betydningsfulde sager

AKTIEOPTIONER OMFATTET AF FUNKTIONÆRLOVENS §17a

På området for aktieaflønning har Jacob Goldschmidt ført og vundet to sager for Højesteret, som væsentligt har bidraget til afklaringen af, i hvilket omfang medarbejderaktier er løn omfattet af funktionærloven.

På området for aktieaflønning er det væsentligt at få afklaret, hvilke ordninger der er omfattet af aktieoptionsloven, og hvilke der falder uden for. Medarbejdere, der selv ønsker at forlade deres stilling, mister nemlig retten til de aflønningsinstrumenter, der er omfattet af loven.

I den meget omtalte Novo-sag for Højesteret i 2005 har Jacob Goldschmidt ført og vundet spørgsmålet om, at medarbejderaktier er vederlag omfattet af funktionærlovens § 17a eller dennes analogi, og at vilkår om bortfald af aktieoptioner eller begrænsning af disses udnyttelsesperiode ved fratræden er ugyldige. I dommen konstaterede Højesteret desuden bl.a., at aktieoptionerne var endeligt erhvervet på tildelingstidspunktet. Det er derfor uden betydning for spørgsmålet, om en aktieoptionsordning er baseret på præstationsafhængige tildelinger (performance-optioner) eller er baseret på fastholdelse af medarbejderen (stay on-optioner). Det er desuden unødvendigt at tage stilling til, hvordan en forholdsmæssig andel af tildelte aktieoptioner skal opgøres, hvis en lønmodtager fratræder sin stilling inden udnyttelsen af optionerne. Sagt på en anden måde: Om man får 100 kr. eller om man får en option er det samme. Værdien er endeligt erhvervet, og kan udnyttes efter sit indhold.

Med sin – i øvrigt meget klare dom – valgte Højesteret dermed den enkle løsning at sidestille en option med et kontant vederlag. Der gælder dermed helt de samme regler som for alle andre typer af bonus, gratiale m.m. I sagen havde den ansatte selv sagt sin stilling op. Med dette in mente er dommen dermed også udtryk for, at retsstillingen vil være den samme, om man selv siger op, eller om man bliver fyret. Det svarer også til den hidtidige retstilstand på bonusområdet.

Se vores nyhed om sagen her.

I den senere sag (fra 2011) førte og vandt Jacob Goldschmidt – også for Højesteret – spørgsmålet om, at også udlodning af gratis medarbejderaktier bekendtgjort i et generelt Cirkulære over intranettet eller på anden lignende måde indebærer overførsel af vederlag til medarbejderne, som er omfattet af funktionærlovens § 17 a. Højesteret udtalte desuden, at salg af favøraktier må behandles på samme måde som udlodning af gratisaktier, og at det ikke for anvendelsen af § 17 a gør nogen forskel, at medarbejderen for at kunne oppebære værdien af favørelementet selv skal betale en købesum for aktierne og i tilfælde af kursfald risikerer at miste denne investering. Om navnlig metoden til bekendtgørelse af ordningen (over intranettet) udtalte Højesteret, at dette indebar et bindende løfte fra arbejdsgiveren – og dette tilmed uanset, om medarbejderen var fratrådt/opsagt på tidspunktet for bekendtgørelsen. Medarbejderen skal blot have været ansat i en for ordningen relevante periode.

Advokat Jacob Goldschmidt

Jacob Goldschmidt

Partner

Direkte: +45 3367 6797

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev