betydningsfulde sager

FORÆLDELSE OG GENOPTAGELSE EFTER ERSTATNINGSLOVEN

Karsten Høj har ført og vundet en sag ved Højeste­ret om adgan­gen til at få sin erstat­nings­sag genop­ta­get, hvis skade­lid­tes forhold — herun­der også erhvervs­mæs­sige forhold — ændrer sig.

Høje­ster udtalte, at den skade­lidte, der havde forsøgt at arbejde i en længere peri­ode, kunne kræve sin sag genop­ta­get, fordi det i mellem­ti­den havde vist sig, at han ikke kunne arbejde længere med sine gener efter skaden. Genop­ta­gelse kunne ske, selvom det kun var hans erhvervs­mæs­sige forhold — og altså ikke hans helbreds­mæs­sige forhold — der havde ændret sig.

Foræl­delse har altid været og vil forment­lig altid være et gennem­gå­ende tema i sags­be­hand­lin­gen af krav. Indtræ­der der foræl­delse, vil et krav, herun­der også et krav om eksem­pel­vis erstat­ning for en vold­som personskade, nemlig kunne afskæ­res som bort­fal­det, alene fordi skade­lidte eller dennes repræ­sen­tant ikke har været opmærk­som på forældelsesfristen.

I en sag ført af Karsten Høj har Højeste­ret dog med sin dom af 30. septem­ber 2014 sikret, at erstat­nings­ansvars­lo­vens regel om genop­ta­gelse af afslut­tede sager vil blive forstået, som det oprin­de­ligt var menin­gen, da den blev ændret i 2002. Formå­let med lovæn­drin­gen var i højere grad at tage hensyn til de skade­lidte, der trods en skade genop­ta­ger arbej­det, og som senere må erkende, at de ikke kan klare det i fuldt omfang.

I den konkrete sag blev forsik­rings­sel­ska­bet  dømt til at betale erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning for følger efter en ulykke i 2005. Den skade­lidte havde efter skaden været i arbejde på fuld tid i et ikke så krævende arbejde. Efter godt 2 år blev hans job dog nedlagt, og han blev flyt­tet til andet mere krævende arbejde, som han ikke kunne klare. Det førte til en syge­mel­ding, og i 2011 blev han tilkendt fleksjob. Da han i 2010 kontak­tede forsik­rings­sel­ska­bet for at få sagen genop­ta­get, blev han afvist, fordi de ændrin­ger, der var sket, burde han ifølge selska­bet have forud­set alle­rede i 2006, da sagen blev afslut­tet. Selska­bet påstod derfor også foræl­delse, fordi der var gået mere end 5 år fra skadens indtræden.

Det var Højeste­ret imid­ler­tid ikke enig i.

Læs vores nyhed om sagen her.

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev