Databeskyttelsespolitik

Elmer Advokaters databeskyttelsespolitik

Hvor­dan kan du kontakte os?

Hvis du ønsker at udnytte dine rettig­he­der som beskre­vet neden­for, eller hvis du har spørgs­mål til vores behand­ling af dine personoplysninger eller denne data­be­skyt­tel­ses­po­li­tik, er du velkom­men til at kontakte os på neden­stå­ende adres­ser – angiv gerne atten­tion til advo­kat og asso­ci­e­ret part­ner Kira Kolby Chri­sten­sen.

Du kan også altid kontakte os via den sikre kontakt­for­mu­lar.

Hvis ikke du kan sende en kryp­te­ret mail til os, anbe­fa­ler vi faktisk, at du anven­der formu­la­ren – navn­lig hvis din henven­delse også inde­hol­der følsomme eller fortro­lige oplys­nin­ger – fordi du derved undgår risiko for kræn­kelse.

Elmer Advo­ka­ter Advo­ka­ta­k­tie­sel­skab
CVR-nr. 26 09 55 65

Borger­gade 24B

1300 Køben­havn K

Mail: elmer@elmer-adv.dk alter­na­tivt sikkermail@elmer-adv.dk

 

Hvilke behand­lin­ger fore­ta­ger vi?

Elmer Advo­ka­ter beskæf­ti­ger 32 ansatte, og vi er speci­a­li­se­ret i ansæt­tel­ses­ret, erstat­nings­ret, forsik­rings­ret og person­data.

Vi er data­ansvar­lige i forhold til vores perso­na­lesa­ger og gene­relle markeds­fø­ring – herun­der plan­læg­ning og gennem­fø­relse af diverse arran­ge­men­ter såsom kurser og Gå-hjem møder.

Når vi behand­ler vores klien­ters sager, anser vi os også for data­ansvar­lige, idet vi efter de advo­ka­te­ti­ske regler er ansvar­lige for den rådgiv­ning, vi har givet. Vi skal bl.a. kunne stå på mål for, at rådgiv­nin­gen er base­ret på et fyldest­gø­rende oplyst grund­lag. Desu­den er vi som advo­ka­ter under­lagt en række forplig­tel­ser i anden lovgiv­ning, som inde­bæ­rer, at vi ikke til fulde kan arbejde efter instruks fra vores klien­ter.

Som data­ansvar­lige i forhold til både vores perso­na­lesa­ger og vores klien­ters sager er vi til gengæld fuldt opmærk­somme på, at vi – navn­lig som følge af vores faglige speci­a­le­om­rå­der – behand­ler en række fortro­lige oplys­nin­ger om også vores klien­ter, samt om perso­ner (tred­je­par­ter), der har tilknyt­ning til såvel perso­na­lesa­gerne som vores klien­ters sager. Der er både tale om almin­de­lige oplys­nin­ger omfat­tet af arti­kel 6 i data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen og af § 6 i data­be­skyt­tel­ses­lo­ven, og cpr-numre, som er regu­le­ret i data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 11, samt oplys­nin­ger omfat­tet den særlige kate­gori af data regu­le­ret i data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 9 og data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 7. I sagerne kan også indgå oplys­nin­ger om straf­bare forhold, jf. data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 8.

Oplys­nin­gerne indsam­les primært fra vores medar­bej­dere og vores klien­ter. I mange tilfælde indsam­les tillige oplys­nin­ger dog også fra andre – herun­der modpar­ten og andre aktø­rer i sagerne.

Alt afhæn­gig af sagen vil oplys­nin­gerne i forbin­delse med behand­lin­gen af vores klientsa­ger blive udveks­let med de rele­vante eksterne aktø­rer – det være sig modpart, vidner, fagfor­e­ning, arbejds­gi­ver, kommu­ner, stats­lige myndig­he­der, vold­giftsnævn, domsto­lene mv. I perso­na­lesa­gen kan der ske udveks­ling med kommu­nen, arbejds­ska­de­myn­dig­he­der, even­tuel vold­gift og medar­bej­de­rens fagfor­e­ning.

Al udveks­ling af data er dog i det hele betin­get af, at en indsam­ling, regi­stre­ring og vide­re­gi­velse er nødven­dig i den konkrete sag for at kunne henholds­vis behandle perso­na­lesa­gen eller bistå vores klient bedst muligt.

Ud over at behandle perso­na­lesa­ger samt bistå vores klien­ter behand­ler vi også oplys­nin­ger til brug for at kunne forfølge vores legi­time inter­esse til at admi­ni­strere vores forret­ning – herun­der at kunne forbedre, udvikle og markeds­føre vores rådgiv­ning­sy­del­ser.

For så vidt angår vores markeds­fø­ring behand­les udeluk­kende oplys­nin­ger af almin­de­lig ikke-fortrolig karak­ter i form af kontak­top­lys­nin­ger på delta­gerne i vores arran­ge­men­ter samt mailadres­ser på modta­gerne af vores nyheds­breve. Deru­d­over behand­ler vi elek­tro­ni­ske data og bruge­rad­færd på vores hjem­meside (cook­ies) til brug for diverse markeds­fø­rings­til­tag over­for såvel vores forbund­skun­der som andre via nyheds­mails, hjem­mesi­den og på diverse soci­ale medier.

Du kan læse mere om vores cook­i­epo­li­tik her.

Hos Elmer Advo­ka­ter bestræ­ber vi os altid på at behandle så få oplys­nin­ger som muligt og i så kort tid som muligt. Vores behov for at behandle og opbe­vare oplys­nin­ger afhæn­ger dog i høj grad også af vores forplig­tel­ser som arbejds­gi­ver og af vores advo­ka­te­ti­ske forplig­tel­ser, herun­der bl.a. plig­ten til at yde behø­rig grun­dig rådgiv­ning til vores klien­ter.

Vi bestræ­ber os desu­den på i alle sammen­hænge at beskytte perso­nop­lys­nin­gerne såvel teknisk som orga­ni­sa­to­risk, efter­som mæng­den og karak­te­ren af oplys­nin­ger selvsagt inde­bæ­rer en konti­nu­er­lig risiko for kræn­kelse af personoplysninger og de regi­stre­re­des rettig­he­der, hvis ikke man sikrer sig fortro­lig­hed, og at der er styr på alle data.

 

Hvor­dan sørger vi for at passe på dine oplys­nin­ger?

Elmer Advo­ka­ter prio­ri­te­rer data­be­skyt­telse højt både af hensyn til vores private klien­ters inte­gri­tet og af hensyn til fortro­lig­he­den med vores forbund­s­kli­en­ter og andre profes­sio­nelle samar­bejds­part­nere. Vi har imple­men­te­ret tekni­ske sikker­heds­for­an­stalt­nin­ger, der skal sikre data­be­skyt­telse i alle sammen­hæng. Vi har supple­re­ret de tekni­ske sikker­heds­for­an­stalt­nin­ger med orga­ni­sa­to­ri­ske tiltag i form af intern uddan­nelse og interne instruk­ser. Sammen med de tekni­ske sikker­heds­for­an­stalt­nin­ger skal de sikre fuld efter­le­velse af de gældende data­be­skyt­tel­ses­reg­ler. Vi gennem­fø­rer desu­den regel­mæs­sigt interne opfølg­nin­ger og efter­ud­dan­nelse, så det konti­nu­er­ligt sikres, at vores behand­lin­ger lever op til reglerne.

 

Hvor­når slet­tes oplys­nin­gerne?

Elmer Advo­ka­ter slet­ter personoplysninger, når der ikke længere er et arbejds­be­tin­get behov for at behandle dem. I udgangs­punk­tet opbe­va­res oplys­nin­ger tilknyt­tet vores klien­ters sager i 10 år efter sagens afslut­ning, hvor­ef­ter de slet­tes i det hele. Opbe­va­rings­pe­ri­o­den er dikte­ret af vores rådgi­ve­ransvar, og den omstæn­dig­hed er den abso­lutte frist for at kunne gøre et rådgi­ve­ransvar gældende er 10 år. Har vi givet en gratis forhånds­vur­de­ring, kan vi af samme grund også finde det nødven­digt at opbe­vare mail­kor­re­spon­dan­cen med vores vurde­ring i 10 år (altså også selvom du måtte vælge ikke at gå videre med bistand fra os).

Deru­d­over er vores opbe­va­rings­pe­ri­o­der afhæn­gig af de forplig­tel­ser, vi er under­lagt i særlov­giv­nin­gen. Eksem­pel­vis kan oplys­nin­ger om vores klien­ter og modpar­ter (uden selve sags­ma­te­ri­a­let) opbe­va­res i længere tid af hensyn til at kunne vare­tage vores forplig­tel­ser om inter­es­se­kon­flik­ter efter de advo­ka­te­ti­ske regler.

Deri­mod slet­ter vi vores perso­na­lesa­ger 5 år efter, at ansæt­tel­ses­for­hol­det er stop­pet, lige­som vi slet­ter alle oplys­nin­ger rela­te­ret til markeds­fø­ring senest 1 år efter, at arrangementet/tiltaget er gennem­ført. Dog slet­tes nyhe­derne på vores hjem­meside 5 år efter offent­lig­gø­relse.

 

Hvad er dine rettig­he­der?

Du har som regi­stre­ret en række rettig­he­der, som Elmer Advo­ka­ter er forplig­tet til at opfylde som følge af vores data­ansvar.

Du kan derfor altid kontakte os for at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behand­ler om dig, lige­som du kan få berig­ti­get even­tu­elle forkerte eller mangel­fulde personoplysninger. Du kan også kontakte os, hvis du ønsker, at dine personoplysninger bliver slet­tet, hvis du ønsker, at Elmer Advo­ka­ter begræn­ser behand­lin­gen af dine oplys­nin­ger, hvis du vil gøre indsi­gelse mod, at vi behand­ler oplys­nin­ger om dig, eller hvis du ønsker at udnytte din ret til data­porta­bi­li­tet (det vil sige, at du kan bede om at få over­ført dine oplys­nin­ger elek­tro­nisk til en ny data­ansvar­lig (eksem­pel­vis en ny advo­kat) og i et tilgæn­ge­ligt format).

Du kan kontakte os på vores mailadres­ser eller postadres­ser idet du som atten­tion kan angive advo­kat og asso­ci­e­ret part­ner Kira Kolby Chri­sten­sen.

Du kan også – hvil­ket vi anbe­fa­ler – kontakte os via den sikre kontrakt­for­mu­lar.

Derved undgår du risiko for kræn­kelse, hvis ikke du kan sende en kryp­te­ret mail til os.

Hvis vi behand­ler personoplysninger base­ret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du ønsker at tilba­ge­kalde et samtykke til vores behand­ling, kan du også kontakte os via vores sikre kontakt­for­mu­lar.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyheds­mail, kan du let framelde dig ved at klikke på ”unsubscribe” i vores nyheds­mails, som du modta­ger.

Hvis du ønsker at klage over vores behand­ling af personoplysninger, kan du ende­lig også kontakte os via vores sikre kontakt­for­mu­lar og med angi­velse af klage over person­da­ta­be­hand­ling i emne­linjen.

Du kan også sende en even­tu­elt klage til vores mailadres­ser eller postadres­ser idet du som atten­tion kan angive advo­kat og asso­ci­e­ret part­ner Kira Kolby Chri­sten­sen. Vi anbe­fa­ler dog, at du bruger den sikre kontakt­for­mu­lar.

Vi vil behandle klagen og vende tilbage til dig snarest muligt.

Du har også ret til at klage til Data­til­sy­net i forhold til dine rettig­he­der og over Elmer Advo­ka­ters behand­ling af dine personoplysninger. For yder­li­gere oplys­nin­ger om, hvor­dan du klager til Data­til­sy­net henvi­ses til Data­til­sy­nets hjem­meside.

 

Hvilke regler gælder?

Elmer Advo­ka­ters behand­ling af personoplysninger er regu­le­ret i

Data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen og Data­be­skyt­tel­ses­lo­ven

 

Advokat Kira Kolby Christensen

Kira Kolby Christensen

Partner

Direkte: +45 3367 6793

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev