KRITISK SYGDOM UDBETALING

Har du tegnet en kritisk sygdom forsik­ring, så kan du få en skat­te­fri kritisk sygdom udbe­ta­ling fra dit forsikrings/pensionsselskab, hvis du rammes af visse kriti­ske sygdomme.

Ofte er forsik­rin­gen en del af de pensions­ord­nin­ger, der tegnes gennem en arbejds­gi­ver. Den kan dog også være tegnet indi­vi­du­elt eller gennem et fagforbund.

 

kritisk sygdom forsikring

Er du i tvivl om, hvor­vidt du har tegnet en kritisk sygdom forsik­ring, og hvor forsik­rin­gen even­tu­elt er tegnet, så kan du starte med at se, om det frem­går af dit pensions­over­blik på pensionsinfo.dk.

Er du alle­rede forsik­ret, men har selska­bet afvist at yde dækning, er du velkom­men til at kontakte os for en drøf­telse af dine muligheder.

 

HVAD DÆKKER KRITISK SYGDOM?

En forsik­ring mod kritisk sygdom dækker typisk, indtil du holder op med at arbejde eller fylder 65, 67 eller 70 år, alt efter hvilke vilkår, der gælder for din forsikring.

I visse tilfælde er det dog muligt at videre­føre forsik­rin­gerne, hvil­ket kan være en stor fordel, da det typisk kan ske uden, at du skal afgive nye helbreds­op­lys­nin­ger. På den måde bela­stes du ikke med forbe­hold eller andet for even­tu­elle gener, som du har fået i årenes løb, men som ikke har beret­ti­get til dækning.

For at få ret til udbe­ta­ling ved kritisk sygdom skal man diag­no­sti­ce­res med én af de sygdomme, som er angi­vet i forsik­rings­be­tin­gel­serne, og desu­den opfylde de speci­fikke krite­rier, som måtte være angi­vet i forbin­delse hermed.

Det bety­der, at man kun er dækket for visse kriti­ske sygdomme og altså ikke alle kriti­ske sygdomme.

 

HVILKE SYGDOMME ER KRITISKE?

Listen over kriti­ske sygdomme — og navn­lig de krite­rier, der udover diag­no­sen skal være opfyldt — kan vari­ere fra selskab til selskab. Fælles for dem er dog, at listen (diag­no­serne) er udtømmende.

Det vil sige, at man som forsik­rings­ta­ger skal kunne doku­men­tere, at en eller flere af de pågæl­dende diag­no­ser er stil­let, mens forsik­rin­gen har været i kraft, før der er krav på udbetaling.

 

ERSTATNING VED KRITISK SYGDOM

En kritisk sygdom udbe­ta­ling består af et skat­te­frit engangs­be­løb, der udbe­ta­les til forsikringstageren.

Der gælder ingen krav om, hvad belø­bet skal anven­des til. Efter­som mange – særligt med alde­ren – får en eller flere kriti­ske sygdomme kan forsik­rin­gen derfor være med til at give en økono­misk frihed til at betale faste udgif­ter, lån, rejser med fami­lie eller behand­lings­til­bud i Danmark såvel som udlandet.

 

KAN MAN FÅ UDBETALT KRITISK SYGDOM FLERE GANGE?

Rammes du af flere kriti­ske sygdomme, der frem­går af dine forsik­rings­be­tin­gel­ser, så kan du i mange tilfælde godt få kritisk sygdom udbe­ta­ling flere gange. Der kan dog gælde undta­gel­ser, eksem­pel­vis, hvor der er tale om den samme sygdom eller samme område.

 

VI KAN HJÆLPE, NÅR DER OPSTÅR TVIST MED SELSKABET

Selvom reglerne lyder enkle, så ople­ver vi jævn­ligt, at der opstår tvist mellem forsik­rings­ta­ge­ren og selska­bet — typisk når selska­bet giver afslag på udbe­ta­ling ved kritisk sygdom.

I prak­sis er mange afslag uberet­ti­get, og her hos Elmer Advo­ka­ter har vi særligt, og med succes, hjul­pet private med at opnå dækning i tilfælde af kritisk sygdom, tab af erhverv­sevne m.m.

Vi er speci­a­li­ster i at behandle forsik­rings­sa­ger og har stor erfa­ring med at føre sager mod forsik­rings­sel­ska­berne, herun­der sager ved Anke­næv­net for Forsik­ring.

Har du fået afslag på kritisk sygdom udbe­ta­ling, er du derfor velkom­men til at kontakte os for en drøf­telse af dine mulig­he­der. Det koster dig ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det vil koste.

Ofte vil vi i sager om kritisk sygdom kunne give en fast pris på vores rådgiv­ning, lige­som vi også vil under­søge, hvor­vidt omkost­nin­gerne forbun­det med vores arbejde kan dækkes af forsikringsselskabet.

 

ET TYPISK SAGSFORLØB

I neden­stå­ende grafik kan du få et over­blik over, hvor­dan en typisk sag om kritisk sygdom forlø­ber. Vi har opdelt forlø­bet i forskel­lige faser: Klage til selska­bet, Forlig, Anke­næv­net for Forsik­ring samt Retssag.

Der er natur­lig­vis forskel på sagerne, lige­som der er forskel på, hvilke sags­skridt, der skal fore­ta­ges i den enkelte sag. Nogle har måske selv klaget til selska­bet – andre har ikke. Og nogle har måske selv indbragt deres sag for anke­næv­net. Derfor har vi opstil­let en række punk­ter, der beskri­ver, hvor­dan vi kan hjælpe alt efter, hvor du står i din sag.

Beskrivelse af forløb i sager om Kritisk sygdom

 

Christian Skovgaard

Advokat

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev