Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Forretningsbetingelser

Elmer Advokater driver forretning som et advokatanpartsselskab under CVR-nr. 26095565 fra adressen Borgergade 24B, 1300 København K. Alle vores advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet. Elmer Advokater er endvidere medlem af brancheforeningen Danske Advokater.


Elmer Advokater indgik 1. juli 2023 et strategisk samarbejde med advokat Jakob Buch-Jepsen. Jakob er partner i Elmer advokater, herunder indehaver af Advokatfirmaet Jakob Buch-Jepsen under CVR-nr. 42332062. Advokat Jakob Buch-Jepsen er ligeledes beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Jakob Buch-Jepsen følger Advokatsamfundets regler for advokatetik og god advokatskik og rådgivningen er baseret på dansk ret. Endvidere har Jakob Buch-Jepsen tegnet ansvarsforsikring efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.


Opgaven

Vi tilstræber at give alle klienter et overblik over de økonomiske og juridiske rammer for en opgave, så snart vi modtager den. Internt fordeler vi en ny opgave til den advokat eller advokatfuldmægtig, som vi vurderer, er bedst egnet til at løse sagen. Vi tager naturligvis gerne en drøftelse med klienten om dette.


I sager med en ansvarlig skadevolder, eksempelvis i sager om erstatning efter trafikulykke, tilbyder vi ofte advokatbistand på ”Ingen erstatning – ingen regning” vilkår, hvis vi aftaler, at vi skal løse sagen.


Alle sagsakter opbevarer vi i minimum 5 år efter sagens afslutning. Klienten har ret til at anvende det skriftlige materiale, vi frembringer under sagen, men Elmer Advokater har og bevarer alle ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder til materialet.


Afregning og betaling

Vi afregner sagerne med udgangspunkt i det anvendte tidsforbrug, men vi tager også hensyn til sagens karakter, herunder de involverede økonomiske værdier og det opnåede resultat. Hvis relevant, hjælper vi gerne med at undersøge mulighederne for fri proces, offentlig retshjælp o.l.


Vi har konto hos Sydbank: Registreringsnummer 8075 – Kontonummer 1384 910.


Såfremt du selv har indestående beløb i Sydbank på egne konti, vil disse beløb sammen med eventuelle indeståender på vores klientkonto indgå i det samlede beløb, der er omfattet af indskydergarantiordningen (pt. 100.000 euro).


Afregning vil normalt ske a conto ved udgangen af et halvår eller ved erstatningsudbetalinger samt endeligt ved sagens afslutning.


Betalingsbetingelserne er 30 dage netto kontant. Ved for sen betaling påløber der renter i overensstemmelse med renteloven.


Vi forbeholder os ret til at opkræve depositum fra private klienter, når samarbejdet indgås.


Advokatfirmaet Jakob Buch-Jepsen har konto hos Danske Bank: Kontonr.: 3409-13239541


Ansvar og fortrolighed

Alle medarbejdere hos Elmer Advokater er underlagt tavshedspligt, og vi følger de advokatetiske regler, der er fastlagt af Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Reglerne kan læses på www.advokatsamfundet.dk.


Vi er i øvrigt ansvarlige efter dansk rets almindelige regler og har tegnet lovpligtig advokatansvarsforsikring i HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 2100 København Ø. Elmer Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.


I overensstemmelse med god advokatskik har vi etableret interne retningslinjer for at undgå interessekonflikter, ligesom vi er underlagt reglerne i hvidvaskloven.


I øvrigt uddyber vi naturligvis altid gerne ovenstående forretningsbetingelser ved en samtale, hvis klienten ønsker dette.


Flere nyheder
Om os