Elmer Advokaters databeskyttelsespolitik

Hvordan kan du kontakte os?

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet nedenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne databeskyttelsespolitik, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående adresser – angiv gerne attention til advokat og associeret partner Kira Kolby Christensen.

Du kan også altid kontakte os via den sikre kontaktformular.

Hvis ikke du kan sende en krypteret mail til os, anbefaler vi faktisk, at du anvender formularen – navnlig hvis din henvendelse også indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger – fordi du derved undgår risiko for krænkelse.

Elmer Advokater Advokataktieselskab
CVR-nr. 26 09 55 65

Borgergade 24B

1300 København K

Mail: elmer@elmer-adv.dk alternativt sikkermail@elmer-adv.dk

 

Hvilke behandlinger foretager vi?

Elmer Advokater beskæftiger 32 ansatte, og vi er specialiseret i ansættelsesret, erstatningsret, forsikringsret og persondata.

Vi er dataansvarlige i forhold til vores personalesager og generelle markedsføring – herunder planlægning og gennemførelse af diverse arrangementer såsom kurser og Gå-hjem møder.

Når vi behandler vores klienters sager, anser vi os også for dataansvarlige, idet vi efter de advokatetiske regler er ansvarlige for den rådgivning, vi har givet. Vi skal bl.a. kunne stå på mål for, at rådgivningen er baseret på et fyldestgørende oplyst grundlag. Desuden er vi som advokater underlagt en række forpligtelser i anden lovgivning, som indebærer, at vi ikke til fulde kan arbejde efter instruks fra vores klienter.

Som dataansvarlige i forhold til både vores personalesager og vores klienters sager er vi til gengæld fuldt opmærksomme på, at vi – navnlig som følge af vores faglige specialeområder – behandler en række fortrolige oplysninger om også vores klienter, samt om personer (tredjeparter), der har tilknytning til såvel personalesagerne som vores klienters sager. Der er både tale om almindelige oplysninger omfattet af artikel 6 i databeskyttelsesforordningen og af § 6 i databeskyttelsesloven, og cpr-numre, som er reguleret i databeskyttelseslovens § 11, samt oplysninger omfattet den særlige kategori af data reguleret i databeskyttelsesforordningens artikel 9 og databeskyttelseslovens § 7. I sagerne kan også indgå oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8.

Oplysningerne indsamles primært fra vores medarbejdere og vores klienter. I mange tilfælde indsamles tillige oplysninger dog også fra andre – herunder modparten og andre aktører i sagerne.

Alt afhængig af sagen vil oplysningerne i forbindelse med behandlingen af vores klientsager blive udvekslet med de relevante eksterne aktører – det være sig modpart, vidner, fagforening, arbejdsgiver, kommuner, statslige myndigheder, voldgiftsnævn, domstolene mv. I personalesagen kan der ske udveksling med kommunen, arbejdsskademyndigheder, eventuel voldgift og medarbejderens fagforening.

Al udveksling af data er dog i det hele betinget af, at en indsamling, registrering og videregivelse er nødvendig i den konkrete sag for at kunne henholdsvis behandle personalesagen eller bistå vores klient bedst muligt.

Ud over at behandle personalesager samt bistå vores klienter behandler vi også oplysninger til brug for at kunne forfølge vores legitime interesse til at administrere vores forretning – herunder at kunne forbedre, udvikle og markedsføre vores rådgivningsydelser.

For så vidt angår vores markedsføring behandles udelukkende oplysninger af almindelig ikke-fortrolig karakter i form af kontaktoplysninger på deltagerne i vores arrangementer samt mailadresser på modtagerne af vores nyhedsbreve. Derudover behandler vi elektroniske data og brugeradfærd på vores hjemmeside (cookies) til brug for diverse markedsføringstiltag overfor såvel vores forbundskunder som andre via nyhedsmails, hjemmesiden og på diverse sociale medier.

Du kan læse mere om vores cookiepolitik her.

Hos Elmer Advokater bestræber vi os altid på at behandle så få oplysninger som muligt og i så kort tid som muligt. Vores behov for at behandle og opbevare oplysninger afhænger dog i høj grad også af vores forpligtelser som arbejdsgiver og af vores advokatetiske forpligtelser, herunder bl.a. pligten til at yde behørig grundig rådgivning til vores klienter.

Vi bestræber os desuden på i alle sammenhænge at beskytte personoplysningerne såvel teknisk som organisatorisk, eftersom mængden og karakteren af oplysninger selvsagt indebærer en kontinuerlig risiko for krænkelse af personoplysninger og de registreredes rettigheder, hvis ikke man sikrer sig fortrolighed, og at der er styr på alle data.

 

Hvordan sørger vi for at passe på dine oplysninger?

Elmer Advokater prioriterer databeskyttelse højt både af hensyn til vores private klienters integritet og af hensyn til fortroligheden med vores forbundsklienter og andre professionelle samarbejdspartnere. Vi har implementeret tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse i alle sammenhæng. Vi har supplereret de tekniske sikkerhedsforanstaltninger med organisatoriske tiltag i form af intern uddannelse og interne instrukser. Sammen med de tekniske sikkerhedsforanstaltninger skal de sikre fuld efterlevelse af de gældende databeskyttelsesregler. Vi gennemfører desuden regelmæssigt interne opfølgninger og efteruddannelse, så det kontinuerligt sikres, at vores behandlinger lever op til reglerne.

 

Hvornår slettes oplysningerne?

Elmer Advokater sletter personoplysninger, når der ikke længere er et arbejdsbetinget behov for at behandle dem. I udgangspunktet opbevares oplysninger tilknyttet vores klienters sager i 10 år efter sagens afslutning, hvorefter de slettes i det hele. Opbevaringsperioden er dikteret af vores rådgiveransvar, og den omstændighed er den absolutte frist for at kunne gøre et rådgiveransvar gældende er 10 år. Har vi givet en gratis forhåndsvurdering, kan vi af samme grund også finde det nødvendigt at opbevare mailkorrespondancen med vores vurdering i 10 år (altså også selvom du måtte vælge ikke at gå videre med bistand fra os).

Derudover er vores opbevaringsperioder afhængig af de forpligtelser, vi er underlagt i særlovgivningen. Eksempelvis kan oplysninger om vores klienter og modparter (uden selve sagsmaterialet) opbevares i længere tid af hensyn til at kunne varetage vores forpligtelser om interessekonflikter efter de advokatetiske regler.

Derimod sletter vi vores personalesager 5 år efter, at ansættelsesforholdet er stoppet, ligesom vi sletter alle oplysninger relateret til markedsføring senest 1 år efter, at arrangementet/tiltaget er gennemført. Dog slettes nyhederne på vores hjemmeside 5 år efter offentliggørelse.

 

Hvad er dine rettigheder?

Du har som registreret en række rettigheder, som Elmer Advokater er forpligtet til at opfylde som følge af vores dataansvar.

Du kan derfor altid kontakte os for at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Du kan også kontakte os, hvis du ønsker, at dine personoplysninger bliver slettet, hvis du ønsker, at Elmer Advokater begrænser behandlingen af dine oplysninger, hvis du vil gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysninger om dig, eller hvis du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet (det vil sige, at du kan bede om at få overført dine oplysninger elektronisk til en ny dataansvarlig (eksempelvis en ny advokat) og i et tilgængeligt format).

Du kan kontakte os på vores mailadresser eller postadresser idet du som attention kan angive advokat og associeret partner Kira Kolby Christensen.

Du kan også – hvilket vi anbefaler – kontakte os via den sikre kontraktformular.

Derved undgår du risiko for krænkelse, hvis ikke du kan sende en krypteret mail til os.

Hvis vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke til vores behandling, kan du også kontakte os via vores sikre kontaktformular.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsmail, kan du let framelde dig ved at klikke på ”unsubscribe” i vores nyhedsmails, som du modtager.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, kan du endelig også kontakte os via vores sikre kontaktformular og med angivelse af klage over persondatabehandling i emnelinjen.

Du kan også sende en eventuelt klage til vores mailadresser eller postadresser idet du som attention kan angive advokat og associeret partner Kira Kolby Christensen. Vi anbefaler dog, at du bruger den sikre kontaktformular.

Vi vil behandle klagen og vende tilbage til dig snarest muligt.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over Elmer Advokaters behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside.

 

Hvilke regler gælder?

Elmer Advokaters behandling af personoplysninger er reguleret i

Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven

 

Advokat Kira Kolby Christensen

Kira Kolby Christensen

Associeret partner

Direkte: +45 3367 6793

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev