fbpx

BRUG FOR RÅDGIVNING OM PERSONDATABESKYTTELSE?

Persondatalovgivningen har aldrig været så hot, som lige nu. Hidtil har det nærmest blot været et støvet regelsæt, kun de færreste virksomheder, organisationer og myndigheder har sikret sig at overholde til fulde. Efter EU’s vedtagelse af databeskyttelsesforordningen – også kendt som persondataforordningen – ser billedet dog noget anderledes ud.

Selvom forordningen i realiteten ikke vil indebære mange ændringer i den eksisterende persondatalovs grundlæggende regler og principper, så har den til gengæld et helt andet fokus på den dataansvarliges forpligtelse til netop at overholde lovgivningen. Begrebet ”accountability” er en af grundpillerne i forordningen sammen med også begrebet ”transparency” i forholdet mellem den dataansvarlige og den registrerede.

Det betyder, at den dataansvarlige bliver pålagt øgede krav til dokumentation for databeskyttelse og opfølgning. Blandt andet skal den dataansvarlige udarbejde en fortegnelse med henblik på at kunne dokumentere en efterlevelse af forordningen, ligesom systemerne så vidt muligt skal designes sådan, at man sikrer overholdelse af databeskyttelsesreglerne (privacy by design), og man skal indberette databrud inden for 72 timer. Der skal generelt ske en kortlægning af oplysninger, der behandles, og der skal i øget omfang føres intern kontrol med, at det gøres rigtigt. Herudover styrkes den registreredes rettigheder – herunder kravene til samtykke og oplysning.

For at understrege den dataansvarliges forpligtelser indfører forordningen desuden et bødeniveau af en hidtil uset størrelse inden for persondataretten.

 

HVAD ER STATUS PÅ LOVGIVNINGSPROCESSEN?

Forordningen træder i kraft den 25. maj 2018 og forudsætter efter sin form ikke implementering ved lov. Den vil derfor få fuld virkning fra dette tidspunkt.

Dog indeholder forordningen en række muligheder for at fastlægge nationale regler på konkrete områder. Det endelige regelsæt, der vil gælde fra næste år, er derfor endnu ikke kendt, men Justitsministeriet har meldt ud, at man forventer at fremsætte et lovforslag om særregler i Danmark til efteråret 2017.

Lovforslaget vil blandt andet være baseret på en betænkning, som Justitsministeriet har udarbejdet. Betænkning nr. 1565 om Databeskyttelsesforordningen giver en god forståelse af forordningens betydning for gældende regler og praksis, og den kan hentes her:

Del I, bind 1

Del I, bind 2

Del II

Justitsministeriet har også meldt ud, at de i løbet af efteråret og vinteren vil udsende en række praktiske vejledninger om konkrete temaer. Se deres plan her.

 

HVAD KAN ELMER ADVOKATER HJÆLPE MED?

Uanset at mange af principperne er kendte i forvejen, er reglerne meget komplekse. De indeholder ikke bare en hel del teknisk lovgivning, der retter sig mod nødvendige sikkerhedskrav, men også en række mere skønsprægede regler, der forudsætter en helt konkret bedømmelse af, i hvilket omfang det i det hele taget er nødvendigt at indhente, behandle, videregive og opbevare personoplysninger. Med en samtidig udsigt til en fremtid, hvor den tekniske udvikling næppe går i stå, men hvor det tværtom vil blive endnu lettere at opbevare, filtrere og sammenstille personoplysninger, vil persondataretten uomtvisteligt indebære en række udfordringer og dilemmaer for den dataansvarlige.

Og det er en svær øvelse at gøre det rigtige.

Hos Elmer Advokater kan vi bistå med de persondataretlige spørgsmål, som med sikkerhed vil opstå ikke bare i den forberedende proces, men også efterfølgende i forbindelse med administrationen af reglerne i organisationen. Vi har indgående erfaring og indsigt i regelsættet om persondata og ved, hvor man som dataansvarlig typisk halter efter i forhold til at efterleve reglerne. Vi kan derfor sikre kompetent rådgivning fokuseret på de udfordringer, organisationen står overfor – eksempelvis i forhold til at få udarbejdet gode procedurer for håndtering af persondata på alle niveauer og gennem hele kæden af behandlinger.

Kira Kolby Christensen

Partner

Læs også om