Sociale sager

HJÆLP TIL DIN SOCIALE SAG

Vi er lands­dæk­kende speci­a­li­ster i soci­al­ret­lige spørgs­mål om penge­for­sør­gelse; herun­der spørgs­mål om syge­dag­penge, reva­li­de­ring, fleksjob og pension.
Vi kan i visse tilfælde hjælpe dig i forhold til en konkret afgø­relse, som du er uenig i og kan herun­der bistå med at indbringe sagen for domsto­lene.

DU SKAL VÆLGE EN ADVOKAT FRA ELMER ADVOKATER FORDI

 

  • Vores erfa­ring inde­bæ­rer, at vi er opmærk­somme på de mulig­he­der, der ligger for dig i din sag, og vi kan dermed altid sikre dig den mest opti­male løsning ud fra dine behov.
  • Vi i behand­lin­gen af soci­ale sager udeluk­kende rådgi­ver den enkelte over for myndig­he­derne og vores enga­ge­men­tet sikrer dig, at vi går en ekstra mil for at gøre en forskel – også i din sag.
  • Vi hele tiden vil være tæt på dig og din sag og dermed bistå dig, hvor end du bor i landet eller bliver bedt om at møde op.
  • Vi har stor forstå­else for de økono­mi­ske udgif­ter advo­kat­bi­stand kræver.  Vi ønsker derfor ikke at over­tage hele behand­lin­gen af din sag, men træder til, når der behov for juri­disk inds­park. På den måde får du det stør­ste udbytte af vores arbejde.

 

TYPISKE SOCIALE SAGER

Typisk behand­ler vi sager inden for beskæf­ti­gel­ses­om­rå­det. Det kan eksem­pel­vis være sager om fleksjob, syge­dag­penge eller førtids­pen­sion. Deru­d­over behand­ler vi sager inden for handi­cap­ret­ten. Det kan for eksem­pel være i forbin­delse med en sag om dækning af tabt arbejds­fortje­ne­ste som følge af pasning af et barn med handi­cap. Ende­lig er vi speci­a­li­ster i sager om erstat­ning for myndig­heds­fejl.

BETALING OG OMKOSTNINGER

Vi oply­ser altid om de forven­tede omkost­nin­gerne ved din sag, inden vi indle­der arbej­det. Det vil sige, at du altid kender din økono­mi­ske risiko ved at føre sagen.
Hvis der er tale om bistand i forbin­delse med en rets­sag, sørger vi helt auto­ma­tisk for at afdække dine mulig­he­der for fri proces eller rets­hjælp. Du kan læses mere om disse ordnin­ger her.
Vores salær fast­sæt­tes efter time­tak­sten for den enkelte advo­kat eller advo­kat­fuld­mæg­tig. Hvis det viser sig, at arbej­det med din sag er mere omfat­tende end forven­tet, så vil vi indgå en ny aftale med dig. Du risi­ke­rer derfor aldrig at få en uven­tet regning fra os, som du ikke har accep­te­ret på forhånd.
Har du øvrige spørgs­mål til vores arbejde med soci­ale sager, er du velkom­men til at kontakte os.

Advokat Søren Kjær Jensen

Søren Kjær Jensen

Partner

Direkte: +45 3367 6760

Husk følgende

At vi af hensyn til at sikre dig en omkostningseffektiv behandling af din sag anbefaler dig, at du møder selv ved kommunen, og at vi behandler din sag på et skriftligt grundlag.


At vi kan træde til som din repræsentant i alle faser af din sag – også selvom der ikke er truffet afgørelse i din sag.


At vores klienter har adresser over hele landet, og vi fører løbende sager mod kommuner eller andre myndigheder, der ligger langt fra København.


At du altid kender omkostningsrisikoen ved din sag, og at vi gerne hjælper dig med at ansøge om retshjælpsdækning og fri proces, hvis din sag skal anlægges ved domstolene.


NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev