ANMELD PATIENTSKADE OG SØG ERSTATNING

Hvis du vil søge erstat­ning for en påført skade, du har fået i forbin­delse med din behand­ling, så skal du anmelde din skade til Patienterstatningen.

Patien­ter­stat­nin­gen er en offent­lig myndig­hed, der behand­ler anmel­del­ser af patientska­der. Vurde­rer Patien­ter­stat­nin­gen, at du har været udsat for en erstat­nings­be­ret­ti­gende patientskade, vil du få tilkendt en erstatning.

Vi anbe­fa­ler altid, at du anmel­der dit forløb til Patien­ter­stat­nin­gen, hvis du er det mind­ste i tvivl om, hvor­vidt du er påført en patientskade. For det første er det enkelt at anmelde patientska­den, og for det andet koster det ikke noget at få Patien­ter­stat­nin­gen til at behand­ling din anmeldelse.

Det er dog vigtigt at under­strege, at Patien­ter­stat­nin­gen kun tilken­der erstat­ning, hvis din behand­ling har forår­sa­get en skade. Fejl – som ikke har medført en skade — er i sig selv ikke erstatningsberettigende.

Har du spørgs­mål eller brug for hjælp, er du velkom­men til at kontakte os og få en vurde­ring af dine mulig­he­der. Det koster dig ikke noget

HVILKE SKADER KAN JEG ANMELDE?

Skaderne opde­les i behand­lings­ska­der og lægemiddelskader.

Behand­lings­ska­der er skader eller døds­fald, som sker i forbin­delse med en behandling.

Det kan også være en behand­lings­skade, hvis du mener, at din sygdom kunne være opdaget/diagnosticeret på et tidli­gere tids­punkt. For at en sådan skade kan aner­ken­des, skal forsin­kel­sen dog have haft en betyd­ning for dit sygdoms­for­løb, f.eks. ved at din sygdom er blevet forvær­ret eller uhelbredelig.

En behand­lings­skade kan også være en uund­gå­e­lig sjæl­den kompli­ka­tion, som er mere alvor­lig end det, du blev behand­let for.

Læge­mid­delska­der er skader, der opstår som følge af den medi­cin, du får. Al medi­cin har bivirk­nin­ger, og de fleste bivirk­nin­ger er som regel milde og forsvin­der igen. Men får du alvor­lige og sjældne bivirk­nin­ger som følge af din medi­cin, så kan du være beret­ti­get erstatning.

ANMELD DIN PATIENTSKADE

Ønsker du at anmelde en patientskade, så skal du udfylde et anmel­del­ses­skema. Skema­erne kan prin­tes, udfyl­des og sendes til Patien­ter­stat­nin­gen, eller også kan du nemt udfylde skemaet elek­tro­nisk med dit nem-ID på Patien­ter­stat­nin­gens hjemmeside.

Når du skal anmelde patientska­den, skal du udfylde en række oplys­nin­ger om din behand­ling samt beskrive dit forløb.

Vi anbe­fa­ler altid, at du beskri­ver dit forløb så detal­je­ret som muligt. Dels vil det være lettere for Patien­ter­stat­nin­gen at behandle din anmel­delse, dels vil det begrænse yder­li­gere arbejde for dig, mens Patien­ter­stat­nin­gen behand­ler din sag.

BEMÆRK at du ikke behø­ver at vide, OM du er påført en patientskade. Det er OK, at du gør opmærk­som på de elemen­ter i dit behand­lings­for­løb, som du mener mulig­vis kan have påført dig en skade og deref­ter bede Patien­ter­stat­nin­gen under­søge dette. 

Når du har anmeldt din skade til patien­ter­stat­nin­gen, vil Patien­ter­stat­nin­gen indhente alt læge­ligt mate­ri­ale, herun­der også røntgen- og scan­nings­bil­le­der. Dernæst vil din sag blive fore­lagt en af Patien­ter­stat­nin­gens læge­kon­su­len­ter, der vil vurdere behandlingsforløbet.

Heref­ter vil Patien­ter­stat­nin­gen træffe afgø­relse i din sag og såle­des afgøre, om du er påført en patientskade.

Hvis din patientskade bliver aner­kendt, vil Patien­ter­stat­nin­gen heref­ter indhente oplys­nin­ger til brug for fast­sæt­tel­sen af stør­rel­sen af godt­gø­relse og erstat­ning, som de efter­føl­gende vil træffe afgø­rel­ser om.

I 2017 havde Patien­ter­stat­nin­gen en gennem­snit­lig behand­lings­tid på 186 dage – altså lidt over 6 måne­der. Dette udgjorde peri­o­den fra sagen blev anmeldt, til der faldt afgø­relse i sagen.

I sager hvor patien­ter blev tilkendt erstat­ning, var der i 2017 en yder­li­gere behand­lings­tid på 242 dage – knap 8 måne­der. Dette udgjorde peri­o­den fra aner­ken­delse af erstat­ning, indtil det sidste erstat­nings­be­løb blev udbe­talt (typisk udbe­ta­les erstat­nin­ger a‑conto).

Har du fået afslag på erstat­ning, eller mener du ikke, at du er tilkendt den korrekte erstat­ning, så har du mulig­hed for at klage over Patien­ter­stat­nin­gens afgørelser.

Ønsker du at klage, så skal du klage til Anke­næv­net for Patien­ter­stat­nin­gen. Vi anbe­fa­ler dog altid, at du rådfø­rer dig med en speci­a­li­se­ret advo­kat forin­den, da det ikke er risi­kof­rit at klage over Patien­ter­stat­nin­gens afgø­relse. Læs mere herom på vores side om Anke­næv­net for Patien­ter­stat­nin­gen.

VORES RÅDGIVNING I PATIENTSKADESAGER

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi et hold af advo­ka­ter med speci­ale i patientska­desa­ger. I mere end 20 har vi hjul­pet patien­ter med at få erstat­ning for deres patientskade.

Har du derfor spørgs­mål i forbin­delse med anmel­delse af patientskade, en klage ved anke­næv­net eller blot brug for at drøfte dine mulig­he­der for erstat­ning, så er du velkom­men til at kontakte os. Det koster ikke noget. 

Læs også mere på siden om patientska­de­er­stat­ning, hvor vi har samlet infor­ma­tion om patientska­desa­ger samt vores rådgivning.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev