Cookies

Cookies

Cook­ies er små tekst­fi­ler, der anven­des på stort set alle hjem­mesi­der. Ved accept af cook­ies sættes en cookie på den enhed, hvor­fra du har besøgt hjem­mesi­den.

Cook­ien gør det muligt at genkende din enhed og indsam­ler infor­ma­tio­ner om, hvilke funk­tio­ner du anven­der, og hvilke sider du besø­ger på hjem­mesi­den.

Cook­ies kan ikke sprede virus eller andre skade­lige program­mer. De kan heller ikke give infor­ma­tion om, hvem du er, hvad du hedder eller hvor du bor. Cook­ies kan dog give infor­ma­tion om den bestemte enhed, du anven­der, og oplyse om den IP-adresse, hvor­fra du besø­ger pågæl­dende hjem­meside.

 

Cookies på www.elmer-adv.dk

Vi anven­der cook­ies på www.elmer-adv.dk. Cook­ies er vigtige, da de giver os indblik i, hvor­dan vores hjem­meside funge­rer og anven­des. Det har natur­ligt et vigtigt stati­stisk sigte, men det er tilmed også vigtigt i forhold til at opti­mere vores hjem­meside, så den frem­står bruger­ven­lig.

 

Accept af cookies

Ved førs­te­gangs­be­søg på vores hjem­meside oply­ses du, om vores brug af cook­ies. Klik­ker du accept giver du samtykke til, at vi indsam­ler cook­ies. Samtyk­ket er gyldigt i 30 dage på den pågæl­dende enhed, hvor­fra du har besøgt vores hjem­meside. Heref­ter vil du på ny blive bedt om samtykke.

 

Du kan altid slette cookies

Ønsker du at styre eller fjerne cook­ies, så kan du gøre det via indstil­lin­gerne i din webbrow­ser. Hvor­dan det gøres afhæn­ger af, hvil­ken brow­ser du benyt­ter.

Vi har samlet en række vejled­nin­ger til forskel­lige brow­sere. Bruger du flere brow­sere, så skal du være opmærk­som på, at cook­ies skal slet­tes i hver enkelt brow­ser.

Vejled­ning i at slette cook­ies på Micro­soft Inter­net Expl­o­rer
Vejled­ning i at slette cook­ies på Safari brow­ser
Vejled­ning i at slette cook­ies på Google Chrome brow­ser
Vejled­ning i at slette cook­ies på Mozilla Fire­fox brow­ser

 

Cookies til statistik

Vi anven­der Google Analy­tics til indsam­ling af stati­sti­ske cook­ies. Disse cook­ies hjæl­per os med at forstå, hvor­dan besø­gende inter­a­ge­rer med hjem­mesi­den ved at indsamle og rappor­tere oplys­nin­ger anonymt.

Speci­fikke cook­ies:

  • _ga
    Denne cookie gør det mulig for Elmer Advo­ka­ter, at spore indi­vi­du­elle besø­gende og deres brug af webs­te­det. Cook­ien gemmes, når du besø­ger webs­i­tet og opda­te­res ved efter­føl­gende besøg. Elmer Advo­ka­ter bruger ikke Google Analy­tics til at indsamle person­lige oplys­nin­ger, bort­set fra IP-adresse. Hvis ikke du slet­ter den, vil Cook­ien ligge på din brow­ser i 2 år fra det tids­punkt, hvor du besø­ger webs­i­tet.
  • _gid
    Denne cookie gør det mulig for Elmer Advo­ka­ter, at spore indi­vi­du­elle besø­gende og deres brug af webs­te­det. Cook­ien gemmes, når du besø­ger webs­i­tet og opda­te­res ved efter­føl­gende besøg. Elmer Advo­ka­ter bruger ikke Google Analy­tics til at indsamle person­lige oplys­nin­ger, bort­set fra IP-adresse. Hvis ikke du slet­ter den, vil Cook­ien ligge på din brow­ser i 1 dag fra det tids­punkt, hvor du besø­ger webs­i­tet
  • _gat
    Denne cookie gør det mulig for Elmer Advo­ka­ter, at spore indi­vi­du­elle besø­gende og deres brug af webs­te­det. Cook­ien gemmes, når du besø­ger webs­i­tet og opda­te­res ved efter­føl­gende besøg. Elmer Advo­ka­ter bruger ikke Google Analy­tics til at indsamle person­lige oplys­nin­ger, bort­set fra IP-adresse. Hvis ikke du slet­ter den, vil Cook­ien ligge på din brow­ser i 1 min fra det tids­punkt, hvor du besø­ger webs­i­tet

Hvis du ikke ønsker, at Google Analy­tics skal indsamle date om din adfærd, så kan du instal­lere et plug-in til din brow­ser. Via dette plug-in frabe­der du Google Analy­tics at anvende data fra den speci­fikke brow­ser. Bruger du flere forskel­lige brow­sere, så skal det instal­le­res på hver enkelt brow­ser.

 

Advokat Kira Kolby Christensen

Kira Kolby Christensen

Partner

Direkte: +45 3367 6793

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev