Alder og handicap – Elmer & Partnere indbyder til seminar

Højeste­ret afsagde den 17. januar 2014 dom i det store sagskom­pleks vedrø­rende retten til fratræ­del­ses­godt­gø­relse efter funk­tio­nær­lovens § 2a for funk­tio­næ­rer, der opfyl­der betin­gel­serne for at kunne få alder­s­pen­sion. Dommene stad­fæ­stede Østre Lands­rets domme. Det bety­der, at det er vanske­ligt at udlede gene­relle retnings­linjer for, hvor­når en medar­bej­der har krav på fratræ­del­ses­godt­gø­relse, og der skal fort­sat fore­ta­ges indi­vi­du­elle vurde­rin­ger af den enkel­tes sag. Se tidli­gere nyhed om dommene her.

Advo­kat Peter Breum gennem­går dommene og opsum­me­rer også andre udvalgte spørgs­mål vedrø­rende alder­s­diskri­mi­na­tion.

Sø- og Handels­ret­ten afsi­ger den 31. januar 2014 dom i Ring/Werge sagerne. Det er de to sager, der præju­di­ci­elt blev fore­lagt EU-Domstolen og hvor EU-Domstolen afsagde dom den 11. april 2013. Advo­kat Jacob Golds­ch­midt gennem­går Sø- og Handels­ret­tens dom og opsum­me­rer på baggrund af øvrig nyere rets­prak­sis, hvor vi er med handi­cap­be­skyt­tel­sen.

Peter Breum repræ­sen­te­rede lønmod­ta­ger­or­ga­ni­sa­tio­nerne for Højeste­ret vedrø­rende 2a sagerne og Jacob Golds­ch­midt repræ­sen­te­rede HK i Sø- og Handels­ret­ten og for EU-Domstolen.

Semi­na­ret finder sted tors­dag den 20. februar 2014 kl. 09.00–12.00. Inden semi­na­ret serve­rer vi en bid morgen­brød og en kop kaffe fra kl. 08.30.

Semi­na­ret finder sted i vores nye loka­ler: Borger­gade 24 B, 1300 Køben­havn K.

Tilmel­ding til semi­na­ret er nødven­digt og sker efter ”først til mølle” prin­cip­pet.

Tilmel­ding kan ske pr. e‑mail til: gs@elmer-adv.dk.