Erstatning for fejlagtig behandling af din sag

NÅR KOMMUNENS BEHANDLING BETYDER, AT DU TABER PENGE

Ofte vil du som borger komme til at bære den økonomiske byrde ved kommunens fejl, selvom du har klaget til Ankestyrelsen eller Ombudsmanden. Hverken Ankestyrelsen eller Ombudsmanden kan dømme kommunen til at udbetale erstatning for et tab, som du har lidt som følge af fejlagtig eller langsommelig sagsbehandling.

På beskæftigelsesområdet gælder der et krav om, at din arbejdsevne er afklaret inden du kan tilkendes en varig ydelse som førtidspension eller fleksjob. Derfor er konsekvensen af manglende iværksættelse af arbejdsevneafklaring et afslag på ydelsen, og du risikerer at stå uden noget offentligt forsørgelsesgrundlag i en længere periode – alene på grund af kommunens behandling af din sag.

 

HAR JEG EN SAG?

Det er som hovedregel en betingelse for at kunne gøre et krav gældende, at du har lidt et økonomisk tab. Du kan som udgangspunkt ikke få erstatning eller godtgørelse for den belastning, som eksempelvis en meget langsommelig behandling af din sag har medført.

Det er afgørende for gyldigheden af dit erstatningskrav, at det kan bevises, at hvis din sag var behandlet korrekt, så havde du været stillet bedre rent økonomisk. For eksempel kan der være tale om sager, hvor Ankestyrelsen træffer afgørelse om, at kommunen burde have indhentet yderligere oplysninger eller have iværksat en afklaring af din arbejdsevne og derfor hjemviser din sag med henblik på, at kommunen skal indhente yderligere oplysninger.

Hvis det efterfølgende viser sig, at afklaringen af din arbejdsevne førte til tilkendelse af ydelse, så er det muligt at du har krav på erstatning for den manglende afklaring af din arbejdsevne forud for afslaget.

 

HVAD SKAL JEG GØRE?

Du bør kontakte os hurtigst muligt, hvis du mener, du har krav på erstatning som følge af kommunens behandling. Det kan være vanskeligt at vurdere størrelsen af dit tab uden at gennemgå sagen i detaljer, men det kan være en god idé, hvis du gør dig nogle overvejelser over, hvad dit tab består i – eksempelvis manglende førtidspension i en periode eller manglende løn i et fleksjob – inden du kontakter os. Du kan også undersøge, om du er omfattet af retshjælpsforsikring og dermed har gode chancer for at få finansieret en retssag, hvis kommunen ikke vil betale din erstatning frivilligt.

Du er altid velkommen til at kontakte os og høre nærmere om mulighederne for bistand i din sag

Advokat Søren Kjær Jensen

Søren Kjær Jensen

Partner

Direkte: +45 3367 6760

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev