betydningsfulde sager

AKTIEOPTIONER OMFATTET AF FUNKTIONÆRLOVENS §17a

På områ­det for aktie­af­løn­ning har Jacob Golds­ch­midt ført og vundet to sager for Højeste­ret, som væsent­ligt har bidra­get til afkla­rin­gen af, i hvil­ket omfang medar­bej­derak­tier er løn omfat­tet af funk­tio­nær­loven.

På områ­det for aktie­af­løn­ning er det væsent­ligt at få afkla­ret, hvilke ordnin­ger der er omfat­tet af aktie­op­tions­lo­ven, og hvilke der falder uden for. Medar­bej­dere, der selv ønsker at forlade deres stil­ling, mister nemlig retten til de afløn­nings­in­stru­men­ter, der er omfat­tet af loven.

I den meget omtalte Novo-sag for Højeste­ret i 2005 har Jacob Golds­ch­midt ført og vundet spørgs­må­let om, at medar­bej­derak­tier er veder­lag omfat­tet af funk­tio­nær­lovens § 17a eller dennes analogi, og at vilkår om bort­fald af aktie­op­tio­ner eller begræns­ning af disses udnyt­tel­ses­pe­ri­ode ved fratræ­den er ugyl­dige. I dommen konsta­te­rede Højeste­ret desu­den bl.a., at aktie­op­tio­nerne var ende­ligt erhver­vet på tilde­lings­tids­punk­tet. Det er derfor uden betyd­ning for spørgs­må­let, om en aktie­op­tions­ord­ning er base­ret på præsta­tions­af­hæn­gige tilde­lin­ger (performance-optioner) eller er base­ret på fast­hol­delse af medar­bej­de­ren (stay on-optioner). Det er desu­den unød­ven­digt at tage stil­ling til, hvor­dan en forholds­mæs­sig andel af tildelte aktie­op­tio­ner skal opgø­res, hvis en lønmod­ta­ger fratræ­der sin stil­ling inden udnyt­tel­sen af optio­nerne. Sagt på en anden måde: Om man får 100 kr. eller om man får en option er det samme. Værdien er ende­ligt erhver­vet, og kan udnyt­tes efter sit indhold.

Med sin – i øvrigt meget klare dom – valgte Højeste­ret dermed den enkle løsning at sidestille en option med et kontant veder­lag. Der gælder dermed helt de samme regler som for alle andre typer af bonus, grati­ale m.m. I sagen havde den ansatte selv sagt sin stil­ling op. Med dette in mente er dommen dermed også udtryk for, at rets­stil­lin­gen vil være den samme, om man selv siger op, eller om man bliver fyret. Det svarer også til den hidti­dige retstil­stand på bonu­s­om­rå­det.

Se vores nyhed om sagen her.

I den senere sag (fra 2011) førte og vandt Jacob Golds­ch­midt – også for Højeste­ret – spørgs­må­let om, at også udlod­ning af gratis medar­bej­derak­tier bekendt­gjort i et gene­relt Cirku­lære over intra­net­tet eller på anden lignende måde inde­bæ­rer over­før­sel af veder­lag til medar­bej­derne, som er omfat­tet af funk­tio­nær­lovens § 17 a. Højeste­ret udtalte desu­den, at salg af favørak­tier må behand­les på samme måde som udlod­ning af gratisak­tier, og at det ikke for anven­del­sen af § 17 a gør nogen forskel, at medar­bej­de­ren for at kunne oppe­bære værdien af favø­r­e­le­men­tet selv skal betale en købe­sum for aktierne og i tilfælde af kurs­fald risi­ke­rer at miste denne inve­ste­ring. Om navn­lig meto­den til bekendt­gø­relse af ordnin­gen (over intra­net­tet) udtalte Højeste­ret, at dette inde­bar et bindende løfte fra arbejds­gi­ve­ren – og dette tilmed uanset, om medar­bej­de­ren var fratrådt/opsagt på tids­punk­tet for bekendt­gø­rel­sen. Medar­bej­de­ren skal blot have været ansat i en for ordnin­gen rele­vante peri­ode.

Advokat København - Marmorkirken

KONTAKT

ELMER ADVOKATER

Direkte: +45 3367 6767

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev