betydningsfulde sager

Ankestyrelsens bevisbyrde ved udmåling af erstatning efter arbejdsskade

Søren Kjær Jensen har herom ført og vundet et bety­de­ligt antal landsrets- og højeste­rets­sa­ger, som alle har bidra­get væsent­ligt til at fast­lægge række­vid­den af Anke­sty­rel­sens bevis­byrde, når der skal udmå­les erstat­ning efter en arbejdsskade.

Det følger af arbejds­ska­desik­rings­lo­ven, at hvis man har fået aner­kendt en arbejds­skade, så skal et påvist mén eller et påvist erhverv­sev­ne­tab anses at være en følge af arbejds­ska­den, medmin­dre over­ve­jende sand­syn­lig­hed taler heri­mod.  Afgræns­nin­gen af denne bevis­for­mod­nings­re­gel har givet anled­ning til en omfat­tende rets­prak­sis – også ved Højeste­ret – hvor navn­lig to højeste­rets­sa­ger ført og vundet af Søren Kjær Jensen i 1990’erne. Det drejer sig om Højeste­rets domme af 4. decem­ber 1997 og af 3. septem­ber 1998.

Elmer Advo­ka­ter har i mange år haft – og har fort­sat ved navn­lig Søren Kjær Jensen – fokus på at sikre en fast­hol­delse af den prak­sis, der er fast­lagt ved disse domme. Højeste­rets prak­sis inde­bæ­rer nemlig, at enhver bevis­mæs­sig tvivl om årsags­sam­men­hæn­gen mellem en aner­kendt arbejds­skade og det efter­føl­gende påvi­ste mén og erhverv­sev­ne­tab skal komme Anke­sty­rel­sen til skade, og skade­lidte til gavn.

Anke­sty­rel­sen har ikke holdt sig tilbage fra at få afprø­vet afgræns­nin­gen, men Højeste­ret har nu i en dom fra decem­ber 2015 genta­get sin tidli­gere prak­sis. Højeste­ret udtalte, at en afkræf­telse af bevis­for­mod­nings­reg­len kræver en sædvan­lig konkret bevis­be­døm­melse, der kan sidestil­les med den, der kræves ved bedøm­melse af forud­be­stå­ende lidel­ser. Højeste­ret henvi­ste heref­ter til bl.a. en af de første sager, der blev ført og vundet i 1998 af Søren Kjær Jensen, hvor Højeste­ret udtalte, at Anke­sty­rel­sen ikke havde godt­gjort, at skade­lid­tes konkur­re­rende nakke­li­delse frem­bød en nærlig­gende risiko for på ny at frem­kalde smer­ter, der ville påvirke erhvervsevnen.

Søren Kjær Jensen

Partner

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev