betydningsfulde sager

RETTEN TIL PARTSHØRING I TJENESTEMANDSSAGER

En prin­ci­piel sag ført for Højeste­ret i 2007 af Peter Breum har medvir­ket til forstå­el­sen af det forvalt­nings­ret­lige afgø­rel­ses­be­greb og retten til parts­hø­ring i tjene­ste­mands­sa­ger.

I en sag mellem Danmarks Lærer­for­e­ning og Sønder­borg Kommune, afgjorde Højeste­ret at en forflyt­telse af en tjene­ste­mands­an­sat lære var en afgø­relse omfat­tet af forvalt­nings­lo­ven, og som derfor forud­satte en forud­gå­ende parts­hø­ring efter forvalt­nings­lo­vens § 19 og efter­føl­gende begrun­delse efter forvalt­nings­lo­vens § 24. Det var ikke kun en tjene­ste­be­fa­ling, som gjort gældende af kommu­nen. Lære­ren havde arbej­det 27 år på samme skole og blev på baggrund af en indbe­ret­ning fra skole­le­de­ren flyt­tet 3 km til en nærlig­gende skole. Hun bibe­holdte samme løn og øvrige ansæt­tel­ses­vil­kår. Forflyt­tel­sen var begrun­det i samar­bejds­pro­ble­mer, som af skole­le­de­ren blev angi­vet at stamme fra den pågæl­dende lærer.

Afgø­rel­sen fra Højeste­ret er på linje med en forud­gå­ende udta­lelse fra Folke­tin­gets Ombuds­mand og er udtryk for, at Højeste­ret har givet medhold i en udvi­det forstå­else af afgø­rel­ses­be­gre­bet.

Se vores nyhed om sagen her.

Advokat København - Marmorkirken

KONTAKT

ELMER ADVOKATER

Direkte: +45 3367 6767

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev