betydningsfulde sager

Midlertidigt deltidsansatte skal have beregnet erstatning ud fra fuldtidsløn

Højeste­ret har i to prin­ci­pi­elle sager ført og vundet af Karsten Høj i 2010 udtalt, at hvis man har mindre børn, når man kommer til skade, og derfor er midler­ti­digt deltids­an­sat, skal man have bereg­net sin erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning ud fra fuldtidsløn.

I form­len for bereg­nin­gen af den skade­lid­tes erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning indgår som hoved­re­gel skade­lid­tes årsløn for de sene­ste 12 måne­der op til skaden. Arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne havde i henhold til hoved­reg­len fast­sat årsløn­nen i begge sager svarende til de skade­lid­tes løn i deres deltids­stil­ling, da de kom til skade.

I form­len indgår også en fast­sat erhverv­sev­ne­tabs­pro­cent, og ved fast­sæt­tel­sen heraf skal man se på, hvil­ken forven­tet indtje­nings­evne skade­lidte ville have haft, hvis ikke skaden var sket. Denne skal deref­ter sættes i forhold til den aktu­elle indtje­nings­evne, man har med skaden. I den ene sag havde arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne imid­ler­tid fast­sat erhverv­sev­ne­tabs­pro­cen­ten ud fra det procen­tu­elle forhold mellem skade­lid­tes løn i deltids­stil­lin­gen før skaden og hendes indtje­ning efter skaden.

De skade­lidte havde på skades­tids­punk­tet børn i henholds­vis alde­ren 5, 9 og 14 år og alde­ren 2, 6 og 8 år.

I de to domme, der blev afsagt samti­dig, fastslog Højeste­ret, at hvis den tilska­de­kom­nes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde ikke var forrin­get forud for arbejds­ska­den, skal der ved fast­sæt­tel­sen af erhverv­sev­ne­tabs­pro­cen­ten tages udgangs­punkt i, at skade­lidte – uden skaden – kunne arbejde på fuld tid. At den pågæl­dende på skades­tids­punk­tet ikke de facto udnyt­tede sin arbejd­s­evne på fuld tid, er såle­des uden betyd­ning for fast­sæt­tel­sen af erhverv­sev­ne­tabs­pro­cen­ten. Højeste­ret fastslog endvi­dere, at den årsløn, der indgår ved udmå­lin­gen af erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning, skal fast­sæt­tes skøns­mæs­sigt med udgangs­punkt i lønnen i en fuld­tids­stil­ling, såfremt ansæt­tel­sen på nedsat tid må anses for at være af midler­ti­dig karakter.

Højeste­ret udta­ler i dommene, at det altid er en konkret vurde­ring, men at der gælder en helt gene­rel formod­ning for, at kvin­der (og mænd), der arbej­der på deltid fordi de har mindre børn, senere vil få et ønske/behov for at arbejde på fuld tid igen.

Ved doms­af­si­gel­sen udsendte Højeste­ret også en pres­se­med­del­else – se den her.

På baggrund af dommene beslut­tede Arbejds­ska­desty­rel­sen at forvalt­nings­ret­ligt genop­tage en lang række tidli­gere afgjorte sager. Mellem 500–1.000 sager blev genoptaget.

Læs vores nyhed om sagen her.

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev