Erstatning for fejlagtig behandling af din sag

NÅR KOMMUNENS BEHANDLING BETYDER, AT DU TABER PENGE

Ofte vil du som borger komme til at bære den økono­mi­ske byrde ved kommu­nens fejl, selvom du har klaget til Anke­sty­rel­sen eller Ombuds­man­den. Hver­ken Anke­sty­rel­sen eller Ombuds­man­den kan dømme kommu­nen til at udbe­tale erstat­ning for et tab, som du har lidt som følge af fejl­ag­tig eller lang­som­me­lig sags­be­hand­ling.

På beskæf­ti­gel­ses­om­rå­det gælder der et krav om, at din arbejd­s­evne er afkla­ret inden du kan tilken­des en varig ydelse som førtids­pen­sion eller fleksjob. Derfor er konse­kven­sen af mang­lende iværk­sæt­telse af arbejd­s­ev­ne­af­kla­ring et afslag på ydel­sen, og du risi­ke­rer at stå uden noget offent­ligt forsør­gel­ses­grund­lag i en længere peri­ode — alene på grund af kommu­nens behand­ling af din sag.

 

HAR JEG EN SAG?

Det er som hoved­re­gel en betin­gelse for at kunne gøre et krav gældende, at du har lidt et økono­misk tab. Du kan som udgangs­punkt ikke få erstat­ning eller godt­gø­relse for den belast­ning, som eksem­pel­vis en meget lang­som­me­lig behand­ling af din sag har medført.

Det er afgø­rende for gyldig­he­den af dit erstat­nings­krav, at det kan bevi­ses, at hvis din sag var behand­let korrekt, så havde du været stil­let bedre rent økono­misk. For eksem­pel kan der være tale om sager, hvor Anke­sty­rel­sen træf­fer afgø­relse om, at kommu­nen burde have indhen­tet yder­li­gere oplys­nin­ger eller have iværk­sat en afkla­ring af din arbejd­s­evne og derfor hjem­vi­ser din sag med henblik på, at kommu­nen skal indhente yder­li­gere oplys­nin­ger.

Hvis det efter­føl­gende viser sig, at afkla­rin­gen af din arbejd­s­evne førte til tilken­delse af ydelse, så er det muligt at du har krav på erstat­ning for den mang­lende afkla­ring af din arbejd­s­evne forud for afsla­get.

 

HVAD SKAL JEG GØRE?

Du bør kontakte os hurtigst muligt, hvis du mener, du har krav på erstat­ning som følge af kommu­nens behand­ling. Det kan være vanske­ligt at vurdere stør­rel­sen af dit tab uden at gennemgå sagen i detal­jer, men det kan være en god idé, hvis du gør dig nogle over­vej­el­ser over, hvad dit tab består i — eksem­pel­vis mang­lende førtids­pen­sion i en peri­ode eller mang­lende løn i et fleksjob — inden du kontak­ter os. Du kan også under­søge, om du er omfat­tet af rets­hjælps­for­sik­ring og dermed har gode chan­cer for at få finan­si­e­ret en rets­sag, hvis kommu­nen ikke vil betale din erstat­ning frivil­ligt.

Du er altid velkom­men til at kontakte os og høre nærmere om mulig­he­derne for bistand i din sag

Advokat Søren Kjær Jensen

Søren Kjær Jensen

Partner

Direkte: +45 3367 6760

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev