Elmer & Partnere ønsker kunder og samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår. Læs lidt om 2013 og det nye år, hvor vi flytter

Vores kunder
Året, der snart er gået, har – igen – været præget af spændende opgaver for vores mange forbundskunder og private både indenfor det ansættelsesretlige område og erstatning og forsikring. Vi er glade og taknemmelige for den tillid, som mange viser os, når vi betros ofte meget vigtige og betydningsfulde sager/opgaver. Vi vil fortsat arbejde på at udvikle et tæt samarbejde om opgavernes løsning baseret på gensidig respekt og viden om, hvad vores kunder ønsker, og hvad vi kan bidrage med.

Hjemmeside og gå-hjem-møder
Som modtager af vores nyhedsbrev, ved du, at vi prioriterer at informere om væsentlige resultater og andet af betydning for os som firma og for de, som vi beskæftiger os med. I 2013 har vi til dato lagt 65 nyheder op på vores hjemmeside. De har tilsammen haft over 68.000 views, svarende til et gennemsnit på ca. 1050 pr. nyhed. Det er vi lidt stolte af. Det samme gælder den store interesse for vores faglige gå-hjem-møder, hvor der i begyndelsen af året eksempelvis var over 200 deltagere til møder i København og Århus om fleksjob- og førtidspensionsreformen. Møder om EU-dommen om handicapbegrebet og senest i denne uge om ulykkesbegrebet i arbejdsskadesikringsloven har vist, at der hos vores kunder og andre er stor interesse for at deltage aktivt i debat om faglige emner. Vi vil i 2014 fortsætte disse to aktiviteter.

Erstatning til veteraner
Den private fond, Soldaterlegatet, bad os i starten af året om at udarbejde en rapport om hjemvendte soldaters arbejdsskadesager. Det blev til en ret omfattende og kritisk rapport med klare anbefalinger til, hvordan administrationen af arbejdsskadesikringsloven kan forbedres til gavn for veteranerne og andre med psykiske erhvervssygdommen. Definitionen af PTSD er blevet udvidet, og der forventes i dag, fredag den 20. december, fremsat lovforslag om en særlov for veteraner. Vi følger lovforslaget tæt. Læs tidligere omtale her.

Kritik af Arbejdsskadestyrelsen
Sidst på året har vi taget meget aktiv del i kritikken af Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling og afgørelser i arbejdsskadesager. Det undersøges nu af Kammeradvokaten, og der forventes en rapport om det til april 2014.

Ofre for vold på arbejdet skal sikres erstatning
I samarbejde med FOA, SL og FTF afholdt vi i oktober en meget velbesøgt høring i Folketinget – Læs her. Vi håber, at der i 2014 kan blive fremsat lovforslag eller blive fundet en løsning, så alle, der på deres arbejde udsættes for vold, får erstatning for den psykiske eller fysiske personskade, som de påføres.

Retssager m.m.
Vi har i årets løb ført et stort antal retssager i byretterne, de to landsretter og flere sager i Højesteret. Hertil kommer faglige voldgiftssager og ved diverse nævn. Mange af afgørelserne er omtalt i nyhederne på hjemmesiden. Blandt de mere markante sager kan nævnes “2a-sagerne” (ankesagerne behandles i Højesteret den 2. januar 2014), EU-dom om handicapbegrebet, “IRMA-sagen”, årlig rentegaranti, og arbejdskadeulykkesbegrebet. Vi har i 2013 behandlet flere socialretlige sager end tidligere. Også det er et område, som vi opprioriterer i det nye år sammen med forsikringsretlige sager.

Anerkendelse
I 2013 har Chambers udnævnt vores ansættelsesafdeling som “number one in Denmark” og Elmer & Partnere fik af Global Law Experts prisen som årets personskadefirma i Danmark. Endelig blev Jacob Goldschmidt tildelt “H.G. Carlsen” prisen.

Vores medarbejdere
Noget af det mest glædelige i 2013 er, at vi har haft et hold af fantastisk dygtige og engagerede medarbejdere, og nok så vigtigt for den fremtidige udvikling har ingen forladt os J. Det tager vi som et vigtigt sundhedstegn. De har alle medvirket til fremgangen i begge afdelinger. En stor tak for det.

Flytning
Efter 10 år i ”Baghuset” har vi besluttet at flytte til lidt større og mere moderne lokaler i Borgergade 24B. Det sker pr. 20. januar 2014. De nye rammer vil skabe plads til at udvikle det faglige og sociale miljø endnu mere og give bedre rammer for aktiviteter og arrangementer med kunder og andre. Det glæder vi os meget til.