Ankenævnet for Patienterstatningen

KLAG OVER PATIENTERSTATNINGENS AFGØRELSE

Du har mulig­hed for at klage til Anke­næv­net for Patien­ter­stat­nin­gen, hvis du er util­freds med en afgø­relse, som du har fået fra Patienterstatningen.

Du kan som udgangs­punkt selv klage til anke­næv­net. Men er du tilkendt erstat­ning, er det  ikke uden risiko. Derfor anbe­fa­ler vi altid, at du søger råd hos en speci­a­list forinden.

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi mere end 20 års erfa­ring med patientskadesager.

Du er derfor velkom­men til at kontakte os og få en gratis forhånds­vur­de­ring af, om patien­ter­stat­nin­gens afgø­relse er korrekt, eller om du bør klage til ankenævnet.

Kontakt os på +45 3367 6767 eller send en mail til kh@elmer-adv.dk

HVILKE SAGER BEHANDLER ANKENÆVNET?

Hvis du er util­freds med den afgø­relse, du har fået fra Patien­ter­stat­nin­gen, kan du klage til ankenævnet.

Anke­næv­net for Patien­ter­stat­nin­gen behand­ler klager over afgø­rel­ser om erstat­ning for behand­lings­ska­der og lægemiddelskaber.

Nævnet kan tage stil­ling til, om du er påført en skade, der kan beret­tige erstat­ning, lige­som nævnet kan vurdere, om du er tilkendt den korrekt erstatning.

Hvis du vil søge erstat­ning for en patientskade, skal din skade anmel­des til Patien­ter­stat­nin­gen. Læs mere om anmel­delse af patientskade.

MULIGHEDER FOR KLAGE VED ANKENÆVNET FOR PATIENTERSTATNINGEN

Du kan selv klage over en afgø­relse fra Patien­ter­stat­nin­gen via borger.dk. Men du skal være opmærk­som på, at det ikke er risi­kof­rit at klage, og oftest er det en god idé at rådføre sig med en speci­a­li­se­ret advokat.

Pr. 1. juli 2018 trådte en ny lovæn­dring nemlig i kraft, så klage­fri­sten for Patien­ter­stat­nin­gens afgø­rel­ser nu kun er 1 måned. Man skal derfor hurtigt forholde sig til, om man vil klage eller ej. Og det er ikke helt nemt.

Deru­d­over har en klage over afgø­rel­ser truf­fet efter den 1. juli 2018 opsæt­tende virk­ning. Det bety­der, at en even­tuel erstat­ning tilba­ge­hol­des, indtil klage­sa­gen er afsluttet.

Bliver man eksem­pel­vis tilkendt 1,2 mio. kr. i erstat­ning for tab af erhverv­sevne, men får afslag på dækning for frem­ti­dige udgif­ter til medi­cin, vil en klage over afsla­get på medi­ci­nud­gif­ter betyde, at man ikke får udebe­talt de 1,2 mio. kr. i erhvervsevnetabserstatning.

Sætter Anke­næv­net for Patien­ter­stat­nin­gen erstat­nin­gen ned til det halve, er det kun det beløb, som man får i erstat­ning. Tænk dig derfor godt om, inden du klager over en afgø­relse, der tilken­der dig erstatning.

Omvendt skal du ikke være bange for at klage. Men vi anbe­fa­ler, du kontak­ter en af vores speci­a­li­ster forinden.

Når Anke­næv­net for Patien­ter­stat­nin­gen har truf­fet afgø­relse i din sag, er der ikke flere klagemuligheder.

Du kan deri­mod vælge at indbringe afgø­rel­sen for domsto­lene. De sene­ste år har flere og flere patien­ter valgt at indbringe deres afgø­relse for retten. De sene­ste tal for 2018 viser, at der blev indledt rets­sag mod Anke­næv­net for Patien­ter­stat­nin­gen i 184 sager.

Ankenævnet for Patienterstatningen

VORES RÅDGIVNING I ANKENÆVNSSAGER

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi et hold af advo­ka­ter, der er særligt speci­a­li­se­ret i patientska­desa­ger. Vi kan derfor sikre den rette rådgiv­ning, hvad enten du har brug for hjælp til behand­ling af din sag i det admi­ni­stra­tive system eller ved domstolene. 

Hvis du er i tvivl, om din afgø­relse fra Patien­ter­stat­nin­gen er korrekt, er du velkom­men til at kontakte os. Her vil du få en gratis forhånds­vur­de­ring af, om din afgø­relse er korrekt, eller om du bør klage til Anke­næv­net for Patienterstatningen.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev