Støtte til personer med handicap

KOMPLICEREDE REGLER OG HÅRD ØKONOMISK PRIORITERING

Sager om støtte til perso­ner med handi­cap kræver speci­a­listvi­den for at blive hånd­te­ret korrekt. Områ­det er kende­teg­net ved et kompli­ce­ret regel­sæt og nogle kommu­ner, som søger græn­ser på baggrund af økono­mi­ske prio­ri­te­rin­ger.

Der gælder en række grund­læg­gende prin­cip­per om lige­be­hand­ling, kompen­sa­tion, inte­gra­tion af perso­ner med handi­cap mv., men disse prin­cip­per bliver ofte tilsi­de­sat eller over­set. Reglerne på handi­ca­p­om­rå­det omfat­ter også de rettig­he­der, som følger af de inter­na­tio­nale menne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tio­ner, som der gene­relt er et meget lavt opmærk­som­heds­ni­veau omkring i kommu­nerne.

 

HAR JEG EN SAG?

Der kan være mange grunde til, at du bør få vurde­ret, om du har en sag som kræver advo­kat­bi­stand. Det kan både være i forbin­delse tilba­ge­kal­delse af ydel­ser, som du selv eller en af din pårø­rende med handi­cap har fået frata­get.

Der kan også være tale om afslag på en ydelse på fejl­ag­tigt grund­lag eller at samar­bej­det med kommu­nen er gået i hård­knude. I nogle sager er der tale om spørgs­mål, der er uafkla­rede rent retligt og som giver anled­ning til mere prin­ci­pi­elle over­vej­el­ser om fortolk­ning af dine rettig­he­der i lyset af menne­ske­ret­tig­he­derne eller andre grund­læg­gende prin­cip­per.

 

HVAD SKAL JEG GØRE?

Det er vigtigt, at du sikrer dig at even­tu­elle klage­fri­ster bliver over­holdt. Hvis du mener, din sag er blevet afgjort forkert, eller at kommu­nen i øvrigt ikke har behand­let din sag korrekt, så kan du sende en fore­lø­big klage til kommu­nen og heref­ter kontakte os og få en indle­dende vurde­ring af din sag. Herun­der vil du få oplyst hvad du skal­be­tale, hvis vi træder ind i sagen.

Vi har bred erfa­ring med handi­ca­p­om­rå­det og fører hvert år adskil­lige sager både for Anke­sty­rel­sen og for domsto­lene. Jo hurti­gere du kontak­ter os, jo bedre vil vi kunne hjælpe dig med din sag.

 

Advokat Søren Kjær Jensen

Søren Kjær Jensen

Partner

Direkte: +45 3367 6760

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev