Voldgift

AFTALER OM VOLDGIFT

Som alter­na­tiv til de almin­de­lige domstole kan man aftale, at en tvist skal afgø­res ved vold­gift. En vold­giftret kan sammen­lig­nes med en privat domstol, hvor tvisten typisk afgø­res af en opmand efter et sæt regler, som parterne har aftalt.

Afta­ler om vold­gift indgås ofte forud for den konkrete tvists opståen og kan bruges i mange forskel­lige sammen­hænge. Blandt andet i overenskom­ster, aktio­næraf­ta­ler og i visse kontrak­ter om køb og salg mellem erhvervs­dri­vende.

En aftale kan dog også indgås frivil­ligt efter, at tvisten er opstået, hvis parterne finder det hensigts­mæs­sigt at løse sagen ved vold­gift i stedet for de almin­de­lige domstole.

 

HVAD ER FORDELENE VED EN VOLDGIFTSSAG?

Afhæn­gigt af sagen kan der være en række fordele ved at anvende vold­gift som alter­na­tiv til det almin­de­lige domstols­sy­stem.

En af de store fordele er, at parterne har mulig­hed for at udpege, hvem der skal være vold­gifts­dom­mer. Det giver dermed parterne mulig­hed for at udpege en dommer med særlig viden inden for det område, som tvisten angår.

Deru­d­over er vold­gifts­sa­ger som oftest også hurti­gere end en almin­de­lig rets­sag. Det skyl­des blandt andet, at sagen ikke er afhæn­gig af de aktu­elle ekspeditions- og beram­mel­ses­ti­der ved de enkelte domstole. Deru­d­over så kan vold­gift­ret­tens afgø­relse ikke kan ankes, hvil­ket sikrer et hurti­gere sags­for­løb. For den vindende part er det natur­ligt en fordel, mens det er selvsagt en ulempe for den part, der ikke får medhold.

Heru­d­over kan parterne aftale, at vold­gifts­sa­gen ikke skal være offent­lig. Derved kan parterne undgå uønsket opmærk­som omkring tvisten.

 

ELMER ADVOKATER OG VOLDGIFTSSAGER

Elmer Advo­ka­ter yder løbende bistand i forbin­delse med vold­giftsa­ger. Vi rådgi­ver om alle forhold og har en mange­årig erfa­ring i alle typer af vold­gifts­sa­ger. Særligt i kraft af vores tætte samar­bejde med fagbe­væ­gel­sen, delta­ger vi ofte i vold­giftsa­ger om faglige spørgs­mål.

Har du spørgs­mål, er du velkom­men til at kontakte os.

Advokat Karsten Høj

Karsten Høj

Partner

Direkte: +45 3367 6785

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev