Sociale sager

HJÆLP TIL DIN SOCIALE SAG

Vi er lands­dæk­kende speci­a­li­ster i soci­al­ret­lige spørgs­mål om penge­for­sør­gelse; herun­der spørgs­mål om syge­dag­penge, reva­li­de­ring, fleksjob og pension.
Vi kan i visse tilfælde hjælpe dig i forhold til en konkret afgø­relse, som du er uenig i og kan herun­der bistå med at indbringe sagen for domsto­lene.

DU SKAL VÆLGE EN ADVOKAT FRA ELMER ADVOKATER FORDI

 

  • Vores erfa­ring inde­bæ­rer, at vi er opmærk­somme på de mulig­he­der, der ligger for dig i din sag, og vi kan dermed altid sikre dig den mest opti­male løsning ud fra dine behov.
  • Vi i behand­lin­gen af soci­ale sager udeluk­kende rådgi­ver den enkelte over for myndig­he­derne og vores enga­ge­men­tet sikrer dig, at vi går en ekstra mil for at gøre en forskel – også i din sag.
  • Vi hele tiden vil være tæt på dig og din sag og dermed bistå dig, hvor end du bor i landet eller bliver bedt om at møde op.
  • Vi har stor forstå­else for de økono­mi­ske udgif­ter advo­kat­bi­stand kræver.  Vi ønsker derfor ikke at over­tage hele behand­lin­gen af din sag, men træder til, når der behov for juri­disk inds­park. På den måde får du det stør­ste udbytte af vores arbejde.

 

TYPISKE SOCIALE SAGER

Typisk behand­ler vi sager inden for beskæf­ti­gel­ses­om­rå­det. Det kan eksem­pel­vis være sager om fleksjob, syge­dag­penge eller førtids­pen­sion. Deru­d­over behand­ler vi sager inden for handi­cap­ret­ten. Det kan for eksem­pel være i forbin­delse med en sag om dækning af tabt arbejds­fortje­ne­ste som følge af pasning af et barn med handi­cap. Ende­lig er vi speci­a­li­ster i sager om erstat­ning for myndig­heds­fejl.

BETALING OG OMKOSTNINGER

Vi oply­ser altid om de forven­tede omkost­nin­gerne ved din sag, inden vi indle­der arbej­det. Det vil sige, at du altid kender din økono­mi­ske risiko ved at føre sagen.
Hvis der er tale om bistand i forbin­delse med en rets­sag, sørger vi helt auto­ma­tisk for at afdække dine mulig­he­der for fri proces eller rets­hjælp. Du kan læses mere om disse ordnin­ger her.
Vores salær fast­sæt­tes efter time­tak­sten for den enkelte advo­kat eller advo­kat­fuld­mæg­tig. Hvis det viser sig, at arbej­det med din sag er mere omfat­tende end forven­tet, så vil vi indgå en ny aftale med dig. Du risi­ke­rer derfor aldrig at få en uven­tet regning fra os, som du ikke har accep­te­ret på forhånd.
Har du øvrige spørgs­mål til vores arbejde med soci­ale sager, er du velkom­men til at kontakte os.

Advokat Søren Kjær Jensen

Søren Kjær Jensen

Partner

Direkte: +45 3367 6760

Husk følgende

At vi af hensyn til at sikre dig en omkost­nings­ef­fek­tiv behand­ling af din sag anbe­fa­ler dig, at du møder selv ved kommu­nen, og at vi behand­ler din sag på et skrift­ligt grund­lag.


At vi kan træde til som din repræ­sen­tant i alle faser af din sag – også selvom der ikke er truf­fet afgø­relse i din sag.


At vores klien­ter har adres­ser over hele landet, og vi fører løbende sager mod kommu­ner eller andre myndig­he­der, der ligger langt fra Køben­havn.


At du altid kender omkost­nings­ri­si­koen ved din sag, og at vi gerne hjæl­per dig med at ansøge om rets­hjælps­dæk­ning og fri proces, hvis din sag skal anlæg­ges ved domsto­lene.


NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev