Datatilsynet kommer med principiel afgørelse om aktindsigt i lægekonsulentvurderinger

Data­til­sy­net har truf­fet prin­ci­piel afgø­relse i en sag, hvor pensions­sel­ska­bet, Juri­ster­nes og Økono­mer­nes Pensions­kasse (JØP), afvi­ste at give en borger indsigt i en læge­kon­su­lent­vur­de­ring, der var fore­ta­get i forbin­delse med behand­lin­gen af hans sag.

 

Om afgørelsen

JØP afvi­ste indsigt med henvis­ning til blandt andet, at vurde­rin­gen kunne anses som værende virk­som­he­dens interne doku­ment, og at der var tale om forret­nings­hem­me­lig­he­der. Data­til­sy­net fandt JØPs afvis­ning i strid med data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 15 om retten til indsigt. Undta­gelse fra indsigt forud­sæt­ter såle­des, at der vil være nærlig­gende fare for at private inter­es­ser vil lide væsent­lig skade, hvis der gives indsigt. Det fandt Data­til­sy­net ikke var tilfæl­det og påbød derfor JØP at genover­veje sagen.

Afgø­rel­sen er skel­sæt­tende, fordi forsikrings- og pensions­sel­ska­ber førhen gene­relt har nægtet indsigt i læge­kon­su­lent­vur­de­rin­ger en argu­men­ta­tion tilsva­rende JØP’s. Et forsik­rings­sel­skab fik ex. også i sagen FED2005.108 V.L.K medhold i, at en intern læge­kon­su­len­tud­ta­lelse ikke skulle udle­ve­res i henhold til sagsø­gers editions­be­gæ­ring. For frem­ti­den kan Data­til­sy­nets afgø­relse imid­ler­tid medvirke til, at dyna­mi­k­ken omkring indsigt i forsik­rings­sel­ska­ber­nes interne læge­kon­su­lent­vur­de­rin­ger ændrer sig.

 

Kommentar

Afgø­rel­sen er efter vores vurde­ring helt i over­ens­stem­melse med EU Domsto­lens prak­sis, jf. ex. EU-domstolens dom af 20. decem­ber 2017 (C‑434/16): En eksa­mi­nand var beret­ti­get til at få udle­ve­ret sine svar og eksa­mi­na­tors noter, fordi de var at anse som personoplysninger, der kunne blive under­lagt kontrol og kræves berig­ti­get. Domsto­len frem­hæ­vede til støtte for resul­ta­tet, at der kunne opstå situ­a­tio­ner, hvor en eksa­mens­del­ta­gers besva­relse og eksa­mi­na­tors rettel­ser og kommen­ta­rer til denne besva­relse viser sig unøj­ag­tige. Ex. hvis prøve­be­sva­rel­serne ved en fejl er blevet forbyt­tet, eller hvis en del af arkene, som inde­hol­der delta­ge­rens besva­relse, er blevet mistet, såle­des at besva­rel­sen ikke er komplet, eller hvis eksa­mi­na­tors rettel­ser og kommen­ta­rer ikke korrekt doku­men­te­rer eksa­mi­na­tors evalu­e­ring af den pågæl­dende delta­gers besvarelse.

Tilsva­rende kan jo også gøre sig gældende for læge­kon­su­len­ter­nes vurde­rin­ger. Med sigte på den betyd­ning vurde­rin­gerne tillæg­ges ved selska­bets samlede bedøm­melse af retten til udbe­ta­ling af erstat­ning eller forsik­rings­sum, synes Data­til­sy­nets afgø­relse derfor helt korrekt. Til sammen­lig­ning imøde­kom­mer patient- og arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne da også aktind­sigt i de interne lægekonsulentvurderinger.

Du kan læse afgø­rel­sen her.

 

 

Kira Kolby Christensen

Partner

Læs også om