Diskrimination og forskelsbehandling

DISKRIMINATION OG FORSKELSBEHANDLING PÅ ARBEJDET

Diskri­mi­na­tion og forskel­s­be­hand­ling er områ­der, der stadig får større og større betyd­ning for ansæt­tel­ses­for­hold.

En arbejds­gi­ver må som udgangs­punkt ikke forskel­s­be­handle medar­bej­dere på grund af alder, handi­cap, køn, race, hudfarve, reli­gion eller tro, poli­ti­ske ansku­else, seksu­elle orien­te­ring eller natio­nale, soci­ale eller etni­ske oprin­delse. Disse forbud omfat­ter alle led af ansæt­tel­sen – lige fra ansæt­tel­sen, ansæt­tel­ses­vil­kår og ved opsi­gelse.

Elmer Advo­ka­ter har stor erfa­ring med sager om diskri­mi­na­tion og forskel­s­be­hand­ling. Vores advo­ka­ter har ført mange af de sene­ste års stør­ste og vigtig­ste sager, der blandt andet har hand­let om afske­di­gelse på grund af gravi­di­tet, barselsor­lov og handi­cap.

Er man som medar­bej­der blevet udsat for ulov­lig forskel­s­be­hand­ling, gælder der særlige bevis­byr­de­reg­ler, der gør det lettere at føre sagen. Og i mange tilfælde ople­ver vi, at den pågæl­dende kan få tilken­de­gi­vet en godt­gø­relse, der som regel svarer til 6–12 måne­ders løn.

 

KONTAKT

Hvis du mener, at du er blevet uret­mæs­sigt opsagt eller at dine rettig­he­der i øvrigt er blevet kræn­ket, er du altid velkom­men til at kontakte os. Her vil vi nærmere kunne drøfte mulig­he­derne for at yde bistand i netop din sag.

Advokat København - Marmorkirken

KONTAKT

ELMER ADVOKATER

Direkte: +45 3367 6767

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev