fbpx

Københavns kommune dømt for ikke at have arbejdsprøvet sygedagpengemodtager

Københavns Kommune er ved dom af 24. august dømt til at skulle betale 500.000 kr. i erstatning til en 63 årig pædagog, fordi kommunen ikke foranledigede hende arbejdsprøvet i en periode, hvor hun var berettiget til sygedagpenge, og samtidig afviste hendes ret til andre ydelser fordi hun ikke var tilstrækkeligt arbejdsmæssigt afklaret.

Sagen:
Den kvindelige pædagog (P), som altid havde været meget stærkt overvægtig og som barn gennemgået operationer uden held, havde på trods heraf fungeret fint som leder af en selvejende institution i mange år, men i 2006 måtte hun sygemeldes som følge af problemer med knæene. Hun blev opereret i først det ene og så det andet knæ, men blev efterladt med meget dårlig gangfunktion. I denne sygeperiode blev hendes institution lukket, og hun blev afskediget til fratræden september 2007 – knap 60 år gammel – og overgik herefter til sygedagpenge.

I marts 2008 fik hun afslag på førtidspension med blandt andet den begrundelse, at hun havde tilstrækkelig arbejdsevne; at der ikke var foretaget arbejdsprøvning, og at fleksjobmulighederne ikke var afprøvet.

I august 2008 afgjorde Københavns Kommune dernæst, at hun ikke havde ret til forlængelse af sygedagpenge, men at hun burde kunne påtage sig arbejde som før; og at hun heller ikke var berettiget til andre ydelser. Denne afgørelse blev påklaget og herefter hjemvist af Beskæftigelsesankenævnet den 15. december 2008; fordi sagen ikke var ”… tilstrækkeligt belyst til, at det kan fastslås om (hun) er berettiget til at få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter august 2008.”

Kommunen indhentede herefter en helbredsattest, hvoraf fremgik, at P var svært gangbesværet og hendes funktionsevne hastigt aftagende uden reelle behandlingsmuligheder, og traf dernæst den 14. december 2009 – 1 år efter Nævnets hjemvisningsafgørelse – afgørelse om, at P var berettiget til dagpenge i yderligere 26 uger (fra august 2008 til og med 15.2.2009) med den begrundelse, at ”… der burde have været iværksat en arbejdsafklaring.”. I samme afgørelse afviste Kommunen, at ”… der på nuværende tidspunkt er grundlag for at iværksætte yderligere foranstaltninger for at bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet.”, og der blev givet afslag på både yderligere forlængelse af sygedagpenge som såvel revalidering, fleksjob og pension med begrundelsen, at ”.. vi ikke aktuelt kan vurdere, om du via revalidering, aktivering eller andre foranstaltninger, vil kunne komme tilbage til det ordinære arbejdsmarked.” Afgørelsen blev afsluttet med ordene ”Hvis du står uden et forsørgelsesgrundlag, skal vi henvise dig til et af de øvrige jobcentre.” P stod imidlertid ikke uden et forsørgelsesgrundlag, men modtog en svagelighedspension.

En anke af denne afgørelse blev tiltrådt af Nævnet, og herefter udtog BUPL stævning mod Kommunen med krav om erstatning opgjort ud fra en forudsætning om, at en arbejdsprøvning tænkeligt ville have ført til tilkendelse af og oprettelse af et fleksjob, og at Kommunen derfor måtte erstatte det tab, der var lidt, fordi hun ikke var blevet arbejdsprøvet og tilkendt fleksjob.

Under sagen gjorde Kommunen blandt andet gældende, at hun burde have henvendt sig til jobcentret og fortsat kunne gøre dette. Det gjorde P så i november 2011, hvor hun blev stillet en yderligere samtale i udsigt. I april 2012 rykkede P Kommunen ”.. angående en arbejdsprøvning for at få konstateret hvor megen arbejdsevne jeg har med henblik på evt. fleksjob eller andet” og i maj 2012 blev hun så indkaldt til samtale. Af samtalenotatet fremgår bl.a.: ”Har tidligere fået afslag på førtidspension. …. Da der ikke er sket væsentligt nyt siden sidste afslag vil det sandsynligvis medføre endnu et afslag, hvis (P) søger igen…. ” og ” .. oplyst, at hun har ret til at søge på det foreliggende grundlag. (P) kan henvende sig igen hvis hun ønsker dette.”

Dommen:
Retten udtalte vedr. spørgsmålet om ansvar blandt andet; at den ”… fortsatte manglende arbejdsprøvning med henblik på at klarlægge (P´s) arbejdsevne beror på Kommunens forhold..”

Vedrørende tabets størrelse hedder det i dommen blandt andet, at ”.. Kommunen efter indholdet af helbredsattesten samt forløbet i sagen – den fortsatte manglende iværksættelse af den arbejdsafklaring, som Kommunenifølge afgørelsen … har fundet nødvendig – har bevisbyrden for, at en rettidig arbejdsprøvning/arbejdsafklaring ville have ført til, at hun efter 15. februar 2009 kunne være vendt tilbage til og forblevet på arbejdsmarkedet på normalle vilkår …”, og at denne bevisbyrde ikke var løftet. Tabet blev herefter fastsat ”skønsmæssigt til 500.000 kr.”

Det vides endnu ikke, om dommen ankes.

Spørgsmål til sagen kan rettes til Søren Kjær Jensen, der førte sagen på vegne BUPL som mandatar for pædagogen.