Erstatning for faldskade

Faldska­der sker hvis folk falder på glatte veje og fortove. Om vinte­ren er der især mange folk, der falder på isglatte fortove — her på siden kan du læse mere, om hvad man skal være opmærk­som på, hvis uhel­det er ude.

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi mere end 25 års erfa­ring med erstat­nings­sa­ger, herun­der sager om erstat­ning efter faldskader.

Ring på 33 67 67 89 eller skriv til jfr@elmer-adv.dk så tager vi en snak om mulig­he­derne i din sag.

 

Dokumentér faldskaden

Er du faldet og kommet til skade, så sørg for at foto­gra­fere stedet med din mobil, så du kan bevise, at dit fald skyl­des mangel­fuld sneryd­ning, grus­ning eller salt­ning, hvis du ønsker at søge erstat­ning. Det er nemlig huse­jer­nes ansvar, at forto­vet ikke er isglat.

Mange kommer til skade og falder fordi der ikke er gruset og saltet. Typi­ske skader er brud på ben og arme og forst­u­v­nin­ger på hænder, arme, skul­dre – også skader på rygsøj­len, hoved­ska­der og ødelagte tænder er hyppige.

 

Anmeldelse af faldskaden

Er du så uhel­dig at falde, fordi der ikke er ryddet sne og saltet, bør man kontakte huse­je­ren hurtigst muligt for få anmeldt sagen til dennes huse­je­ransvars­for­sik­ring, og det kan være en god idé med det samme på skade­tids­punk­tet at tage et billede af stedet som doku­men­ta­tion for, at der ikke var ryddet sne eller is.

 

Gode råd hvis du falder på isglat fortov

 

  • Kontakt straks huse­je­ren, der ikke har holdt sit fortov sne- og isfrit og få skaden anmeldt til dennes husejeransvarsforsikring.
  • Husk at foto­gra­fere stedet med din mobil. Hvis du ikke selv kan så få hjælp til foto­gra­fe­ring af andre. For du skal bevise, at dit fald skyl­des mangel­fuld sneryd­ning, grus­ning eller salt­ning, hvis du skal have erstatning.
  • Få navne og kontak­t­data på even­tu­elle vidner. De kan vise sig nyttige, hvis du skal søge erstat­ning for din faldskade.
  • Anmeld skaden til din egen ulyk­kes­for­sik­ring straks, når du har været hos lægen.

 

Hvis nogen er ansvar­lig for ulyk­ken, vil du kunne kræve eksem­pel­vis svie og smerte, erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste, varigt mén og erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning, hvis det bliver rele­vant og kan doku­men­te­res som følge af skaden.

 

Vi kan hjælpe med godtgørelse og erstatning efter din skade

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi nogle af landets mest erfarne og kompe­tente advo­ka­ter på erstatningsområdet.

Vi kan derfor hjælpe dig med at skabe over­blik over det fulde billede af dine mulig­he­der for erstat­ning og godtgørelse.

I langt de fleste tilfælde udgør det samlede erstat­nings­krav nemlig flere forskel­lige erstatnings- og godt­gø­rel­ses­po­ster – eksem­pel­vis erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab og tabt arbejdsfortjeneste.

Det er derfor en god idé at søge speci­a­li­se­ret hjælp. Det sikrer at du opnår det bedst mulige resul­tat i din sag.

Har du spørgs­mål eller brug for vores hjælp til at få klar­lagt dit samlede erstat­nings­krav, er du velkom­men til at kontakte os.

Det koster ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vil skal hjælpe dig med, og hvad det vil koste.

Hvis du har brug for hjælp til erstat­ning efter en faldskade, eller hvis du vil vide mere så ring på 33 67 67 89 eller skriv til jfr@elmer-adv.dk

 

Joachim Faber-Rod

Associeret partner

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev