Gruppesøgsmål

HVAD ER ET GRUPPESØGSMÅL?

Grup­pe­søgs­mål er en særlig proces­form, som bety­der, at hvis man er mange, der hver for sig har et krav mod den samme modpart, og hvis kravene også er ensar­tede, så kan man få behand­let alle disse krav under samme rets­sag og ved en fælles repræsentant.

Forde­len er, at det sparer tid og omkost­nin­ger, fordi alter­na­ti­vet ville være, at hver enkelt skulle rejse et selv­stæn­digt søgs­mål, og derfor hver for sig skulle udar­bejde selv­stæn­dige proces­skrif­ter til retten og deltage i selv­stæn­dige rets­mø­der i de enkelte retssager.

En anden væsent­lig fordel er, at hvis betin­gel­serne for grup­pe­søgs­mål og den enkel­tes delta­gelse er opfyldt, så vil grup­pe­søgs­må­let afbryde alle delta­ge­res forældelsesfrister.

Foræl­del­ses­fri­sten for de enkelte delta­ge­res krav vil nemlig være afbrudt i forbin­delse med, at hoved­sa­gen bliver anlagt – og altså inden man selv aktivt har tilmeldt sig grup­pe­søgs­må­let. Normalt vil foræl­delse eller  først blive ende­ligt afbrudt, når det selv­stæn­dige krav er indbragt for domsto­lene ved stævning.

De grund­læg­gende forud­sæt­nin­ger for at samle en række krav under et grup­pe­søgs­mål er:

  •     at alle kravene er rettet mod samme modpart
  •     at alle kravene er base­ret på ex samme aftale eller i øvrigt samme retlige grundlag
  •     at alle kravene tager udspring i et faktum, der er meget sammen­lig­ne­ligt, eller som i hvert fald ikke hver for sig kræver bety­de­lig selv­stæn­dig bevisførelse

Essen­sen er, at det skal give mening, at man behand­ler kravene under én fælles rets­sag. Sagerne må derfor ikke på væsent­lige punk­ter adskille sig fra hinanden.

 

ER GRUPPESØGSMÅL RELEVANT INDEN FOR ERSTATNINGSRETTEN?

Inden for erstat­nings­ret­ten kan det i mange sammen­hæng give mening at anvende gruppesøgsmålsreglerne.

Eksem­pel­vis kan det være fornuf­tigt at samle en række enkelte sager om produktansvar i et grup­pe­søgs­mål. Navn­lig hvis flere er blevet skadet af det samme produkt lance­ret af én produ­cent, fordi produk­tet har en iboende farlig egen­skab, som dermed natur­ligt vil ramme flere. I sådanne tilfælde vil skade­virk­nin­gen nemlig også (til dels) være uafhæn­gig af den enkel­tes helt konkrete anven­delse af produktet.

Tilsva­rende kan det være fornuf­tigt at samle personska­desa­ger, der alle udsprin­ger af samme større ulykke, og hvor ulyk­ken skyl­des en aktørs hand­ling eller mangel på samme (ex en fabriksbrand).

 

ELMER ADVOKATER OG GRUPPESØGSMÅL

Elmer Advo­ka­ter har ført – og fører også aktu­elt – en række større grup­pe­søgs­mål på vegne af såvel fagfor­bun­dene som private parter.

Du er velkom­men til at kontakte os for yder­li­gere spørgsmål.

 

Kira Kolby Christensen

Partner

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev