Advokat Karsten Høj fra Elmer og Partnere er udpeget som medlem af arbejdsgruppe, der skal se på modernisering af arbejdsskadesystemet

Som omtalt i vores nyhed af 16. novem­ber 2012 er der, som konse­kvens af den forven­tede vedta­gelse af fleksjob- og førtids­pen­sions­re­for­men, nedsat en arbejds­gruppe med Arbejds­ska­desty­rel­sens direk­tør som formand og med delta­gelse af arbejds­mar­ke­dets parter og berørte ministerier.

Danske Handi­ca­por­ga­ni­sa­tio­ner* har efter anmod­ning fået stil­let en plads i arbejds­grup­pen til rådig­hed og har heref­ter indstil­let advo­kat Karsten Høj som medlem. Første møde i arbejds­grup­pen er den 17. decem­ber 2012.

*) Danske Handi­ca­por­ga­ni­sa­tio­ner (DH) er stif­tet i 1934 som De Samvir­kende Inva­li­de­or­ga­ni­sa­tio­ner (DSI). De 32 medlem­sor­ga­ni­sa­tio­ner i DH har tilsam­men over 320.000 medlem­mer og dækker alle typer handi­cap. DH beskæf­ti­ger sig med handi­cap­po­li­tik, hvil­ket er et meget bredt begreb, der dækker alle sekto­rer af samfun­det. Rådgiv­ning af de enkelte borgere sker gennem medlem­sor­ga­ni­sa­tio­nerne. Læs mere på www.handicap.dk.