Elmer og Partnere inviterer til gå-hjem-møde onsdag den 6. februar 2013 om fleksjob- og førtidspensionsreformen, der blev vedtaget lige op til jul og er trådt i kraft 1. januar 2013

Gå-hjem-mødet om refor­men vil særligt have fokus på den betyd­ning den får for arbejdsskader.

Fleksjob- og førtids­pen­sions­re­for­men ændrer i et væsent­ligt omfang på den måde, menne­sker med nedsat arbejd­s­evne skal afkla­res i forhold til frem­ti­den. Den bety­der længere afkla­rings­for­løb for særligt de unge med henblik på, at disse ikke ender på førtids­pen­sion. “Færre på pension og flere i fleksjob” er refor­mens motto. Den vil i løbet af ganske kort tid få stor indfly­delse på behand­ling af de alvor­lig­ste arbejdsskadesager.

De ændrede regler får også betyd­ning for arbejds­ska­der, hvor skade­lidte tillige har mulig­hed for at få erstat­ning efter reglerne i erstatningsansvarsloven.

Ende­lig har Rege­rin­gen nedsat en arbejds­gruppe, der skal se på “moder­ni­se­ring af arbejds­ska­de­sy­ste­met”, herun­der inddrage de økono­mi­ske konse­kven­ser af refor­men. Det skøn­nes, at refor­men på arbejds­ska­de­om­rå­det vil medføre merud­gif­ter for erhvervs­li­vet på ca. 1,3 milli­ar­der kroner over de kommende 10 år. Advo­kat Karsten Høj fra Elmer og Part­nere er for Danske Handi­ca­por­ga­ni­sa­tio­ner medlem af arbejdsgruppen.

Elmer og Part­nere ønsker med gå-hjem-mødet at gennemgå hove­d­ind­hol­det af refor­men og sætte fokus på den betyd­ning, som vi vurde­rer, at refor­men vil få for arbejdsskadesager.

Tids­punkt:    Onsdag den 6. februar 2013 kl. 16.00 – 18.00.
Sted:             St. Kongens­gade 23, Baghu­set, 1264 Køben­havn K.
Tilmel­ding:    Pr. e‑mail til tm@elmer-adv.dk