Joachim Faber-Rod tiltræder 

som associeret partner hos

Elmer Advokater


Joachim Faber-Rod

Joachim Faber-Rod tiltræ­der som asso­ci­e­ret part­ner hos Elmer Advo­ka­ter den 1. maj 2020, der dermed udvi­der sit i forvejen stærke hold inden­for personskadeerstatning.

Joachim har næsten 20 års erfa­ring med behand­ling af personska­desa­ger fra blandt andet ansæt­tel­ser i Arbejds­ska­desty­rel­sen, Patient­for­sik­rin­gen og også tidli­gere igen­nem en længere årrække hos os. Han har efter en årrække som selv­stæn­dig med et enkelt­mandsad­vo­kat­firma ønsket igen at være en del af et af Danmarks stær­ke­ste faglige miljøer inden­for erstat­ning og forsik­ring og dermed bidrage til sammen med os, at skade­lidte får den rigtige erstat­ning, når skaden er sket. Denne ambi­tion gælder både i forhold til medlem­mer af fagfor­bund og de mange skade­lidte, der på privat­ba­sis søger vores rådgivning.

Joachim glæder sig til at starte i Elmer Advo­ka­ter den 1. maj 2020, og vi her hos Elmer glæder os til at få ham ombord igen.

 

Læs også om