medarbejdere

Birgitte Filtenborg

Advokat

Jeg beskæf­ti­ger mig med personska­de­er­stat­ning og hoved­sa­ge­ligt arbejds­ska­desa­ger, og jeg fører rets­sa­ger herom både mod arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne og mod arbejdsgivere.

Jeg er drevet af at være med til at gøre en afgø­rende forskel for de perso­ner, som kommer til skade på arbej­det eller bliver syge af deres arbejde.

De sidste mange år har jeg særligt beskæf­ti­get mig med erhvervs­syg­domme, navn­lig psyki­ske sygdomme, og med betyd­nin­gen af forud­be­stå­ende sårbar­hed (sårbar­heds­prin­cip­pet).

Jeg har ført et stort antal sager om aner­ken­delse af psykisk sygdom og fået mange sager fore­lagt for Erhvervs­syg­doms­ud­val­get med et posi­tivt resul­tat til følge. Det være sig stressbe­tin­get depres­sion, ptsd hos poli­ti­folk, omsorgs­per­so­nale og krigs­ve­te­ra­ner, og andre psyki­ske belast­nings­re­ak­tio­ner som følge arbejds­mæs­sige belastninger.

Fagligt engagement
 • Medlem af Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret FEF
Tidligere
 • En kvalitativ screeningsundersøgelse af 349 tidligere udsendte soldaters arbejdsskadesager lavet for Soldaterlegatet, offentliggjort 24. maj 2013
 • LO-medlem af Erhvervssygdomsudvalget (2005-2010)
 • Medlem af flere arbejdsgrupper på arbejdsskadeområdet i LO-regi (2005-2010)
Karriere
 • 2010 - nu
  Advokat hos Elmer Advokater
 • 2005-2010
  Arbejdsskadekonsulent hos Socialpædagogernes Landsforbund
 • 1996-2005
  Ankestyrelsen (Børneafdelingen 1996-1998, Arbejdsskadeafdelingen 1998-2003, Sociallovsafdelingen 2003-2005)
 • 1994-1996
  Arbejdsskadestyrelsen
Uddannelse
 • 2011
  Advokat
 • 1994
  Cand.jur. Aarhus Universitet
Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev