Ny afgørelse fra Datatilsynet om klage over manglende indsigt

Skre­vet af Kira Kolby Chri­sten­sen 03-09-2020

Datatilsynet - dør med logo

I vores nyhed af 2. decem­ber 2019 omtalte vi Data­til­sy­nets afgø­relse om aktind­sigt i et pensions­sel­skabs læge­kon­su­lent­vur­de­ring. Nu har Data­til­sy­net truf­fet endnu en afgø­relse om indsigt i et forsik­rings­sel­skabs oplys­nin­ger om en regi­stre­ret. I afgø­rel­sen vurde­rer Data­til­sy­net, at det var i over­ens­stem­melse med data­be­skyt­tel­ses­reg­lerne, at forsik­rings­sel­ska­bet ikke gav en tidli­gere kunde indsigt i alle de oplys­nin­ger, som vedkom­mende anmo­dede om at få udleveret.

 

Sagen

Den regi­stre­rede – der havde været under obser­va­tion fra forsik­rings­sel­ska­bets side – anmo­dede om indsigt i de oplys­nin­ger, der var regi­stre­ret i forbin­delse med den fore­tagne obser­va­tion, samt også om indsigt i refe­ra­ter af tele­fon­sam­ta­ler og medar­bej­de­res stillingsbetegnelser.

Selska­bet gav den regi­stre­rede indsigt, men undtog visse oplys­nin­ger med henvis­ning til undta­gel­sen i data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 22, herun­der bl.a. korre­spon­dance med sin advo­kat samt oplys­nin­ger, der var inde­holdt i et internt arbejds­do­ku­ment med juri­di­ske vurde­rin­ger til brug for forbe­re­del­sen af en rets­sag, som den regi­stre­rede havde varslet.

Det interne arbejds­do­ku­ment inde­holdt en vurde­ring af bevis­byr­den, samt uddrag af læge­lige akter og læge­kon­su­len­tens besva­rel­ser, refe­rat af den regi­stre­re­des besva­rel­ser, resumé af akter indhen­tet ved inter­ne­tun­der­sø­gel­ser og den udførte obser­va­tion. Det oprin­de­lige mate­ri­ale – som uddra­gene i det interne doku­ment var hentet fra – var tidli­gere blevet sendt til den regi­stre­rede i komplette udga­ver som en del af indsigten.

 

Datatilsynets afgørelse

Data­til­sy­net fandt ikke anled­ning til at udtale kritik af selska­bet for deres opfyl­delse af den regi­stre­re­des anmod­ning om indsigt. Tilsy­net lægger i sin afgø­relse vægt på selska­bets oplys­nin­ger om, at oplys­nin­gerne i det interne arbejds­do­ku­ment alle­rede var tilgået den regi­stre­rede, og finder endvi­dere at oplys­nin­gerne deru­d­over ikke inde­holdt personoplysninger omfat­tet af indsigts­ret­ten.

Data­til­sy­net fandt endvi­dere ikke grund­lag for at tilsi­de­sætte selska­bets oplys­nin­ger, at der ikke blev behand­let yder­li­gere oplys­nin­ger om den regi­stre­rede og bemær­ker, at det ikke er muligt, at få indsigt i oplys­nin­ger, som den data­ansvar­lige har slettet.

 

Vores bemærkninger

Data­til­sy­nets afgø­relse lægger sig op ad EU Domsto­lens dom af 17. juli 2014 (C‑141/12), hvor domsto­len fastslog, at en juri­disk analyse ikke skal udle­ve­res. Sådanne analy­ser er ikke at anse som personoplysninger, fordi de ifølge domsto­len ikke kan under­læg­ges kontrol af den regi­stre­rede og kræves berig­ti­get. Endvi­dere udtalte EU Domsto­len, at even­tu­elle fakti­ske oplys­nin­ger fra en redegørelse/analyse kan meddeles i en fuld­stæn­dig over­sigt i et særskilt dokument.

Ifølge afgø­rel­sen fra Data­til­sy­net havde den regi­stre­rede alle­rede fået det komplette fakti­ske mate­ri­ale, som uddra­gene – der indgik i forsik­rings­sel­ska­bets interne arbejds­do­ku­ment – var hentet fra, og resten måtte ifølge tilsy­net anses som et internt arbejds­do­ku­ment, der kunne undta­ges fra indsigt.

Data­til­sy­nets afgø­relse ændrer ikke på den tidli­gere afgø­relse om indsigt i læge­kon­su­lent­vur­de­rin­ger, jf. vores nyhed herom.

Der kan stadig anmo­des om indsigt i interne læge­kon­su­len­ters vurde­rin­ger, fordi disse vurde­rin­ger utvivl­s­omt inde­hol­der personoplysninger om den regi­stre­rede, lige­som de kan føre til nye oplys­nin­ger i form af en ny vurde­ring af den regi­stre­re­des helbreds­for­hold, og derved adskil­ler de sig fra en juri­disk analyse.

Man kan muligt disku­tere, om en samlet obser­va­tions­rap­port, som den i sagen omhand­lede, blot ved sin sammen­stil­ling af diverse uddrag af sags­fakta, inde­bæ­rer et sådan nyt billede, der udgør nye oplys­nin­ger. Altså lidt tilsva­rende en læge­kon­su­lents nye vurde­ring af skadelidte.

Forskel­len ligger dog i, at en læge­vur­de­ring er en vurde­ring af den skade­lid­tes konkrete helbreds­for­hold og dermed sammen­lig­ne­lig med læge­vur­de­rin­ger og jour­nal­no­ta­ter i øvrigt, der som altover­ve­jende hoved­re­gel skal gives indsigt i. Interne nota­ter med bevis­vur­de­rin­ger og korre­spon­dance med en advo­kat i forhold til en mulig rets­sag er deri­mod oplys­nin­ger af en sådan karak­ter, som under alle omstæn­dig­he­der efter data­be­skyt­tel­ses­lo­vens § 22 og tidli­gere prak­sis kan undta­ges fra indsigt.

Henven­del­ser om afgø­rel­sen eller problem­stil­lin­gen kan ske til Kira Kolby Chri­sten­sen.

Du kan læse afgø­rel­sen her

 

Kira Kolby Christensen

Partner

Læs også om