Arbejdsskadeanmeldelse

Hvor­dan anmel­des en arbejds­skade til arbejdsskadestyrelsen? 

Hvem har ansva­ret for anmel­delse af en arbejdsskade? 

Og hvil­ket forløb kan man forvente, når arbejds­ska­de­an­mel­del­sen er sket?

På den her side kan du finde prak­tisk infor­ma­tion om anmel­delse af en arbejds­skade, frister og det videre forløb mod at få erstatning.

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi mere end 25 års erfa­ring med at sikre erstat­ning til skade­lidte, der kommer til skade på- eller som følge af deres arbejde.

Har du spørgs­mål eller brug for vores hjælp, er du velkom­men til at kontakt os – det er ufor­plig­tende og koster ikke noget.

Du kan også læse mere gene­relt om vores arbejde med arbejds­ska­desa­ger her.

 

Hvem skal anmelde arbejdsskaden?

Det kommer an på, om din skade kan kate­go­ri­se­res som en arbejds­u­lykke eller en erhvervs­syg­dom. Din arbejds­gi­ver har pligt til at anmelde arbejds­u­lyk­ker, mens din læge eller tand­læge har pligt til at anmelde en sygdom eller skade, hvis de mener, den har sammen­hæng med dit arbejde.

  • Anmel­delse af en erhvervssygdom

Erhvervs­syg­domme er sygdomme eller lidel­ser, du pådra­ges som følge af dit arbejde eller de forhold, dit arbejde fore­går under. En erhvervs­syg­dom opstår derfor almin­de­lig­vis over måne­der eller år. Der kan eksem­pel­vis være tale om psyki­ske proble­mer efter trus­ler, vold­somt arbejds­pres eller sexchi­kane. Det er din læge eller en speci­al­læge, der har pligt til at anmelde en erhvervs­syg­dom til Arbejds­til­sy­net og Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring. Det skal ske, når lægen mener, at din sygdom kan have sammen­hæng med dit arbejde.

  • Anmel­delse af en arbejdsulykke

En arbejds­u­lykke er en plud­se­lig fysisk eller psykisk hændelse eller påvirk­ning, som sker i en arbejds­mæs­sig sammen­hæng. Der kan eksem­pel­vis være tale om et fald, en trafi­ku­lykke eller en alvor­lig trus­sel. Det er din arbejds­gi­ver, der har pligt til at anmelde din arbejds­u­lykke til Arbejds­til­sy­net. Har du udgif­ter til behand­ling eller haft syge­fra­vær i fem uger som følge af arbejds­ska­den, så har din arbejds­gi­ver også pligt til at anmelde ulyk­ken til dit forsikringsselskab/forsikringsordning.

Din arbejds­gi­ver har pligt til at anmelde arbejds­u­lyk­ken til sit forsik­rings­sel­skab. Hvis din arbejds­gi­ver ikke anmel­der skaden til forsik­rings­sel­ska­bet, kan du selv anmelde skaden til Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring (AES).

Selv­be­tje­ning — Arbejds­mar­ke­dets Erhvervssikring

Er du medlem af et fagfor­bund, kan du få hjælp der.

Frist for anmeldelse af arbejdsskade

En arbejds­skade skal anmel­des snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden.

Hvis skaden ikke er blevet anmeldt – f.eks. fordi din arbejds­gi­ver har vurde­ret, at skaden ikke har kunne begrunde krav på ydel­ser efter loven – skal skaden anmel­des senest på 5‑ugers-dagen for skadens indtræ­den, hvis det ikke forven­tes, at du kan genop­tage dit arbejde i fuldt omfang senest på dette tidspunkt.

Fristen for anmel­delse af en arbejds­skade til Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring er på 1 år. I særlige tilfælde kan der gives dispen­sa­tion, hvis din skade ikke anmel­des i tide, men vi anbe­fa­ler dog, at du kontak­ter din arbejds­gi­ver eller læge for at sikre dig, at din skade er anmeldt til Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring eller arbejds­gi­vers forsikringsselskab.

Forløbet efter anmeldelse af arbejdsskaden

Har din arbejds­gi­ver anmeldt en arbejds­u­lykke, så er det i første omgang arbejds­gi­vers forsik­rings­sel­skab, der vil behandle sagen. Selska­bet vil selv indhente sags­op­lys­nin­gerne, lige­som selska­bet selv vil stå for sags­be­hand­lin­gen af de fleste mindre alvor­lige ulykker.

Hvis selska­bet vurde­rer, at der er behov for det, så anmo­des Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring om at behandle din sag.

Er der tale om anmel­delse af en erhvervs­syg­dom, så vil Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring modtage din anmel­delse direkte.

Heref­ter vil Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring begynde at indhente oplys­nin­ger om din sygdom for at vurdere, om den kan aner­ken­des som en arbejdsskade.

Hvad enten din skade er en arbejds­u­lykke eller en erhvervs­syg­dom, så vil du modtage et kvit­te­rings­brev i din e‑Boks, når Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring har modta­get din sag.

Din skade anerkendes som en arbejdsskade

Hvis din skade aner­ken­des som en arbejds­skade, så fore­ta­ger Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring en udmå­ling af, hvad du har krav på i godt­gø­relse og erstatning.

I første omgang vurde­rer AES, om du har krav på erstat­ning for helbreds­ud­gif­ter, varigt mén og erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab.

Der kan ikke udbe­ta­les erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste og godt­gø­relse for svie og smerte efter arbejds­ska­desik­rings­lo­ven. Hvis din arbejds­gi­ver kan drages til ansvar for din arbejds­skade, kan du dog være beret­ti­get til bl.a. tabt arbejds­fortje­ne­ste og svie og smerte efter erstatningsansvarsloven.

Det er derfor vigtigt at få under­søgt, om din arbejds­gi­ver har et erstatningsansvar.

Muligheder for at klage over afgørelsen

Hvis Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring afvi­ser at aner­kende din arbejds­skade, så har du mulig­hed for at klage til Ankestyrelsen.

Det samme gælder, hvis du vil klage over stør­rel­sen på din erstatning.

I begge tilfælde er fristen for at klage 4 uger. Det vil sige 4 uger fra du har modta­get afgørelsen.

Heref­ter kan Anke­sty­rel­sen ændre, hjem­vise eller fast­holde afgørelsen.

En hjem­vis­ning bety­der, at Anke­sty­rel­sen sender din sag tilbage til Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring til en fornyet behand­ling. Det sker enten, hvis der mang­ler oplys­nin­ger, eller hvis der er sket alvor­lige sagsbehandlingsfejl.

Få genoptaget din arbejdsskade sag

Du har mulig­hed for at få genop­ta­get din sag inden for en frist på 5 år.

Det gælder både for genop­ta­gelse af spørgs­mål vedrø­rende aner­ken­delse eller spørgs­mål om, hvad du har krav på i godt­gø­relse og erstatning.

Det kan enten være, at der er kommet nye rele­vante oplys­nin­ger i din sag, som kan have betyd­ning for, om din skade kan anerkendes.

Det kan også være, at der er sket væsent­lige ændrin­ger af de forhold, der lå til grund for din afgø­relse om godt­gø­relse og erstat­ning, hvil­ket kan beret­tige, at din sag skal genoptages.

I begge tilfælde har du bevis­byr­den. Det vil sige, at du skal bevise, at der er grund­lag for, at Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring genop­ta­ger din sag.

Vi er specialister indenfor arbejdsskade

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi nogle af landets førende arbejdsskadeadvokater.

Vi har i særlig grad erfa­ring med at føre sag mod arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne, hvil­ket ikke er nemt, lige­som vi er et af de advo­kat­kon­to­rer, der har ført flest rets­sa­ger på skade­lid­tes vegne.

Har du derfor spørgs­mål eller brug for vores hjælp, er du velkom­men til at kontakt os. Det koster dig ikke noget, før vi har aftalt, hvad vi skal hjælpe dig med, og hvad det vil koste.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Husk følgende

At det er din arbejds­gi­ver, der har pligt til at anmelde din arbejds­u­lykke til Arbejdstilsynet.


At det er din læge eller en speci­al­læge, der har pligt til at anmelde en erhvervs­syg­dom til Arbejds­til­sy­net og Arbejds­mar­ke­dets Erhvervssikring.


En arbejds­skade skal anmel­des snarest muligt og senest 9 dage efter skadens indtræden.


Hvis Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring afvi­ser at aner­kende din arbejds­skade, så har du mulig­hed for at klage til Ankestyrelsen.


Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev