fbpx

Datatilsynet kommer med principiel afgørelse om aktindsigt i lægekonsulentvurderinger

Datatilsynet har truffet principiel afgørelse i en sag, hvor pensionsselskabet, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP), afviste at give en borger indsigt i en lægekonsulentvurdering, der var foretaget i forbindelse med behandlingen af hans sag.

 

Om afgørelsen

JØP afviste indsigt med henvisning til blandt andet, at vurderingen kunne anses som værende virksomhedens interne dokument, og at der var tale om forretningshemmeligheder. Datatilsynet fandt JØPs afvisning i strid med databeskyttelsesforordningens artikel 15 om retten til indsigt. Undtagelse fra indsigt forudsætter således, at der vil være nærliggende fare for at private interesser vil lide væsentlig skade, hvis der gives indsigt. Det fandt Datatilsynet ikke var tilfældet og påbød derfor JØP at genoverveje sagen.

Afgørelsen er skelsættende, fordi forsikrings- og pensionsselskaber førhen generelt har nægtet indsigt i lægekonsulentvurderinger en argumentation tilsvarende JØP’s. Et forsikringsselskab fik ex. også i sagen FED2005.108 V.L.K medhold i, at en intern lægekonsulentudtalelse ikke skulle udleveres i henhold til sagsøgers editionsbegæring. For fremtiden kan Datatilsynets afgørelse imidlertid medvirke til, at dynamikken omkring indsigt i forsikringsselskabernes interne lægekonsulentvurderinger ændrer sig.

 

Kommentar

Afgørelsen er efter vores vurdering helt i overensstemmelse med EU Domstolens praksis, jf. ex. EU-domstolens dom af 20. december 2017 (C-434/16): En eksaminand var berettiget til at få udleveret sine svar og eksaminators noter, fordi de var at anse som personoplysninger, der kunne blive underlagt kontrol og kræves berigtiget. Domstolen fremhævede til støtte for resultatet, at der kunne opstå situationer, hvor en eksamensdeltagers besvarelse og eksaminators rettelser og kommentarer til denne besvarelse viser sig unøjagtige. Ex. hvis prøvebesvarelserne ved en fejl er blevet forbyttet, eller hvis en del af arkene, som indeholder deltagerens besvarelse, er blevet mistet, således at besvarelsen ikke er komplet, eller hvis eksaminators rettelser og kommentarer ikke korrekt dokumenterer eksaminators evaluering af den pågældende deltagers besvarelse.

Tilsvarende kan jo også gøre sig gældende for lægekonsulenternes vurderinger. Med sigte på den betydning vurderingerne tillægges ved selskabets samlede bedømmelse af retten til udbetaling af erstatning eller forsikringssum, synes Datatilsynets afgørelse derfor helt korrekt. Til sammenligning imødekommer patient- og arbejdsskademyndighederne da også aktindsigt i de interne lægekonsulentvurderinger.

Du kan læse afgørelsen her.

 

 

Kira Kolby Christensen

Partner

Læs også om