Klientoplysninger

Elmer Advo­ka­ter driver forret­ning som et advo­ka­ta­k­tie­sel­skab under CVR-nr. 26095565 fra adres­sen Borger­gade 24B, 1300 Køben­havn K. Vi kan kontak­tes på tele­fon­num­mer — +45 3367 6767 — og på e‑mail, — elmer@elmer-adv.dk. Alle vores advo­ka­ter er beskik­ket af Justits­mi­ni­ste­riet i Danmark og er medlem­mer af Advo­kat­sam­fun­det. Elmer Advo­ka­ter er endvi­dere medlem af bran­che­for­e­nin­gen Danske Advokater.

 

Klientbankkonto

Vi har konto hos Sydbank: Regi­stre­rings­num­mer 8075 — Kontonum­mer 1384 910.

I tilfælde af en banks konkurs får indsky­derne dækning i henhold til lov om garan­ti­o­rd­ning for indsky­dere og inve­sto­rer. Garan­ti­for­muen dækker en beret­ti­get indsky­ders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dæknings­mak­si­mum­met gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskel­lige konti, herun­der på både klient­bank­konti og egne konti.

 

Ansvar og fortrolighed

Alle medar­bej­dere hos Elmer Advo­ka­ter har tavs­heds­pligt. Elmer Advo­ka­ter er omfat­tet af Advo­kat­sam­fun­dets tilsyns- og disci­pli­nær­sy­stem og af reglerne om god advo­katskik, jf. rets­plej­e­lovens § 126. Heru­d­over gælder de advo­ka­te­ti­ske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advo­ka­t­er­hver­vet, kan findes på Advo­kat­sam­fun­dets hjem­meside www.advokatsamfundet.dk.

Vi er i øvrigt ansvar­lige efter dansk rets almin­de­lige regler og alle advo­ka­ter hos Elmer Advo­ka­ter er omfat­tet af firma­ets ansvars­for­sik­ring tegnet hos HDI-Gerling Forsik­ring, Indi­a­kaj 6, 2100 Køben­havn Ø. Ansvars­for­sik­rin­gen dækker al advo­katvirk­som­hed udøvet af Elmer Advo­ka­ter, uanset hvor advo­katvirk­som­he­den udøves. Elmer Advo­ka­ter anven­der ikke afta­le­klau­su­ler om lovvalg og/eller værne­ting, medmin­dre dette afta­les med klienten.

I over­ens­stem­melse med god advo­katskik har vi etab­le­ret interne retnings­linjer for at undgå inter­es­se­kon­flik­ter, lige­som vi er under­lagt reglerne i hvidvaskloven.

I tilfælde af en tvist om salær opkræ­vet af Elmer Advo­ka­ter og/eller util­freds­hed med en af Elmer Advo­ka­ter advo­ka­ters adfærd, kan klien­ten klage over salæ­rets stør­relse og/eller adfær­den til Advo­kat­næv­net, Kron­prin­ses­se­gade 28, 1306 Køben­havn K, www.advokatnaevnet.dk.

 

 

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev