medarbejdere

Joachim Faber-Rod

Associeret partner

Jeg er født i 1971 og blev cand.jur. i 2001 fra Køben­havns Univer­si­tet. Jeg blev advo­kat i 2009, og samme år fik jeg møde­ret for Landsret.

Siden 2001 har jeg arbej­det med personskadesager.

Jeg har tidli­gere været ansat i Arbejds­ska­desty­rel­sen (nu Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring), Patient­for­sik­rin­gen (nu Patien­ter­stat­nin­gen) og Rosberg Advo­ka­ter, og jeg var ansat hos Elmer & Part­nere fra decem­ber 2007 til og med marts 2015. I april 2015, star­tede jeg egen advo­katvirk­som­hed JFR Law Advo­ka­ta­n­part­s­sel­skab, hvor jeg frem til ultimo april 2020 har hjul­pet tilska­de­komne gennem deres erstatningssag.

Fra 1. maj 2020 blev jeg igen en del af Elmer Advo­ka­ter, hvor jeg som asso­ci­e­ret part­ner arbej­der for at sikre de skade­lidte den rigtige erstat­ning i personskadesager.

Jeg beskæf­ti­ger mig med erstat­nings­ret og alle typer af personska­desa­ger, navn­lig arbejds­ska­der, trafi­ku­lyk­ker og patientska­der, og jeg har ført mange rets­sa­ger inden­for disse områ­der, både mod arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne og mod arbejds­gi­vere og deres forsik­rings­sel­ska­ber samt moto­r­ansvars­for­sik­rings­sel­ska­ber og Patientska­de­an­ke­næv­net (nu Anke­næv­net for Patienterstatningen).

Fagligt engagement
 • Medlem af Forening for Erstatnings- og Forsikringsret (FEF)
 • Medlem af Danske Procedureadvokater
 • Medlem af AIDA, Det Danske Selskab for Forsikringsret
Tidligere
 • Underviser på DJØF kurset Personskadeerstatning A-Z
Karriere
 • 2020 - nu
  Associeret partner hos Elmer Advokater
 • 2015 - 2020
  Stifter af JFR Law Advokatanpartsselskab
 • 2019 - 2020
  Advokat hos HK/Danmark
 • 2009 - 2015
  Advokat hos Elmer Advokater
 • 2007 - 2009
  Advokatfuldmægtig hos Elmer Advokater
 • 2006 - 2007
  Advokatfuldmægtig hos Rosberg Advokater
 • 2005 - 2006
  Jurist hos Patientforsikringen (nu Patienterstatningen)
 • 2001 - 2004
  Jurist hos Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)
Uddannelse
 • 2009
  Advokat og møderet for landsretten
 • 2001
  Cand. jur. fra Københavns Universitet
 • 1999 - 2000
  University of Oslo (OiU)
 • 1991 - 1992
  Université catholique de Louvain

Joachim Faber-Rod

Associeret partner

Sekretær

Tina Metzon

Direkte: +45 3367 6759

Publikationer

"Tabt arbejdsfortjeneste efter erstatningsansvarsloven – en kommentar til UfR 2005.1627V", trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2006B.267
Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev