Ulovligt at presse medarbejdere til deltidsarbejde

Afske­di­gel­sesnæv­net på LO/DA-området har i en sag anlagt af HK/Privat tilkendt to afske­di­gede funk­tio­næ­rer godt­gø­rel­ser på henholds­vis 100.000 kr. og 60.000 kr. De to funk­tio­næ­rer arbej­dede med tele­fo­nomstil­ling og recep­tions­ar­bejde i en større virk­som­hed. Begge funk­tio­næ­rerne var ansat på fuld tid lige­som en tredje kollega. På et tids­punkt ønskede virk­som­he­den at ændre de tre fuld­tids­stil­lin­ger til fire deltids­stil­lin­ger, da det ville give større flek­si­bi­li­tet ved sygdom og ferier, hvor man kunne udvide arbejds­ti­den for de deltids­an­satte i stedet for at anvende vika­rer. I afske­di­gel­sesnæv­net forkla­rede virk­som­he­dens repræ­sen­tant endvi­dere ”at omstil­lin­gen ikke var veleg­net til fuld­tids­be­skæf­ti­gelse, da det kunne være meget bela­stende arbejde”. De to funk­tio­næ­rer afvi­ste at blive over­flyt­tet til deltids­be­skæf­ti­gelse, hvor­ef­ter de blev opsagt. Afske­di­gel­sesnæv­net mente at opsi­gel­serne var urime­lige i Hoved­af­ta­lens forstand ”såle­des som denne bestem­melse må fortol­kes i lyset af deltids­lo­ven”. Afske­di­gel­sesnæv­net bemær­ker i forbin­delse med fast­sæt­tel­ses af godt­gø­rel­sens stør­relse, at ”der fore­lig­ger åben­bar urime­lig afske­di­gelse uden godt­gjort drifts­mæs­sig begrundelse”.

Elmer & Part­ne­res kommentarer:
Selvom godt­gø­rel­sen tilken­des i henhold til Hoved­af­ta­len er det deltids­lo­ven Afske­di­gel­sesnæv­net fortol­ker. Der er tale om en af de første rets­af­gø­rel­ser der behand­ler deltids­lo­ven. Afgø­rel­sen viser, at ikke ethvert drift­mæs­sigt hensyn er tilstræk­ke­ligt til at over­flytte fuld­tids­me­d­ar­bej­dere til deltids­ar­bejde. Hensy­net skal være sagligt – hvil­ket ønsket om billig ”vikar­ar­bejds­kraft” ikke er og tilstræk­ke­ligt tungt­ve­jende til at opveje ulem­perne for medarbejderne.

Yder­li­gere oplys­nin­ger kan fås hos advo­kat Ulrik Jørgen­sen, 3367 6767, der førte sagen for HK/Privat.