Indbrud

ERSTATNING VED INDBRUD

Er uhel­det ude, og har du eller din virk­som­hed haft besøg af en ind­brud­styv, så er det en betin­gel­se for at opnå erstat­ning, at tyve­ri­et er sket ved ind­brud i en for­svar­ligt aflåst bygning- eller loka­le. Din for­sik­ring dæk­ker ikke, hvis tyven har skaf­fet sig adgang gen­nem vin­du­er eller døre, der ikke har været aflå­ste.

For at få erstat­ning, skal du også kunne doku­men­te­re eller sand­syn­lig­gø­re, at du har haft de beska­di­ge­de eller stjå­l­ne ting, og at alder og genanskaf­fel­ses­pris er som oplyst.

Hvis du ikke kan doku­men­te­re eller sand­syn­lig­gø­re dit krav, risi­ke­rer du, at sel­ska­bet afvi­ser kra­vet eller fast­sæt­ter erstat­nin­gen efter et skøn.

I disse situ­a­tio­ner opstår der ofte uenig­hed mel­lem sel­ska­bet og for­sik­rings­ta­ge­ren. I sådan­ne til­fæl­de har vi hos Elmer Advo­ka­ter stor erfa­ring med at hjæl­pe for­sik­rings­ta­ge­re med at opnå den erstat­ning, de er beret­ti­get til. Ønsker du at drøf­te mulig­he­der­ne i din sag, er du vel­kom­men til at kon­tak­te os.

 

HVAD DÆKKER INDBOFORSIKRINGEN?

Ind­bo­for­sik­rin­gen er ikke en selv­stæn­dig for­sik­ring, men ind­går typisk som en del af fami­lie­for­sik­rin­gen.

Ind­bo­for­sik­rin­gen dæk­ker ska­der på ting, som befin­der sig i og ved den helårs­bo­lig, som er omfat­tet af for­sik­rin­gen. Der­u­d­over dæk­ker for­sik­rin­gen ting, som du har med­bragt fra din helårs­bo­lig til cam­ping­vogn, telt eller lyst­far­tøj, så længe du ophol­der dig eller over­nat­ter dér.

Ud over ska­der i for­bin­del­se med ind­brud, så dæk­ker ind­bo­for­sik­rin­gen også ska­der i form af el-skader, storm­ska­der og vand­ska­der m.m.

Når du anmel­der en skade under ind­bo­for­sik­rin­gen, så vær opmærk­som på, at for­sik­rings­sel­ska­bet læg­ger stor vægt på, hvor­dan anmel­del­sen er beskre­vet.

 

HVAD DÆKKER ERHVERVSFORSIKRINGEN?

Erhvervs­for­sik­rin­gen dæk­ker en lang række for­hold. Den dæk­ker dog typisk i til­fæl­de af ind­brud, brand samt ved vand- og storm­ska­der. Stjå­l­ne eller beska­di­ge­de vær­di­er såsom varer, inven­tar, embal­la­ge, værk­tø­jer og maski­ner kan der­for være ting, som du kan få dæk­ket.

På lige fod med dæk­ning under ind­bo­for­sik­rin­gen er der sig krav om doku­men­ta­tion eller sand­syn­lig­gø­rel­se, før betin­gel­ser­ne for dæk­ning er opfyldt.

Men da vær­di­er stjå­let eller øde­lagt kan udgø­re store sum­mer, kan en hel- eller del­vis afvis­ning fra sel­ska­bet få store øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser for din virk­som­hed.

Af den årsag er det utro­lig vig­tigt, at det sam­le­de krav opgø­res kor­rekt fra start.

 

LAD OS VURDERE DIN SAG

Vi ser desvær­re ofte, at pri­va­te og virk­som­he­der udsat for ind­brud eller andre ska­der bli­ver ueni­ge med deres for­sik­rings­sel­skab. Det kan enten hand­le om, hvor­vidt ska­den over­ho­ve­det er dæk­ket, eller der kan være uenig­hed om stør­rel­sen af den erstat­ning, for­sik­rings­ta­ge­ren er beret­ti­get til.

Som spe­ci­a­li­ster i for­sik­rings­ret kan vi vur­de­re, om sel­ska­bets afvis­ning er beret­ti­get, eller om du har krav på yder­li­ge­re erstat­ning. Du er der­for altid vel­kom­men til at kon­tak­te os og få en over­ord­net vur­de­ring. Det koster dig ikke noget, før vi har en afta­le om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det vil koste.

Advokat Gert Willerslev

Gert Willerslev

Partner

Direkte: +45 3367 6770

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev