fbpx

betydningsfulde sager

Erstatning kan ikke reduceres med henvisning til forkortet restlevetid

Karsten Høj har i en prin­ci­piel sag ført og vundet for Højeste­ret i 2012 fået slået fast, at der ikke kan fore­ta­ges reduk­tion i en erstat­ning for varigt mén og erhverv­sev­ne­tab med henvis­ning til forkor­tet restlevetid.

En ung kvinde fik på grund af en fejl hos egen læge og en speci­al­læge diag­no­sti­ce­ret aggres­siv bryst­kræft med ca. 5 måne­ders forsin­kelse. På grund af forsin­kelse blev prog­no­sen kata­stro­falt forrin­get, da over­le­vel­ses­mu­lig­he­den blev ændret fra at have været ca. 80 % efter 10 år til kun 15–20 % efter 5 år.

Patientska­de­an­ke­næv­net (nu Anke­næv­net for Patien­ter­stat­nin­gen) afgjorde, at kvin­den var påført en patientskade og tilkendte hende 85 % mén og 100 % erhverv­sev­ne­tab. Ved samme afgø­relse redu­ce­rede nævnet dog hendes erstat­ning med 1/3, da både nævnet fandt det over­ve­jende sand­syn­ligt, at kvin­den ville være død inden 4 år efter skadens indtræ­den i novem­ber 2008. Det blev i afgø­rel­serne anført, at kvin­den ville få udbe­talt den reste­rende tred­je­del, hvis hun var i live i novem­ber 2012. Kvin­den fik ved Østre Lands­rets dom medhold i, at der ikke kunne ske reduk­tion, men Anke­næv­net indbragte sagen for Højeste­ret. Kvin­den døde kort inden sagen blev behand­let i Højeste­ret den 29. maj 2012, og nævnet gjorde deres syns­punkt gældende med fornyet styrke, idet man henvi­ste til, at prog­no­sen om, at hun ville afgå ved døden inden for 4 år efter skadens indtræ­den, nu var bekræftet.

Højeste­ret tilt­rå­dte Østre Lands­rets afgø­relse og udtalte – i over­ens­stem­melse med syns­punk­terne gjort gældende af Karsten Høj – at erstat­nings­ansvars­lo­vens forenk­lede udmå­lings­reg­ler med kapi­ta­ler­stat­ning for en skades varige følger i kombi­na­tion med gennem­snits­reg­ler for betyd­nin­gen af skade­lid­tes alder og dermed forven­tede tid på arbejds­mar­ke­det, ikke giver adgang til at tage speci­fikt hensyn til forkor­tet (eller kort) restlevetid.

Se vores nyhe­der om sagen her.

Karsten Høj og Kira Kolby Chri­sten­sen har også fået trykt en arti­kel om sagen. I artik­len kommen­te­rer advo­ka­terne på profes­sor Bo von Eybens udlæg­ning af dommen i en arti­kel han har fået trykt. Læs vores nyhed om dette her.

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev