Databeskyttelsespolitik

Elmer Advokaters databeskyttelsespolitik

Hvordan kan du kontakte os? 

Hvis du ønsker at udnytte dine rettig­he­der som beskre­vet neden­for, eller hvis du har spørgs­mål til vores behand­ling af dine personoplysninger eller denne data­be­skyt­tel­ses­po­li­tik, er du velkom­men til at kontakte os på neden­stå­ende adres­ser – angiv gerne atten­tion til advo­kat og part­ner Kira Kolby Christensen.

Du kan også altid kontakte os via den sikre kontakt­for­mu­lar.

Hvis ikke du kan sende en kryp­te­ret mail til os, anbe­fa­ler vi faktisk, at du anven­der formu­la­ren – navn­lig hvis din henven­delse også inde­hol­der følsomme eller fortro­lige oplys­nin­ger – fordi du derved undgår risiko for krænkelse.

Elmer Advo­ka­ter Advo­ka­ta­k­tie­sel­skab
CVR-nr. 26 09 55 65

Borger­gade 24B

1300 Køben­havn K

Mail: elmer@elmer-adv.dk alter­na­tivt sikkermail@elmer-adv.dk

Hvilke behandlinger foretager vi?

Elmer Advo­ka­ter beskæf­ti­ger 18 ansatte, og vi er speci­a­li­se­ret i ansæt­tel­ses­ret, erstat­nings­ret, forsik­rings­ret og persondata.

Vi er data­ansvar­lige i forhold til vores perso­na­lesa­ger og rekrut­te­ring samt vores gene­relle markeds­fø­ring – herun­der plan­læg­ning og gennem­fø­relse af diverse arran­ge­men­ter såsom kurser og Gå-hjem møder.

Når vi behand­ler vores klien­ters sager, anser vi os også for data­ansvar­lige, idet vi efter de advo­ka­te­ti­ske regler er ansvar­lige for den rådgiv­ning, vi har givet. Vi skal bl.a. kunne stå på mål for, at rådgiv­nin­gen er base­ret på et fyldest­gø­rende oplyst grund­lag. Desu­den er vi som advo­ka­ter under­lagt en række forplig­tel­ser i anden lovgiv­ning, som inde­bæ­rer, at vi ikke til fulde kan arbejde efter instruks fra vores klienter.

Som data­ansvar­lige i forhold til vores klien­ters sager er vi til gengæld fuldt opmærk­somme på, at vi – som følge af vores faglige speci­a­le­om­rå­der – behand­ler en række fortro­lige oplys­nin­ger om navn­lig vores klien­ter, samt om perso­ner (tred­je­par­ter), der har tilknyt­ning til vores klien­ters sager. Der er både tale om almin­de­lige oplys­nin­ger omfat­tet af arti­kel 6 i data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen og af § 6 i data­be­skyt­tel­ses­lo­ven, og cpr-numre, som er regu­le­ret i data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 11, samt oplys­nin­ger omfat­tet den særlige kate­gori af data regu­le­ret i data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 9 og data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 7. I sagerne kan også indgå oplys­nin­ger om straf­bare forhold, jf. data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 8.

Oplys­nin­gerne indsam­les primært fra vores klien­ter. I mange tilfælde indsam­les tillige oplys­nin­ger dog også fra andre – herun­der modpar­ten og andre aktø­rer i sagerne.

Alt afhæn­gig af sagens karak­ter vil oplys­nin­gerne i forbin­delse med behand­lin­gen blive udveks­let med de rele­vante eksterne aktø­rer – det være sig modpart, vidner, fagfor­e­ning, arbejds­gi­ver, kommu­ner, stats­lige myndig­he­der, vold­giftsnævn, domsto­lene mv.

Al udveks­ling af data er dog i det hele betin­get af, at en indsam­ling, regi­stre­ring og vide­re­gi­velse er nødven­dig i den konkrete sag for at kunne bistå vores klient bedst muligt

Når sagen er afslut­tet, kan vi bede om klien­tens udtryk­ke­lige samtykke til at offent­lig­gøre en nyhed om sagen.

Rets­grund­la­get for behand­lin­gen er:

 • data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 6, stk. 1, litra a, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af personoplysninger med udtryk­ke­ligt samtykke
 • data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 6, stk. 1, litra b, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af personoplysninger, hvis det er nødven­digt for at opfylde en kontrakt
 • data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 6, stk. 1, litra c, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af personoplysninger, hvis det er nødven­digt for at over­holde en retlig forpligtelse
 • data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 6, stk. 1, litra f, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af personoplysninger, hvis det er nødven­digt for at forfølge en legi­tim inter­esse, medmin­dre hensy­net til den regi­stre­re­des inter­es­ser går forud herfor

Rets­grund­la­get for behand­lin­gen af de følsomme oplys­nin­ger (helbreds­mæs­sige forhold, fagfor­e­nings­mæs­sigt tilhørs­for­hold, straf­bare forhold etc.) er derudover:

 • data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 9, stk. 2, litra a, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af personoplysninger med udtryk­ke­ligt samtykke
 • data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens art. 9, stk. 2, litra f, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af personoplysninger, hvis det er nødven­digt for at fast­lægge, forfølge eller forsvare et retskrav
 • data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 8, stk. 2 og 3, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af oplys­nin­ger om straf­bare forhold, hvis det er nødven­digt til vare­ta­gelse af en legi­tim inter­esse, og hvis denne inter­esse klart over­sti­ger hensy­net til den regi­stre­rede, lige­som der kan ske vide­re­gi­velse hvis det sker til vare­ta­gelse af inter­es­ser der klart over­sti­ger de hensyn, der begrun­der hemmeligholdelse
 • data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 8, stk. 5, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af oplys­nin­ger om straf­bare forhold, hvis betin­gel­serne data­be­skyt­tel­ses­lo­vens arti­kel 9 er opfyldt

Rets­grund­la­get for behand­ling af person­num­mer er:

 • data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 11, stk. 4, som bety­der, at der kan ske behand­ling af person­num­mer efter reglerne i data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 9 – herun­der når det er nødven­digt for at fast­lægge, forfølge eller forsvare et rets­krav (arti­kel 9, stk. 2, litra f)

Er du klient vil vores behand­ling være base­ret på en kombi­na­tion mellem arti­kel 6, stk. 1, litra b, fordi vi har indgået en aftale med dig, om at bistå dig i din sag, og arti­kel 9, stk. 2, litra f, fordi vi har brug for behandle oplys­nin­gerne for at kunne fast­lægge dit rets­krav mod din modpart, samt for at kunne forsvare dig mod krav, der måtte være rejst af din modpart.

Er du modpart i en af vores sager vil vores behand­ling være base­ret på en kombi­na­tion mellem arti­kel 6, stk. 1, litra f, fordi vi vurde­rer, at vores klient har en legi­tim inter­esse i at behandle oplys­nin­ger om dig med henblik på at kunne forfølge sit krav, og arti­kel 9, stk. 2, litra f, fordi vi har brug for at behandle oplys­nin­gerne for at kunne fast­lægge vores klients rets­krav mod dig, samt for at kunne forsvare vores klient mod krav, der måtte være rejst af dig.

Er du tred­je­part i en af vores sager vil vores behand­ling være base­ret på en kombi­na­tion mellem arti­kel 6, stk. 1, litra f, fordi vi vurde­rer, at vores klient har en legi­tim inter­esse i at behandle oplys­nin­ger om dig med henblik på at kunne forfølge sit krav, og arti­kel 9, stk. 2, litra f, fordi vi har brug for at behandle oplys­nin­gerne for at kunne fast­lægge vores klients rets­krav mod sin modpart, samt for at kunne forsvare vores klient mod krav, der måtte være rejst af modparten.

For så vidt angår vores perso­na­lesa­ger behand­ler vi i udgangs­punk­tet alene oplys­nin­ger omfat­tet af data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 6 og af data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 11 – herun­der navn, person­num­mer, kontak­top­lys­nin­ger, løn og andre perso­na­le­go­der, skatte- og kontoop­lys­nin­ger. Vedrø­rende vores studen­ter, fuld­mæg­tige og advo­ka­ter behand­ler vi også oplys­nin­ger om omsæt­ning og regi­stre­rede timer.

Oplys­nin­gerne indsam­les primært fra medar­bej­de­ren selv. I nogle tilfælde kan der tillige blive indsam­let oplys­nin­ger fra andre aktø­rer i sagen, men det vil høre til sjæl­den­he­derne og forud­sæt­ter, at sagen har udvik­let sig til en tvist. Er der opstået en tvist, at kan der blive udveks­let oplys­nin­ger med kommu­nen, arbejds­ska­de­myn­dig­he­der, even­tuel vold­gift og medar­bej­de­rens fagforening.

Normalt udveks­les dog alene oplys­nin­ger med SKAT og lønbu­reauet, der vare­ta­ger lønud­be­ta­lin­gen (Blue­gar­den).

Under alle omstæn­dig­he­der er al udveks­ling af data i det hele betin­get af, at en indsam­ling, regi­stre­ring og vide­re­gi­velse er nødven­dig for at vi kan behandle personalesagen.

Rets­grund­la­get for behand­lin­gen er:

 • data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 6, stk. 1, litra a, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af personoplysninger med udtryk­ke­ligt samtykke
 • data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 6, stk. 1, litra b, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af personoplysninger, hvis det er nødven­digt for at opfylde en kontrakt
 • data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 6, stk. 1, litra c, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af personoplysninger, hvis det er nødven­digt for at over­holde en retlig forpligtelse
 • data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 6, stk. 1, litra f, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af personoplysninger, hvis det er nødven­digt for at forfølge en beret­ti­get inter­esse, medmin­dre hensy­net til den regi­stre­re­des inter­es­ser går forud herfor
 • data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 12, stk. 2, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af personoplysninger til brug for vare­ta­gelse af arbejds­ret­lige forplig­tel­ser, hvis det er for at forfølge en beret­ti­get inter­esse, der udsprin­ger af lov eller kollek­tiv overenskomst

Rets­grund­la­get for behand­lin­gen af de følsomme oplys­nin­ger (helbreds­mæs­sige forhold, fagfor­e­nings­mæs­sigt tilhørs­for­hold, straf­bare forhold etc.) er derudover:

 • data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 9, stk. 2, litra a, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af personoplysninger med udtryk­ke­ligt samtykke
 • data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens art. 9, stk. 2, litra b, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af personoplysninger, hvis det er nødven­digt af hensyn til at over­holde en arbejds­ret­lig forpligtelse
 • data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens art. 9, stk. 2, litra f, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af personoplysninger, hvis det er nødven­digt for at fast­lægge, forfølge eller forsvare et retskrav
 • data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 8, stk. 2 og 3, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af oplys­nin­ger om straf­bare forhold, hvis det er nødven­digt til vare­ta­gelse af en beret­ti­get inter­esse, og hvis denne inter­esse klart over­sti­ger hensy­net til den regi­stre­rede, lige­som der kan ske vide­re­gi­velse hvis det sker til vare­ta­gelse af inter­es­ser der klart over­sti­ger de hensyn, der begrun­der hemmeligholdelse
 • data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 8, stk. 5, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af oplys­nin­ger om straf­bare forhold, hvis betin­gel­serne data­be­skyt­tel­ses­lo­vens arti­kel 9 er opfyldt
 • data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 12, stk. 2, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af personoplysninger til brug for vare­ta­gelse af arbejds­ret­lige forplig­tel­ser, hvis det er for at forfølge en beret­ti­get inter­esse, der udsprin­ger af lov eller kollek­tiv overenskomst

Rets­grund­la­get for behand­ling af person­num­mer er:

 • data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 11, stk. 4, som bety­der, at der kan ske behand­ling af person­num­mer efter reglerne i data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 9 – herun­der når det er nødven­digt for at fast­lægge, forfølge eller forsvare et rets­krav (arti­kel 9, stk. 2, litra f)

Angå­ende ansø­gere til ledige stil­lin­ger hos os, behand­ler vi i udgangs­punk­tet udeluk­kende de oplys­nin­ger, som ansø­ge­ren selv sender ind. Om rele­vant kan vi dog godt søge og behandle oplys­nin­ger om ansø­ge­ren fra dennes even­tu­elle offent­ligt tilgæn­ge­lige profi­ler på soci­ale medier.

Ansø­ge­ren vil modtage en bekræf­telse på ansøg­nin­gen, og deref­ter behand­ler vi oplys­nin­gerne, mens rekrut­te­rings­pro­ces­sen er i gang. Af hensyn til over­hol­delse af hvid­va­skreg­lerne kan det i rekrut­te­rings­pro­ces­sen blive rele­vant, at der indhen­tes en straf­fe­at­test – navn­lig hvis der ansø­ges en betroet stil­ling (boghol­der). Ansø­ger vil i givet fald blive bedt om at indhente den selv og præsen­te­rer den for os. Selve straf­fe­at­te­sten gemmes ikke hos os.

Når proces­sen er afslut­tet, vil ansøg­nin­gen blive slet­tet. Fører proces­sen til en ansæt­telse, vil ansøg­nin­gen dog blive lagt på pågæl­den­des personalesag.

Ved svar på uopfor­drede ansøg­nin­ger behand­ler vi også udeluk­kende de oplys­nin­ger, som ansø­ge­ren selv har sendt ind. Vi svarer ansø­ge­ren inden for et par dage, og hvis ikke der er mulig­hed for ansæt­telse, vil ansøg­nin­gen blive slet­tet med det samme, dette er meddelt ansøgeren.

I nogle tilfælde – hvad enten vi har ansøgt eller der ansø­ges uopfor­dret – vil vi bede om ansø­ge­rens udtryk­ke­lige samtykke til at beholde ansøg­nin­gen i 6 måne­der, i fald der skulle dukke en mulig­hed for ansæt­telse op. Ansøg­nin­gen vil deref­ter blive slettet.

Vi indhen­ter ikke refe­ren­cer uden samtykke.

Rets­grund­la­get for behand­lin­gen er:

 • data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 6, stk. 1, litra a, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af personoplysninger med udtryk­ke­ligt samtykke
 • data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 6, stk. 1, litra c, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af personoplysninger, hvis det er nødven­digt for at over­holde en retlig forpligtelse
 • data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 6, stk. 1, litra f, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af personoplysninger, hvis det er nødven­digt for at forfølge en beret­ti­get inter­esse, medmin­dre hensy­net til den regi­stre­re­des inter­es­ser går forud herfor
 • data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 8, stk. 5, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af oplys­nin­ger om straf­bare forhold, hvis betin­gel­serne data­be­skyt­tel­ses­lo­vens arti­kel 9 er opfyldt

Ud over at bistå vores klien­ter og tage hånd om vores perso­nale behand­ler vi også oplys­nin­ger til brug for at kunne forfølge vores legi­time inter­esse til at admi­ni­strere vores forret­ning – herun­der at kunne vare­tage indkøb af diverse produk­ter og licen­ser til vores forret­ning samt for at forbedre, udvikle og markeds­føre vores rådgivningsydelser.

For så vidt angår almin­de­lig admi­ni­stra­tion, behand­les udeluk­kende almin­de­lige oplys­nin­ger af ikke fortro­lig karak­ter om kontakt­per­so­nerne hos vores leve­ran­dø­rer og andre samarbejdspartnere.

For så vidt angår vores markeds­fø­ring, behand­les udeluk­kende oplys­nin­ger af almin­de­lig ikke-fortrolig karak­ter i form af kontak­top­lys­nin­ger på delta­gerne i vores arran­ge­men­ter samt mailadres­ser på modta­gerne af vores nyheds­breve. Deru­d­over behand­ler vi elek­tro­ni­ske data og bruge­rad­færd på vores hjem­meside (cook­ies) til brug for diverse markeds­fø­rings­til­tag over­for såvel vores forbund­skun­der som andre via nyheds­mails, hjem­mesi­den og på diverse soci­ale medier.

Du kan læse mere om vores cook­i­epo­li­tik her.

Rets­grund­la­get for behand­lin­gen er:

 • data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 6, stk. 1, litra a, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af personoplysninger med udtryk­ke­ligt samtykke
 • data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 6, stk. 1, litra b, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af personoplysninger, hvis det er nødven­digt for at opfylde en kontrakt
 • data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 6, stk. 1, litra c, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af personoplysninger, hvis det er nødven­digt for at over­holde en retlig forpligtelse
 • data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 6, stk. 1, litra f, hvor­ef­ter der kan ske behand­ling af personoplysninger, hvis det er nødven­digt for at forfølge en beret­ti­get inter­esse, medmin­dre hensy­net til den regi­stre­re­des inter­es­ser går forud herfor

Hos Elmer Advo­ka­ter bestræ­ber vi os altid på at behandle så få oplys­nin­ger som muligt og i så kort tid som muligt. Vores behov for at behandle og opbe­vare oplys­nin­ger afhæn­ger dog i høj grad også af vores forplig­tel­ser som arbejds­gi­ver og af vores advo­ka­te­ti­ske forplig­tel­ser, herun­der bl.a. plig­ten til at yde behø­rig grun­dig rådgiv­ning til vores klienter.

Hvordan sørger vi for at passe på dine oplysninger?

Elmer Advo­ka­ter prio­ri­te­rer data­be­skyt­telse højt både af hensyn til vores private klien­ters inte­gri­tet og af hensyn til fortro­lig­he­den med vores forbund­s­kli­en­ter og andre profes­sio­nelle samar­bejds­part­nere. Vi har imple­men­te­ret tekni­ske sikker­heds­for­an­stalt­nin­ger, der skal sikre data­be­skyt­telse i alle sammen­hæng. Vi har supple­re­ret de tekni­ske sikker­heds­for­an­stalt­nin­ger med orga­ni­sa­to­ri­ske tiltag i form af intern uddan­nelse og interne instruk­ser. Sammen med de tekni­ske sikker­heds­for­an­stalt­nin­ger skal de sikre fuld efter­le­velse af de gældende data­be­skyt­tel­ses­reg­ler. Vi gennem­fø­rer desu­den regel­mæs­sigt interne opfølg­nin­ger og efter­ud­dan­nelse, så det konti­nu­er­ligt sikres, at vores behand­lin­ger lever op til reglerne.

Hvornår slettes oplysningerne?

Elmer Advo­ka­ter slet­ter personoplysninger, når der ikke længere er et arbejds­be­tin­get behov for at behandle dem. I udgangs­punk­tet opbe­va­res oplys­nin­ger tilknyt­tet vores klien­ters sager i 5 år efter sagens afslut­ning, hvor­ef­ter de slet­tes i det hele. Opbe­va­rings­pe­ri­o­den er dikte­ret af gældende foræl­del­ses­fri­ster og hensy­net til vores klien­ters mulig­he­der for at få genop­ta­get sager uden at skulle indhente alt mate­ri­ale på ny. Har vi givet en gratis forhånds­vur­de­ring, kan vi af samme grund også finde det nødven­digt at opbe­vare mail­kor­re­spon­dan­cen med vores vurde­ring i 5 år (altså også selvom du måtte vælge ikke at gå videre med bistand fra os).

Deru­d­over er vores opbe­va­rings­pe­ri­o­der afhæn­gig af de forplig­tel­ser, vi er under­lagt i særlov­giv­nin­gen. Eksem­pel­vis kan oplys­nin­ger om vores klien­ter og modpar­ter (uden selve sags­ma­te­ri­a­let) opbe­va­res i længere tid af hensyn til at kunne vare­tage vores forplig­tel­ser om inter­es­se­kon­flik­ter efter de advo­ka­te­ti­ske regler.

Vores perso­na­lesa­ger slet­tes 5 år efter, at ansæt­tel­ses­for­hol­det er stop­pet, lige­som vi slet­ter alle oplys­nin­ger rela­te­ret til markeds­fø­ring senest 1 år efter, at arrangementet/tiltaget er gennemført.

Nyhe­derne på vores hjem­meside slet­tes 5 år efter offentliggørelse.

Hvad er dine rettigheder?

Du har som regi­stre­ret en række rettig­he­der, som Elmer Advo­ka­ter er forplig­tet til at opfylde som følge af vores dataansvar.

Du kan derfor altid kontakte os for at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behand­ler om dig, lige­som du kan få berig­ti­get even­tu­elle forkerte eller mangel­fulde personoplysninger. Du kan også kontakte os, hvis du ønsker, at dine personoplysninger bliver slet­tet, hvis du ønsker, at Elmer Advo­ka­ter begræn­ser behand­lin­gen af dine oplys­nin­ger, hvis du vil gøre indsi­gelse mod, at vi behand­ler oplys­nin­ger om dig, eller hvis du ønsker at udnytte din ret til data­porta­bi­li­tet (det vil sige, at du kan bede om at få over­ført dine oplys­nin­ger elek­tro­nisk til en ny data­ansvar­lig (eksem­pel­vis en ny advo­kat) og i et tilgæn­ge­ligt format).

Angå­ende navn­lig indsi­gel­ses­ret­ten har du mulig­hed for at gøre indsi­gelse i de tilfælde, hvor vores behand­ling er base­ret på data­be­skyt­tel­ses­lo­vens arti­kel 6, stk. 1, litra f, som giver mulig­hed for at behandle oplys­nin­ger, hvis man forføl­ger en legi­tim inter­esse, og hensy­net til den regi­stre­rede ikke over­sti­ger denne interesse.

Det er navn­lig rele­vant hvis du er modpart eller tred­je­part i en af vores klien­ters sager. Vores behand­ling er i dette tilfælde bl.a. base­ret på bl.a. arti­kel 6, stk. 1, litra f, og du har derfor mulig­hed for at gøre indsi­gelse mod vores behand­ling, hvis du vurde­rer, at dine inter­es­ser i, at dine oplys­nin­ger ikke behand­les, over­sti­ger vores klients inter­esse i at kunne behandle oplys­nin­gerne for at kunne forfølge sit krav. 

Ønsker du at gøre dine rettig­he­der gældende, kan du kontakte os på vores mailadres­ser eller postadres­ser idet du som atten­tion kan angive advo­kat og part­ner Kira Kolby Christensen.

Du kan også – hvil­ket vi anbe­fa­ler – kontakte os via den sikre kontraktformular.

Derved undgår du risiko for kræn­kelse, hvis ikke du kan sende en kryp­te­ret mail til os.

Hvis vi behand­ler personoplysninger base­ret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du ønsker at tilba­ge­kalde et samtykke til vores behand­ling, kan du også kontakte os via vores sikre kontaktformular.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyheds­mail, kan du let framelde dig ved at klikke på ”unsubscribe” i vores nyheds­mails, som du modtager.

Hvis du ønsker at klage over vores behand­ling af personoplysninger, kan du ende­lig også kontakte os via vores sikre kontakt­for­mu­lar og med angi­velse af klage over person­da­ta­be­hand­ling i emnelinjen.

Du kan også sende en even­tu­elt klage til vores mailadres­ser eller postadres­ser idet du som atten­tion kan angive advo­kat og part­ner Kira Kolby Chri­sten­sen. Vi anbe­fa­ler dog, at du bruger den sikre kontakt­for­mu­lar.

Vi vil behandle klagen og vende tilbage til dig snarest muligt.

Du har også ret til at klage til Data­til­sy­net i forhold til dine rettig­he­der og over Elmer Advo­ka­ters behand­ling af dine personoplysninger. For yder­li­gere oplys­nin­ger om, hvor­dan du klager til Data­til­sy­net henvi­ses til Data­til­sy­nets hjem­meside.

Hvilke regler gælder?

Elmer Advo­ka­ters behand­ling af personoplysninger er regu­le­ret i

Data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gen og Data­be­skyt­tel­ses­lo­ven

Kira Kolby Christensen

Partner

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev