Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Hvad er tabt arbejdsfortjeneste?

Har du som følge af en personskade mistet løn eller anden erhvervsind­tægt, kan du være beret­ti­get til erstat­ning for tabt arbejdsfortjeneste.

Typisk kan erstat­nin­gen kræves ved mistet løn, diverse perso­na­le­go­der (f.eks. fri bil eller tele­fon), mistet indkomst fra selv­stæn­dig erhvervsvirk­som­hed, eller hvis en even­tuel syge­løn ikke kompen­se­rer poten­ti­elt optjente tillæg eller lønnet overarbejde.

For at få ret til tabt arbejds­fortje­ne­ste, kræver det, at nogen er ansvar­lig for din skade.

 

Beregning af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Tabt arbejds­fortje­ne­ste bereg­nes som forskel­len mellem den indkomst, du kunne have forven­tet at tjene, hvis skaden ikke var sket, og din fakti­ske indkomst efter skaden.

Det kan f.eks. være forskel­len mellem den løn, du fik inden skaden, og udbe­talte syge­dag­penge efter afske­di­gelse på grund af sygdom.

Ved opgø­relse af den forven­tede løn indgår både feri­e­godt­gø­relse (også selvom du var ansat med løn under ferie), samt pensions- og atp-bidrag.

Hvis der er tale om en arbejds­skade, skal tilkendt midler­ti­dig erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning træk­kes fra ved opgø­rel­sen af tabt arbejdsfortjeneste.

 

Hvornår kan man få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste?

Du kan kræve erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste fra det tids­punkt, hvor der kan konsta­te­res et indtægtstab som følge af personska­den, og frem til det tids­punkt, hvor du kan arbejde igen i samme omfang som inden skaden.

Erstat­nin­gen opgø­res såle­des typisk løbende — f.eks. hver tredje eller sjette måned – og udbe­ta­les som et skat­teplig­tigt beløb.

Hvis det må anta­ges, at du vil lide et varigt erhverv­sev­ne­tab på 15 % eller mere, kan erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste kræves indtil det tids­punkt, hvor det er muligt midler­ti­dig eller ende­ligt at skønne over din frem­ti­dige erhvervsevne.

I arbejds­ska­desa­ger kan erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste dog kræves indtil det tids­punkt, hvor der træf­fes ende­lig afgø­relse om erhvervsevnetabet.

Erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste dækker såle­des dit midler­ti­dige indtægtstab, mens erstat­ning for tab af erhverv­sevne dækker dit varige indtægtstab.

Har du lidt et varigt indtægtstab, kan du finde yder­li­gere infor­ma­tion herom på vores side om erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab

 

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med handicap

Foræl­dre, der passer et barn med handi­cap eller en kronisk eller lang­va­rig lidelse, kan få dækket deres tabte arbejdsfortjeneste.

Det er i det tilfælde kommu­nen, der vil afgøre om man er beret­ti­get til økono­misk hjælp.

Det er normalt en betin­gelse, at man som foræl­dre helt eller delvist må ophøre sit arbejde.

Du har mulig­hed for at ansøge om kompen­sa­tion for tabt arbejds­fortje­ne­ste (servi­ce­loven § 42) på borger.dk

 

Vi kan hjælpe dig med at sikre erstatning

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi nogle af landets mest erfarne og kompe­tente advo­ka­ter på erstat­nings­om­rå­det. Vi har såle­des stor erfa­ring med at opgøre og frem­sætte krav vedrø­rende erstat­ning til skadelidte.

Vi fører både sager for skade­lidte lønmod­ta­gere samt selv­stæn­dige erhvervs­dri­vende, og vi har gennem årene ført en række prin­ci­pi­elle sager ved domsto­lene om mange af de spørgs­mål, der opstår i forbin­delse med erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste. Læs blandt andet nærmere her.

Vi kan deru­d­over også hjælpe dig med at skabe over­blik over dit fulde krav på erstat­ning og godt­gø­relse. I langt de fleste tilfælde udgør det samlede erstat­nings­krav nemlig flere forskel­lige erstatnings- og godt­gø­rel­ses­po­ster — bl.a. svie og smerte, varigt mén og erstat­ning for erhver­sev­ne­tab.

Det kan derfor være en god idé at søge speci­a­li­se­ret råd.

Har du spørgs­mål eller brug for vores hjælp, er du velkom­men til at kontakte os. Det koster ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre, og hvad det skal koste.

 

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev