Førtidspension og fleksjob

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

Sager om førtids­pen­sion og fleksjob er en del af beskæf­ti­gel­ses­om­rå­det, der blandt andet omfat­ter sager om syge­dag­penge, reva­li­de­ring, kontant­hjælp og ressour­ce­for­løb. Det er fælles for disse sager, at bedøm­mel­sen af evnen til at arbejde er afgø­rende for, hvil­ken ydelse du er beret­ti­get til, og hvor længe du har krav på ydel­sen.

Ofte kan der være uenig­hed om bedøm­mel­sen af arbejd­s­ev­nen, og mangel­fuld afkla­ring eller mang­lende oplys­nin­ger i en sag kan føre til afslag på en ydelse, som du rent faktisk er beret­ti­get til, hvis der var fore­ta­get en fyldest­gø­rende afkla­ring af arbejd­s­ev­nen. Det kan også være, at kommu­nen stil­ler urime­lige krav til bevi­serne for omfan­get af din arbejd­s­evne, og din sag derfor ikke kan blive afslut­tet, fordi kommu­nen bliver ved med at stille krav om yder­li­gere doku­men­ta­tion.

 

HAR JEG EN SAG?

Det er ofte et krav, at det er doku­men­te­ret at alle mulig­he­der for at bringe dig tilbage til arbejds­mar­ke­det har været forsøgt, inden du kan tilken­des en varig ydelse — eksem­pel­vis førtids­pen­sion.

Hvis du ikke kan blive enig med kommu­nen om bedøm­mel­sen af din arbejd­s­evne, bør du søge hjælp hos os. Uenig­he­den kan være, at du alle­rede er ansat i fleksjob, men ikke er tilfreds med arbejds­vil­kå­rene eller vurde­rin­gen af omfan­get af din arbejd­s­evne og udmå­lin­gen af dit tilskud til lønnen. Det kan også være, at kommu­nen stand­ser dine syge­dag­penge uden at oplyse dig om, hvor­dan du skal kunne vende tilbage til arbejds­mar­ke­det i en situ­a­tion, hvor du stadig er syg, eller at kommu­nen uberet­ti­get stand­ser din ydelse.

 

HVAD SKAL JEG GØRE?

Elmer Advo­ka­ter har en særlig erfa­ring med hånd­te­ring af sager vedrø­rende førtidspension/fleksjob og beskæf­ti­gel­ses­om­rå­det i det hele taget. Vi kan hjælpe dig i alle faser i sagen og med alle typer af sager inden for beskæf­ti­gel­ses­om­rå­det.

Hvis du side­lø­bende med en sag om fleksjob/førtidspension har en sag om erstat­ning for personskade, så skal du være opmærk­som på, at resul­ta­tet af den afkla­ring af din arbejd­s­evne, som kommu­nen skal fore­tage, ofte vil have stor betyd­ning i erstat­nings­sa­gen ved bedøm­mel­sen af, hvor meget personska­den har skadet din evne til arbejde, og dermed hvor stor en erstat­ning du har krav på.

Du er altid velkom­men til at kontakte os og høre nærmere om mulig­he­derne for bistand i din sag. Det kan være afgø­rende for dit forsør­gel­ses­grund­lag i mange år frem­over, at du får den rette hjælp.

Advokat Mie Ramsay Teit

Mie Ramsay Teit

Advokat

Direkte: +45 3367 6782

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev