Gå-hjem-møde tirsdag den 9. december 2008 om elevsager samt krav og godtgørelsesniveauet i ansættelsesretlige sager

HK Danmark v/ Juridisk Kompetencecenter og advokatfirmaet Elmer & Partnere inviterer hermed til gå-hjem-møde

tirsdag den 9. december 2008, kl. 16.00
i
Weidekampsgade 8, 2300 København S

Emner: Elevsager samt krav og godtgørelsesniveauet i ansættelsesretlige sager.

I. Elevsager:

1. Rækkevidden af den seneste Højesteretsdom om elever på funktionærområdets ret til løntabserstatning udover den tabsuafhængige godtgørelse Tvistighedsnævnet tilkender, når arbejdsgiveren uretmæssigt ophæver en elevaftale.

2. Hvilke krav kan rejses i anledning af uberettigede ophævelser af uddannelsesaftaler.

3. Hvilken eller hvilke overenskomster bringes i anvendelse ved fatsættelse af løn- og arbejdsvilkår, når en virksomhed gennem medlemskab af en arbejdsgiverforening er omfattet af en anden overenskomst end den overenskomst, som parterne der er repræsenteret i den pågældende faglige udvalg har indgået.

4. Hvorledes sammensættes Tvistighedsnævnet, i den situation, der er nævnt i punkt 3.

5. “Lønbegrebet” i EUL § 55 stk. 2 – altså spørgsmålet om, hvilke løndele fra “uddannelsesområdets overenskomst”, som den ikke overenskomstdækkede virksomhed er forpligtet til at betale.

Oplægsholdere for dette emne er advokaterne Peter Breum og Ulrik Jørgensen.

II. Krav og godtgørelsesniveauet i ansættelsesretlige sager:

Oplægsholder for dette emne er leder af Juridisk Kompetencecenter Lars Kristiansen.

Efter den faglige del af mødet, vil der være lidt let at spise og drikke.

Bindende tilmelding kan ske til Belinda Andersen på ba@elmer-adv.dk

spørgsmål til arrangementet kan rettes til Lilian Hess Greve, mail 44lgr@hk.dk eller tlf. 33 30 45 13.

OBS – Hvis du ikke mener, at du er rette modtager af invitationen, bedes du sende den videre til vedkommende.