Private forsikringer

OVERSIGT OVER PRIVATE FORSIKRINGER

Vi hjæl­per private med forsik­rings­sa­ger vedrø­rende en lang række private forsik­rin­ger. Her på siden kan du få et over­blik over de mest almin­de­lige ordninger:

Indbo­for­sik­ring

  • Dækker skade på indbo som følge af brand, (indbruds)tyveri, storm- og skybrud, hærværk mv.

Ansvars­for­sik­ring

  • Dækker det ansvar man som privat person kan ifalde efter dansk rets almin­de­lige regler om erstat­ning uden for kontrakt.

Rets­hjælps­for­sik­ring

  • Dækker udgif­ter forbun­det med en civil rets­sag inden for en række områ­der af privat­li­vet, både når du er sagsø­ger og når du er sagsøgt.

 Husfor­sik­ring

  • Dækker skade på hus og bygning som følge af brand, storm, vand og vejrskade samt tyveri, hærværk mv. Der kan være tilvalg på forsik­rin­gen, såle­des at skade på skjulte rør og stik­led­nin­ger også er dækket.

Lyst­far­tøjs­for­sik­ring

  • Dækker ansvar der forvol­des af lyst­far­tø­jet såvel som skade på lyst­far­tøj selv efter brand, tyveri mv.

Rejse­for­sik­ring

  • Dækker forskel­lige risici forbun­det med det at rejse, eksem­pel­vis afbe­stil­ling, ødelagte ferie, og ekstra udgif­ter som følge af akut sygdom, borger­lige urolig­he­der eller naturkatastrofer.

Ejer­skif­te­for­sik­ring

  • Dækker aktu­elle skader på ejen­dom, samt forhold der giver nærlig­gende risiko for skade, når disse ikke er nævnt i tilstands­rap­por­ten, og var til stede ved over­ta­gelse af ejendommen.

Kritisk sygdom

  • En kritisk sygdom forsik­ring dækker en eller flere nærmere angivne alvor­lige sygdomme på en liste, typisk i form af en sumudbetaling.

Ulyk­kes­for­sik­ring

  • Dækker ulyk­ker der almin­de­lig­vis forstås som plud­se­lige hændel­ser, der forår­sa­ger personskade. Dæknin­gen består typisk i godt­gø­relse for varigt mén og even­tu­elle behandlingsudgifter.

 

VORES RÅDGIVNING I PRIVATE FORSIKRINGSSAGER

Vi er speci­a­li­ster i forsik­rings­sa­ger, og vi kan sikre dig en rådgiv­ning, der kombi­ne­rer speci­a­li­se­ret indsigt i forsik­rings­ret­ten med en bred læge­fag­lige og økono­misk viden, som kan være afgø­rende i denne type sager.

Har du derfor spørgs­mål eller brug for hjælp, er du velkom­men til at kontakte os for en ufor­plig­tende drøf­telse af dine muligheder.

Christian Skovgaard

Advokat

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev