Ansættelsesklausuler

KLAUSULER TIL FORHINDRING AF KONKURRENCE

Konkur­ren­ce­klau­su­ler, kunde­klau­su­ler og jobklau­su­ler er alle en del af de konkur­ren­ce­be­græn­sende klau­su­ler. De konkur­ren­ce­be­græn­sende klau­su­ler bruges til at fast­holde en markedspo­si­tion og forhin­dre konkur­rence fra tidli­gere medar­bej­dere med særligt kend­skab til virk­som­he­den

Elmer Advo­ka­ter har stor erfa­ring med fortolk­ning af konkur­ren­ce­be­græn­sede klau­su­ler. Vi tilby­der blandt andet rådgiv­ning om følgende former for klau­su­ler:

  • Konkur­ren­ce­klau­su­ler, hvor medar­bej­de­ren ikke må tage ansæt­telse i en konkur­re­rende virk­som­hed eller selv påbe­gynde konkur­re­rende virk­som­hed
  • Kunde­klau­su­ler, der medfø­rer, at medar­bej­de­ren er forhin­dret i at have en forret­nings­mæs­sig forbin­delse med arbej­de­rens kunder eller leve­ran­dø­rer
  • Jobklau­su­ler, der begræn­ser medar­bej­de­rens mulig­he­der for at tage ansæt­tel­sen i andre virk­som­he­der.

Vores advo­ka­ters erfa­ring og faglige kompe­ten­cer sikrer, at vi kan rådgive i forbin­delse med indgå­else af afta­ler der inde­hol­der klau­su­ler. Deru­d­over yder vi rådgiv­ning ved fortolk­ning eller forsøg på begræns­ning af klau­su­ler­nes virk­ning efter ansæt­tel­ses­for­hol­dets ophør.


KONTAKT

Står du i en situ­a­tion, hvor du har spørgs­mål til en konkur­ren­ce­be­græn­sende klau­sul, er du velkom­men til at kontakte en af vores advo­ka­ter for en nærmere drøf­telse af din sag. Du kan også finde yder­li­gere infor­ma­tion om vores ansæt­tel­ses­ret­lige område, hvor du kan læse nærmere om vores rådgiv­ning og de sager, vi fører.

Advokat København - Marmorkirken

KONTAKT

ELMER ADVOKATER

Direkte: +45 3367 6767

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev