Retssager mod offentlige myndigheder

HVAD KENDETEGNER RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER?

Stort set alle afgø­rel­ser som de offent­lige myndig­he­der træf­fer, kan indbrin­ges for domstolene.

Baggrun­den for rets­sa­ger mod offent­lige myndig­he­der kan både være uenig­hed om de faktu­elle oplys­nin­ger i en sag, eller uenig­hed om fortolk­ning af reglerne på det pågæl­dende område.

Der kan også opstå uenig­hed om, hvor­vidt en myndig­hed har behand­let en sag forkert og dermed været årsag til økono­misk tab.

 

UDFORDRINGER VED SAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

Sager mod offent­lige myndig­he­der kan rejse de samme problem­stil­lin­ger som alle andre rets­sa­ger, vedrø­rende eksem­pel­vis bevis og fortolk­ning. Heru­d­over vil sager mod offent­lige myndig­he­der ofte rejse spørgs­mål, der særligt gør sig gældende i forhold til prøvelse af afgø­rel­ser fra offent­lige myndig­he­der. Eksem­pel­vis spørgs­mål om de retlige græn­ser for domsto­le­nes mulig­hed for at tilsi­de­sætte et fagligt skøn, der er fore­ta­get i sagen.

Hertil kommer, at myndig­he­den ofte har mulig­hed for at bruge bety­de­lige ressour­cer på at føre sag, og hvis du ikke er repræ­sen­te­ret af en advo­kat, som har erfa­ring med sager mod offent­lige myndig­he­der, så risi­ke­rer du derfor, at din sag ikke får en fair bedømmelse.

 

ELMER OG RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

Elmer Advo­ka­ter har årelang erfa­ring med at føre rets­sa­ger mod offent­lige myndig­he­der. Vi har gennem årene speci­a­li­se­ret os i at hånd­tere spørgs­mål om prøvelse af forvalt­nin­gens afgø­rel­ser. Her har vi været med til at skubbe domsto­le­nes græn­ser i retning af en mere inten­siv og dybde­gå­ende prøvelse af myndig­he­der­nes argu­men­ter for deres afgørelse.

Søren Kjær Jensen

Partner

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev