Datatilsynet kommer med principiel afgørelse om aktindsigt i lægekonsulentvurderinger

Data­til­sy­net har truf­fet prin­ci­pi­el afgø­rel­se i en sag, hvor pen­sions­sel­ska­bet, Juri­ster­nes og Øko­no­mer­nes Pen­sions­kas­se (JØP), afvi­ste at give en bor­ger ind­sigt i en læge­kon­su­lent­vur­de­ring, der var fore­ta­get i for­bin­del­se med behand­lin­gen af hans sag.

 

Om afgørelsen

JØP afvi­ste ind­sigt med hen­vis­ning til blandt andet, at vur­de­rin­gen kunne anses som væren­de virk­som­he­dens inter­ne doku­ment, og at der var tale om for­ret­nings­hem­me­lig­he­der. Data­til­sy­net fandt JØPs afvis­ning i strid med data­be­skyt­tel­ses­for­ord­nin­gens arti­kel 15 om ret­ten til ind­sigt. Und­ta­gel­se fra ind­sigt for­ud­sæt­ter såle­des, at der vil være nær­lig­gen­de fare for at pri­va­te inter­es­ser vil lide væsent­lig skade, hvis der gives ind­sigt. Det fandt Data­til­sy­net ikke var til­fæl­det og påbød der­for JØP at genover­ve­je sagen.

Afgø­rel­sen er skel­sæt­ten­de, fordi forsikrings- og pen­sions­sel­ska­ber før­hen gene­relt har næg­tet ind­sigt i læge­kon­su­lent­vur­de­rin­ger en argu­men­ta­tion til­sva­ren­de JØP’s. Et for­sik­rings­sel­skab fik ex. også i sagen FED2005.108 V.L.K med­hold i, at en intern læge­kon­su­len­tud­ta­lel­se ikke skul­le udle­ve­res i hen­hold til sagsø­gers edi­tions­be­gæ­ring. For frem­ti­den kan Data­til­sy­nets afgø­rel­se imid­ler­tid med­vir­ke til, at dyna­mi­k­ken omkring ind­sigt i for­sik­rings­sel­ska­ber­nes inter­ne læge­kon­su­lent­vur­de­rin­ger ændrer sig.

 

Kommentar

Afgø­rel­sen er efter vores vur­de­ring helt i over­ens­stem­mel­se med EU Dom­sto­lens prak­sis, jf. ex. EU-domstolens dom af 20. decem­ber 2017 (C‑434/16): En eksa­mi­nand var beret­ti­get til at få udle­ve­ret sine svar og eksa­mi­na­tors noter, fordi de var at anse som per­so­nop­lys­nin­ger, der kunne blive under­lagt kon­trol og kræ­ves berig­ti­get. Dom­sto­len frem­hæ­ve­de til støt­te for resul­ta­tet, at der kunne opstå situ­a­tio­ner, hvor en eksa­mens­del­ta­gers besva­rel­se og eksa­mi­na­tors ret­tel­ser og kom­men­ta­rer til denne besva­rel­se viser sig unøj­ag­ti­ge. Ex. hvis prø­ve­be­sva­rel­ser­ne ved en fejl er ble­vet for­byt­tet, eller hvis en del af arke­ne, som inde­hol­der del­ta­ge­rens besva­rel­se, er ble­vet mistet, såle­des at besva­rel­sen ikke er kom­plet, eller hvis eksa­mi­na­tors ret­tel­ser og kom­men­ta­rer ikke kor­rekt doku­men­te­rer eksa­mi­na­tors eva­lu­e­ring af den pågæl­den­de del­ta­gers besva­rel­se.

Til­sva­ren­de kan jo også gøre sig gæl­den­de for læge­kon­su­len­ter­nes vur­de­rin­ger. Med sigte på den betyd­ning vur­de­rin­ger­ne til­læg­ges ved sel­ska­bets sam­le­de bedøm­mel­se af ret­ten til udbe­ta­ling af erstat­ning eller for­sik­rings­sum, synes Data­til­sy­nets afgø­rel­se der­for helt kor­rekt. Til sam­men­lig­ning imø­de­kom­mer patient- og arbejds­ska­de­myn­dig­he­der­ne da også aktind­sigt i de inter­ne læge­kon­su­lent­vur­de­rin­ger.

Du kan læse afgø­rel­sen her.

 

 

Advokat Kira Kolby Christensen

Kira Kolby Christensen

Associeret partner

Direkte: +45 3367 6793