Dom i § 2a sagerne og invitation til gå-hjem-møde

Landsrettens dom af 24. april 2013 i § 2a-sagerne

Østre Landsret afsagde den 24. april 2013 dom i sagskomplekset vedrørende funktionærlovens § 2a.

Østre Landsret har i det væsentligste frifundet kommunerne og regionerne, idet landsretten lægger sig tæt op af KL og Danske Regioners fortolkning af Ole Andersen dommen.

Det indebærer, at de berørte lønmodtagere aktivt skal have søgt andet arbejde i forbindelse med opsigelsesperiodens udløb og efterfølgende for at erhverve ret til fratrædelsesgodtgørelse.

Efter Elmer & Partneres opfattelse harmonerer dette meget dårligt med præmis 49 i Ole Andersen dommen, der er sålydende:

”Det præjudicielle spørgsmål skal derfor besvares med, at artikel 2 og artikel 6, stk. 1, i direktiv 2000/78 skal fortolkes således, at de er til hinder for nationale retsforskrifter, hvorefter arbejdstagere – alene som følge af den omstændighed, at de har ret til en alderspension udbetalt af deres arbejdsgiver i henhold til en pensionsordning, som de er indtrådt i før det fyldte 50. år – ikke er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, der er bestemt til at lette overgangen til anden beskæftigelse for arbejdstagere med en anciennitet på over tolv år i virksomheden.”

Østre Landsret har givet lønmodtagerne medhold i tre tilfælde, hvor problemstillingen var som følgende:

  1. Lønmodtageren var ledig i 4,5 måned, hvor hun aktivt søgte andet arbejde uden held, hvorefter hun gik på efterløn. Landsretten fandt, at hun havde forfulgt sin erhvervsmæssige karriere og var berettiget til fratrædelsesgodtgørelse. Landsretten udtaler i dommen, at den omstændighed, at lønmodtageren gik på efterløn efter 4,5 måneds ledighed ikke kan føre til et andet resultat.
  1. Lønmodtageren gik på efterløn umiddelbart efter sin fratræden samtidig med, at hun var tilknyttet et vikarbureau. Hun havde i et beskedent omfang arbejde via vikarbureauet, inden hun to måneder senere fik arbejde som tilkaldevikar på et plejecenter, hvor hun har haft og stadig har et betydeligt antal timer. Landsretten fandt, at hun havde forfulgt sin erhvervsmæssige karriere, og hun var dermed berettiget til fratrædelsesgodtgørelse. Landsretten udtaler i dommen, at det forhold, at lønmodtageren, da hun ikke kunne finde andet arbejde, valgte at gå på efterløn, ikke kan føre til et andet resultat.
  1. Lønmodtageren var sygemeldt på fratrædelsestidspunktet. Efter sin fratræden gennemgik han en større operation i ryggen og efterfølgende en omfattende genoptræning. Mere end et år efter sin fratræden kom han i arbejdsprøvning og fik efterfølgende bevilget fleksjob. Landsretten fandt, at også han havde forfulgt sin erhvervsmæssige karriere og var berettiget til fratrædelsesgodtgørelse. Landsretten udtaler, at den omstændighed, at lønmodtageren i en længere periode var sygemeldt, ikke kan føre til et andet resultat.

Østre Landsrets begrundelse efterlader tvivl om, hvorledes funktionærlovens § 2a fremadrettet skal fortolkes. Østre Landsret begrunder dommen med, at lønmodtageren aktivt skal have søgt anden beskæftigelse, før det er godtgjort, at den pågældende har forfulgt sin erhvervsmæssige karriere. Østre Landsret undlader dog at tage stilling til, hvor lang tid der skal gå, før det er tilstrækkeligt dokumenteret, at den pågældende lønmodtager ønskede at forblive tilknyttet arbejdsmarkedet.

Østre Landsret har endvidere frifundet arbejdsgiveren for betaling af godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingslovens § 7, og dermed nået til det modsatte resultat af Vestre Landsret, som netop tilkendte lønmodtagerne en godtgørelse.

Derudover har landsretten uden nogen nærmere begrundelse ment, at der alene skulle betales renter fra sagens anlæg til de lønmodtagere, der rent faktisk fik deres fratrædelsesgodtgørelse, og ikke fra fratrædelsestidspunktet, skønt det i funktionærlovens § 2a hedder følgende:

”Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn.”

Sagerne ankes til Højesteret, og det kan oplyses, at sagerne vil blive procederet primo januar 2014.

Gå-hjem-møde:

Elmer & Partnere inviterer til gå-hjem-møde om status i § 2a sagerne herunder den verserende sag om folkepension:

mandag den 13. maj 2013 kl. 15.30

 St. Kongensgade 23, Baghuset, 1264 København K

Tilmelding til gå-hjem-mødet kan ske til: lgn@elmer-adv.dk.

Henvendelse om sagerne kan rettes til advokat Peter Breum pb@elmer-adv.dk eller advokatfuldmægtig Louise Gefke Nielsen lgn@elmer-adv.dk