Kommissioner, undersøgelser og tjenstlige forhør

TYPER AF UNDERSØGELSER

Elmer Advo­ka­ter yder bistand til medar­bej­dere i forbin­delse med under­sø­gel­ses­kom­mis­sio­ner, advo­ka­tun­der­sø­gel­ser og ved tjenst­lige forhør. Vi har stor erfa­ring på områ­det, og vores advo­ka­ter er ofte invol­ve­ret som bisid­der ved sådanne under­sø­gel­ser.

Over de sene­ste år har Elmer Advo­ka­ter været invol­ve­ret i flere af de sene­ste års store under­sø­gel­ses­sa­ger. Vi har blandt andet været:

  • Bisid­der i forbin­delse med Skat­te­fradragskom­mis­sio­nen.
  • Bisid­der for et vidne i Stats­lø­se­kom­mis­sio­nen. Under­sø­gel­ses­kom­mis­sio­nen vedrørte den mini­ste­ri­elle sags­be­hand­ling af ansøg­ning om stats­bor­ger­skab til perso­ner omfat­tet af FN’s konven­tion fra 1961 om begræns­ning af stats­løs­hed og FN’s børne­kon­ven­tion fra 1989.
  • Bisid­der ved tjenst­ligt forhør i forbin­delse med under­sø­gel­ser i SKAT og GGGI (3Gi).
  • Bisid­der i forbin­delse med advo­ka­tun­der­sø­gel­sen vedrø­rende SE & HØR

 

KONTAKT

Hvis du er blevet bedt om at afgive forkla­ring for en under­sø­gel­ses­kom­mis­sion, en advo­ka­tun­der­sø­gelse eller ved et tjene­ste­ligt forhør er du velkom­men til at kontakte en af vores advo­ka­ter for en nærmere drøf­telse af din sag. Find også yder­li­gere infor­ma­tion om vores ansæt­tel­ses­ret­lige område, hvor du kan læse nærmere om vores rådgiv­ning og de sager, vi fører.

Advokat København - Marmorkirken

KONTAKT

ELMER ADVOKATER

Direkte: +45 3367 6767

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev