Indbrud

ERSTATNING VED INDBRUD

Er uhel­det ude, og har du eller din virk­som­hed haft besøg af en indbrud­styv, så er det en betin­gelse for at opnå erstat­ning, at tyve­riet er sket ved indbrud i en forsvar­ligt aflåst bygning- eller lokale. Din forsik­ring dækker ikke, hvis tyven har skaf­fet sig adgang gennem vinduer eller døre, der ikke har været aflå­ste.

For at få erstat­ning, skal du også kunne doku­men­tere eller sand­syn­lig­gøre, at du har haft de beska­di­gede eller stjå­lne ting, og at alder og genanskaf­fel­ses­pris er som oplyst.

Hvis du ikke kan doku­men­tere eller sand­syn­lig­gøre dit krav, risi­ke­rer du, at selska­bet afvi­ser kravet eller fast­sæt­ter erstat­nin­gen efter et skøn.

I disse situ­a­tio­ner opstår der ofte uenig­hed mellem selska­bet og forsik­rings­ta­ge­ren. I sådanne tilfælde har vi hos Elmer Advo­ka­ter stor erfa­ring med at hjælpe forsik­rings­ta­gere med at opnå den erstat­ning, de er beret­ti­get til. Ønsker du at drøfte mulig­he­derne i din sag, er du velkom­men til at kontakte os.

 

HVAD DÆKKER INDBOFORSIKRINGEN?

Indbo­for­sik­rin­gen er ikke en selv­stæn­dig forsik­ring, men indgår typisk som en del af fami­lie­for­sik­rin­gen.

Indbo­for­sik­rin­gen dækker skader på ting, som befin­der sig i og ved den helårs­bo­lig, som er omfat­tet af forsik­rin­gen. Deru­d­over dækker forsik­rin­gen ting, som du har medbragt fra din helårs­bo­lig til camping­vogn, telt eller lyst­far­tøj, så længe du ophol­der dig eller over­nat­ter dér.

Ud over skader i forbin­delse med indbrud, så dækker indbo­for­sik­rin­gen også skader i form af el-skader, storm­ska­der og vand­ska­der m.m.

Når du anmel­der en skade under indbo­for­sik­rin­gen, så vær opmærk­som på, at forsik­rings­sel­ska­bet lægger stor vægt på, hvor­dan anmel­del­sen er beskre­vet.

 

HVAD DÆKKER ERHVERVSFORSIKRINGEN?

Erhvervs­for­sik­rin­gen dækker en lang række forhold. Den dækker dog typisk i tilfælde af indbrud, brand samt ved vand- og storm­ska­der. Stjå­lne eller beska­di­gede værdier såsom varer, inven­tar, embal­lage, værk­tø­jer og maski­ner kan derfor være ting, som du kan få dækket.

På lige fod med dækning under indbo­for­sik­rin­gen er der sig krav om doku­men­ta­tion eller sand­syn­lig­gø­relse, før betin­gel­serne for dækning er opfyldt.

Men da værdier stjå­let eller ødelagt kan udgøre store summer, kan en hel- eller delvis afvis­ning fra selska­bet få store økono­mi­ske konse­kven­ser for din virk­som­hed.

Af den årsag er det utro­lig vigtigt, at det samlede krav opgø­res korrekt fra start.

 

LAD OS VURDERE DIN SAG

Vi ser desværre ofte, at private og virk­som­he­der udsat for indbrud eller andre skader bliver uenige med deres forsik­rings­sel­skab. Det kan enten handle om, hvor­vidt skaden over­ho­ve­det er dækket, eller der kan være uenig­hed om stør­rel­sen af den erstat­ning, forsik­rings­ta­ge­ren er beret­ti­get til.

Som speci­a­li­ster i forsik­rings­ret kan vi vurdere, om selska­bets afvis­ning er beret­ti­get, eller om du har krav på yder­li­gere erstat­ning. Du er derfor altid velkom­men til at kontakte os og få en over­ord­net vurde­ring. Det koster dig ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det vil koste.

Advokat Gert Willerslev

Gert Willerslev

Partner

Direkte: +45 3367 6770

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev