Private forsikringer

OVERSIGT OVER PRIVATE FORSIKRINGER

Indbo­for­sik­ring

  • Dækker skade på indbo som følge af brand, (indbruds)tyveri, storm- og skybrud, hærværk mv.

Ansvars­for­sik­ring

  • Dækker det ansvar man som privat person kan ifalde efter dansk rets almin­de­lige regler om erstat­ning uden for kontrakt.

Rets­hjælps­for­sik­ring

  • Dækker udgif­ter forbun­det med en civil rets­sag inden for en række områ­der af privat­li­vet, både når du er sagsø­ger og når du er sagsøgt.

 Husfor­sik­ring

  • Dækker skade på hus og bygning som følge af brand, storm, vand og vejrskade samt tyveri, hærværk mv. Der kan være tilvalg på forsik­rin­gen, såle­des at skade på skjulte rør og stik­led­nin­ger også er dækket.

Lyst­far­tøjs­for­sik­ring

  • Dækker ansvar der forvol­des af lyst­far­tø­jet såvel som skade på lyst­far­tøj selv efter brand, tyveri mv.

Rejse­for­sik­ring

  • Dækker forskel­lige risici forbun­det med det at rejse, eksem­pel­vis afbe­stil­ling, ødelagte ferie, og ekstra udgif­ter som følge af akut sygdom, borger­lige urolig­he­der eller natur­ka­ta­stro­fer.

Ejer­skif­te­for­sik­ring

  • Dækker aktu­elle skader på ejen­dom, samt forhold der giver nærlig­gende risiko for skade, når disse ikke er nævnt i tilstands­rap­por­ten, og var til stede ved over­ta­gelse af ejen­dom­men.

Kritisk sygdom

  • En kritisk sygdom forsik­ring dækker en eller flere nærmere angivne alvor­lige sygdomme på en liste, typisk i form af en sumud­be­ta­ling.

Ulyk­kes­for­sik­ring

  • Dækker ulyk­ker der almin­de­lig­vis forstås som plud­se­lige hændel­ser, der forår­sa­ger personskade. Dæknin­gen består typisk i godt­gø­relse for varigt mén og even­tu­elle behand­lings­ud­gif­ter.
Advokat Gert Willerslev

Gert Willerslev

Partner

Direkte: +45 3367 6770

Advokat Christian Skovgaard

Christian Skovgaard

Advokat

Direkte: +45 3367 6781

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev