Databeskyttelsespolitik

Elmer Advokaters databeskyttelsespolitik

Hvor­dan kan du kon­tak­te os?

Hvis du ønsker at udnyt­te dine ret­tig­he­der som beskre­vet neden­for, eller hvis du har spørgs­mål til vores behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger eller denne data­be­skyt­tel­ses­po­li­tik, er du vel­kom­men til at kon­tak­te os på neden­stå­en­de adres­ser – angiv gerne atten­tion til advo­kat og asso­ci­e­ret part­ner Kira Kolby Chri­sten­sen.

Du kan også altid kon­tak­te os via den sikre kon­takt­for­mu­lar.

Hvis ikke du kan sende en kryp­te­ret mail til os, anbe­fa­ler vi fak­tisk, at du anven­der for­mu­la­ren – navn­lig hvis din hen­ven­del­se også inde­hol­der føl­som­me eller for­tro­li­ge oplys­nin­ger – fordi du der­ved und­går risi­ko for kræn­kel­se.

Elmer Advo­ka­ter Advo­ka­ta­k­tie­sel­skab
CVR-nr. 26 09 55 65

Bor­ger­ga­de 24B

1300 Køben­havn K

Mail: elmer@elmer-adv.dk alter­na­tivt sikkermail@elmer-adv.dk

 

Hvil­ke behand­lin­ger fore­ta­ger vi?

Elmer Advo­ka­ter beskæf­ti­ger 32 ansat­te, og vi er spe­ci­a­li­se­ret i ansæt­tel­ses­ret, erstat­nings­ret, for­sik­rings­ret og per­son­da­ta.

Vi er data­ansvar­li­ge i for­hold til vores per­so­na­lesa­ger og gene­rel­le mar­keds­fø­ring – her­un­der plan­læg­ning og gen­nem­fø­rel­se af diver­se arran­ge­men­ter såsom kur­ser og Gå-hjem møder.

Når vi behand­ler vores kli­en­ters sager, anser vi os også for data­ansvar­li­ge, idet vi efter de advo­ka­te­ti­ske reg­ler er ansvar­li­ge for den råd­giv­ning, vi har givet. Vi skal bl.a. kunne stå på mål for, at råd­giv­nin­gen er base­ret på et fyl­dest­gø­ren­de oplyst grund­lag. Des­u­den er vi som advo­ka­ter under­lagt en række for­plig­tel­ser i anden lov­giv­ning, som inde­bæ­rer, at vi ikke til fulde kan arbej­de efter instruks fra vores kli­en­ter.

Som data­ansvar­li­ge i for­hold til både vores per­so­na­lesa­ger og vores kli­en­ters sager er vi til gen­gæld fuldt opmærk­som­me på, at vi – navn­lig som følge af vores fag­li­ge spe­ci­a­le­om­rå­der – behand­ler en række for­tro­li­ge oplys­nin­ger om også vores kli­en­ter, samt om per­so­ner (tred­je­par­ter), der har til­knyt­ning til såvel per­so­na­lesa­ger­ne som vores kli­en­ters sager. Der er både tale om almin­de­li­ge oplys­nin­ger omfat­tet af arti­kel 6 i data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen og af § 6 i data­be­skyt­tel­ses­lo­ven, og cpr-numre, som er regu­le­ret i data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 11, samt oplys­nin­ger omfat­tet den sær­li­ge kate­go­ri af data regu­le­ret i data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 9 og data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 7. I sager­ne kan også indgå oplys­nin­ger om straf­ba­re for­hold, jf. data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 8.

Oplys­nin­ger­ne ind­sam­les pri­mært fra vores med­ar­bej­de­re og vores kli­en­ter. I mange til­fæl­de ind­sam­les til­li­ge oplys­nin­ger dog også fra andre – her­un­der mod­par­ten og andre aktø­rer i sager­ne.

Alt afhæn­gig af sagen vil oplys­nin­ger­ne i for­bin­del­se med behand­lin­gen af vores kli­entsa­ger blive udveks­let med de rele­van­te ekster­ne aktø­rer – det være sig mod­part, vid­ner, fag­for­e­ning, arbejds­gi­ver, kom­mu­ner, stats­li­ge myn­dig­he­der, vold­giftsnævn, dom­sto­le­ne mv. I per­so­na­lesa­gen kan der ske udveks­ling med kom­mu­nen, arbejds­ska­de­myn­dig­he­der, even­tu­el vold­gift og med­ar­bej­de­rens fag­for­e­ning.

Al udveks­ling af data er dog i det hele betin­get af, at en ind­sam­ling, regi­stre­ring og vide­re­gi­vel­se er nød­ven­dig i den kon­kre­te sag for at kunne hen­holds­vis behand­le per­so­na­lesa­gen eller bistå vores kli­ent bedst muligt.

Ud over at behand­le per­so­na­lesa­ger samt bistå vores kli­en­ter behand­ler vi også oplys­nin­ger til brug for at kunne for­føl­ge vores legi­ti­me inter­es­se til at admi­ni­stre­re vores for­ret­ning – her­un­der at kunne for­bed­re, udvik­le og mar­keds­fø­re vores råd­giv­ning­sy­del­ser.

For så vidt angår vores mar­keds­fø­ring behand­les ude­luk­ken­de oplys­nin­ger af almin­de­lig ikke-fortrolig karak­ter i form af kon­tak­top­lys­nin­ger på del­ta­ger­ne i vores arran­ge­men­ter samt mailadres­ser på mod­ta­ger­ne af vores nyheds­bre­ve. Der­u­d­over behand­ler vi elek­tro­ni­ske data og bru­ge­rad­færd på vores hjem­mesi­de (cook­i­es) til brug for diver­se mar­keds­fø­rings­til­tag over­for såvel vores for­bund­skun­der som andre via nyheds­mails, hjem­mesi­den og på diver­se soci­a­le medi­er.

Du kan læse mere om vores cook­i­epo­li­tik her.

Hos Elmer Advo­ka­ter bestræ­ber vi os altid på at behand­le så få oplys­nin­ger som muligt og i så kort tid som muligt. Vores behov for at behand­le og opbe­va­re oplys­nin­ger afhæn­ger dog i høj grad også af vores for­plig­tel­ser som arbejds­gi­ver og af vores advo­ka­te­ti­ske for­plig­tel­ser, her­un­der bl.a. plig­ten til at yde behø­rig grun­dig råd­giv­ning til vores kli­en­ter.

Vi bestræ­ber os des­u­den på i alle sam­men­hæn­ge at beskyt­te per­so­nop­lys­nin­ger­ne såvel tek­nisk som orga­ni­sa­to­risk, efter­som mæng­den og karak­te­ren af oplys­nin­ger selvsagt inde­bæ­rer en kon­ti­nu­er­lig risi­ko for kræn­kel­se af per­so­nop­lys­nin­ger og de regi­stre­re­des ret­tig­he­der, hvis ikke man sik­rer sig for­tro­lig­hed, og at der er styr på alle data.

 

Hvor­dan sør­ger vi for at passe på dine oplys­nin­ger?

Elmer Advo­ka­ter pri­o­ri­te­rer data­be­skyt­tel­se højt både af hen­syn til vores pri­va­te kli­en­ters inte­gri­tet og af hen­syn til for­tro­lig­he­den med vores for­bund­s­kli­en­ter og andre pro­fes­sio­nel­le sam­ar­bejds­part­ne­re. Vi har imple­men­te­ret tek­ni­ske sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger, der skal sikre data­be­skyt­tel­se i alle sam­men­hæng. Vi har sup­ple­re­ret de tek­ni­ske sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger med orga­ni­sa­to­ri­ske til­tag i form af intern uddan­nel­se og inter­ne instruk­ser. Sam­men med de tek­ni­ske sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger skal de sikre fuld efter­le­vel­se af de gæl­den­de data­be­skyt­tel­ses­reg­ler. Vi gen­nem­fø­rer des­u­den regel­mæs­sigt inter­ne opfølg­nin­ger og efter­ud­dan­nel­se, så det kon­ti­nu­er­ligt sik­res, at vores behand­lin­ger lever op til reg­ler­ne.

 

Hvor­når slet­tes oplys­nin­ger­ne?

Elmer Advo­ka­ter slet­ter per­so­nop­lys­nin­ger, når der ikke læn­ge­re er et arbejds­be­tin­get behov for at behand­le dem. I udgangs­punk­tet opbe­va­res oplys­nin­ger til­knyt­tet vores kli­en­ters sager i 10 år efter sagens afslut­ning, hvor­ef­ter de slet­tes i det hele. Opbe­va­rings­pe­ri­o­den er dik­te­ret af vores råd­gi­ve­ransvar, og den omstæn­dig­hed er den abso­lut­te frist for at kunne gøre et råd­gi­ve­ransvar gæl­den­de er 10 år. Har vi givet en gra­tis for­hånds­vur­de­ring, kan vi af samme grund også finde det nød­ven­digt at opbe­va­re mail­kor­re­spon­dan­cen med vores vur­de­ring i 10 år (altså også selv­om du måtte vælge ikke at gå vide­re med bistand fra os).

Der­u­d­over er vores opbe­va­rings­pe­ri­o­der afhæn­gig af de for­plig­tel­ser, vi er under­lagt i sær­lov­giv­nin­gen. Eksem­pel­vis kan oplys­nin­ger om vores kli­en­ter og mod­par­ter (uden selve sags­ma­te­ri­a­let) opbe­va­res i læn­ge­re tid af hen­syn til at kunne vare­ta­ge vores for­plig­tel­ser om inter­es­se­kon­flik­ter efter de advo­ka­te­ti­ske reg­ler.

Der­i­mod slet­ter vi vores per­so­na­lesa­ger 5 år efter, at ansæt­tel­ses­for­hol­det er stop­pet, lige­som vi slet­ter alle oplys­nin­ger rela­te­ret til mar­keds­fø­ring sene­st 1 år efter, at arrangementet/tiltaget er gen­nem­ført. Dog slet­tes nyhe­der­ne på vores hjem­mesi­de 5 år efter offent­lig­gø­rel­se.

 

Hvad er dine ret­tig­he­der?

Du har som regi­stre­ret en række ret­tig­he­der, som Elmer Advo­ka­ter er for­plig­tet til at opfyl­de som følge af vores data­ansvar.

Du kan der­for altid kon­tak­te os for at få ind­sigt i, hvil­ke per­so­nop­lys­nin­ger vi behand­ler om dig, lige­som du kan få berig­ti­get even­tu­el­le for­ker­te eller man­gel­ful­de per­so­nop­lys­nin­ger. Du kan også kon­tak­te os, hvis du ønsker, at dine per­so­nop­lys­nin­ger bli­ver slet­tet, hvis du ønsker, at Elmer Advo­ka­ter begræn­ser behand­lin­gen af dine oplys­nin­ger, hvis du vil gøre ind­si­gel­se mod, at vi behand­ler oplys­nin­ger om dig, eller hvis du ønsker at udnyt­te din ret til data­porta­bi­li­tet (det vil sige, at du kan bede om at få over­ført dine oplys­nin­ger elek­tro­nisk til en ny data­ansvar­lig (eksem­pel­vis en ny advo­kat) og i et til­gæn­ge­ligt for­mat).

Du kan kon­tak­te os på vores mailadres­ser eller postadres­ser idet du som atten­tion kan angi­ve advo­kat og asso­ci­e­ret part­ner Kira Kolby Chri­sten­sen.

Du kan også – hvil­ket vi anbe­fa­ler – kon­tak­te os via den sikre kon­trakt­for­mu­lar.

Der­ved und­går du risi­ko for kræn­kel­se, hvis ikke du kan sende en kryp­te­ret mail til os.

Hvis vi behand­ler per­so­nop­lys­nin­ger base­ret på dit samtyk­ke, har du til enhver tid ret til at træk­ke dit samtyk­ke til­ba­ge. Hvis du ønsker at til­ba­ge­kal­de et samtyk­ke til vores behand­ling, kan du også kon­tak­te os via vores sikre kon­takt­for­mu­lar.

Hvis du ikke læn­ge­re ønsker at mod­ta­ge vores nyheds­mail, kan du let fra­mel­de dig ved at klik­ke på ”unsubscri­be” i vores nyheds­mails, som du mod­ta­ger.

Hvis du ønsker at klage over vores behand­ling af per­so­nop­lys­nin­ger, kan du ende­lig også kon­tak­te os via vores sikre kon­takt­for­mu­lar og med angi­vel­se af klage over per­son­da­ta­be­hand­ling i emne­linj­en.

Du kan også sende en even­tu­elt klage til vores mailadres­ser eller postadres­ser idet du som atten­tion kan angi­ve advo­kat og asso­ci­e­ret part­ner Kira Kolby Chri­sten­sen. Vi anbe­fa­ler dog, at du bru­ger den sikre kon­takt­for­mu­lar.

Vi vil behand­le kla­gen og vende til­ba­ge til dig sna­rest muligt.

Du har også ret til at klage til Data­til­sy­net i for­hold til dine ret­tig­he­der og over Elmer Advo­ka­ters behand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger. For yder­li­ge­re oplys­nin­ger om, hvor­dan du kla­ger til Data­til­sy­net hen­vi­ses til Data­til­sy­nets hjem­mesi­de.

 

Hvil­ke reg­ler gæl­der?

Elmer Advo­ka­ters behand­ling af per­so­nop­lys­nin­ger er regu­le­ret i

Data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen og Data­be­skyt­tel­ses­lo­ven

 

Advokat Kira Kolby Christensen

Kira Kolby Christensen

Associeret partner

Direkte: +45 3367 6793

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev