Cookies

Cookies

Cook­ies er små tekst­fi­ler, der anven­des på stort set alle hjem­mesi­der. Ved accept af cook­ies sættes en cookie på den enhed, hvor­fra du har besøgt hjemmesiden.

Cook­ien gør det muligt at genkende din enhed og indsam­ler infor­ma­tio­ner om, hvilke funk­tio­ner du anven­der, og hvilke sider du besø­ger på hjemmesiden.

Cook­ies kan ikke sprede virus eller andre skade­lige program­mer. De kan heller ikke give infor­ma­tion om, hvem du er, hvad du hedder eller hvor du bor. Cook­ies kan dog give infor­ma­tion om den bestemte enhed, du anven­der, og oplyse om den IP-adresse, hvor­fra du besø­ger pågæl­dende hjemmeside.

 

Cookies på www.elmer-adv.dk

Vi anven­der cook­ies på www.elmer-adv.dk. Cook­ies er vigtige, da de giver os indblik i, hvor­dan vores hjem­meside funge­rer og anven­des. Det har natur­ligt et vigtigt stati­stisk sigte, men det er tilmed også vigtigt i forhold til at opti­mere vores hjem­meside, så den frem­står brugervenlig.

 

Accept af cookies

Første gang du besø­ger vores hjem­meside oply­ses du, om vores brug af cook­ies. Klik­ker du accept giver du samtykke til, at vi indsam­ler cook­ies. Samtyk­ket er gyldigt i 30 dage på den pågæl­dende enhed, hvor­fra du har besøgt vores hjem­meside. Heref­ter vil du på ny blive bedt om samtykke.

Neden­for har du mulig­hed for at tilba­ge­trække og/eller give samtykke til vores anven­delse af statistiske- og marketings-cookies:

 
Altid aktiveret 

Nødven­dige cook­ies hjæl­per med at gøre hjem­mesi­den brug­bar ved at akti­vere grund­læg­gende funk­tio­ner. Siden funge­rer ikke opti­malt uden disse cookies.

Stati­sti­ske cook­ies hjæl­per os med at forstå, hvor­dan du som besø­gende inter­a­ge­rer med hjem­mesi­den, ved at indsamle og rappor­tere oplysninger.

Marketing-cookies, også kaldet tredjeparts-cookies, bruges til at obser­vere besø­gende på tværs af hjem­mesi­der. Formå­let er at vise rele­vante annon­cer for den besø­gende, som dermed er mere værdi­fulde for udgi­vere og tredjeparts-annoncører.

Du kan altid slette cookies

Ønsker du at styre eller fjerne cook­ies, så kan du gøre det via indstil­lin­gerne i din webbrow­ser. Hvor­dan det gøres afhæn­ger af, hvil­ken brow­ser du benytter.

Vi har samlet en række vejled­nin­ger til forskel­lige brow­sere. Bruger du flere brow­sere, så skal du være opmærk­som på, at cook­ies skal slet­tes i hver enkelt browser.

Vejled­ning i at slette cook­ies på Inter­net Explorer
Vejled­ning i at slette cook­ies på Safari
Vejled­ning i at slette cook­ies på Google Chrome
Vejled­ning i at slette cook­ies på Mozilla Fire­fox

 

Cookies til statistik

Vi anven­der Google Analy­tics til indsam­ling af statistiske- og marketings-cookies. Disse cook­ies hjæl­per os med at forstå, hvor­dan besø­gende inter­a­ge­rer med hjem­mesi­den ved at indsamle og rappor­tere oplys­nin­ger anonymt. Her kan du danne dig et over­blik over de speci­fikke cook­ies vi anven­der på hjem­mesi­den, deres formål og varighed:

 

CookieBeskri­velse
Nødven­dige
cookielawinfo-checkbox-necessaryDenne cookie bliver sat af GDPR Cookie Consent plugin. Formå­let med cook­ien er at tjekke, hvor­vidt besø­gende har givet samtykke til brugen af cook­ies under kate­go­rien ‘Nødven­dige’.
cookielawinfo-checkbox-statistiske
cookielawinfo-checkbox-marketingDenne cookie er sat af GDPR Cookie Consent plugin. Formå­let med cook­ien er at tjekke hvor­vidt den besø­gende har givet samtykke til brugen af cook­ies under kate­go­rien ‘Marke­ting’.
PHPSESSIDDenne cookie bliver anvendt af PHP-applikationer. Formå­let med cook­ien er at styring af de besø­ge­nes session på hjem­mesi­den. Cook­ien er en sessions cookie og bliver derfor slet­tet når alle vinduer i brow­se­ren bliver lukket.
viewed_cookie_policyDenne cookie bliver brugt til at bestemme, hvor­vidt bruge­ren har givet samtykke til anven­del­sen af cook­ies førhen. Denne cookie gemmer ikke personoplysninger.
reso­lu­tionDenne cookie bestem­mer hvil­ken enhed den besø­gende anven­der — dette gør det muligt for hjem­mesi­den at anvende den opti­male opløs­ning til den givne enhed. 
Stati­sti­ske
GPSDenne cookie bliver sat af Youtube og regi­stre­rer et unikt ID for at se hvor de besø­gen­des geogra­fi­ske lokation. 
YSCDenne cookie bliver sat af Youtube og bliver brugt til se hvor mange der afspil­ler videoer på hjemmesiden.
_gatDenne cookie gør det mulig for Elmer Advo­ka­ter, at spore indi­vi­du­elle besø­gende og deres brug af webs­te­det. Cook­ien gemmes, når du besø­ger webs­i­tet og opda­te­res ved efter­føl­gende besøg. Elmer Advo­ka­ter bruger ikke Google Analy­tics til at indsamle person­lige oplys­nin­ger, bort­set fra IP-adresse. Hvis ikke du slet­ter den, vil Cook­ien ligge på din brow­ser i 1 min fra det tids­punkt, hvor du besø­ger websitet
_gaDenne cookie gør det mulig for Elmer Advo­ka­ter, at spore indi­vi­du­elle besø­gende og deres brug af webs­te­det. Cook­ien gemmes, når du besø­ger webs­i­tet og opda­te­res ved efter­føl­gende besøg. Elmer Advo­ka­ter bruger ikke Google Analy­tics til at indsamle person­lige oplys­nin­ger, bort­set fra IP-adresse. Hvis ikke du slet­ter den, vil Cook­ien ligge på din brow­ser i 2 år fra det tids­punkt, hvor du besø­ger websitet.
_gidDenne cookie gør det mulig for Elmer Advo­ka­ter, at spore indi­vi­du­elle besø­gende og deres brug af webs­te­det. Cook­ien gemmes, når du besø­ger webs­i­tet og opda­te­res ved efter­føl­gende besøg. Elmer Advo­ka­ter bruger ikke Google Analy­tics til at indsamle person­lige oplys­nin­ger, bort­set fra IP-adresse. Hvis ikke du slet­ter den, vil Cook­ien ligge på din brow­ser i 1 dag fra det tids­punkt, hvor du besø­ger websitet.
Marke­ting
test_cookieDenne cookie bliver sat af doubleclick.net. Formå­let med cook­ien er at afgøre hvor­vidt de besø­gen­des brow­ser under­støt­ter cookies.
VISITOR_INFO1_LIVEDenne cookie bliver sat af Youtube, og bliver brugt til at give infor­ma­tion om hvor­dan de besø­gende inter­a­ge­rer med videoer på hjemmesiden.
IDEDenne cookie bliver sat af Google DoubleClick. Cook­ien opbe­va­rer infor­ma­tion, om hvor­dan hjem­mesi­dens besø­gende anven­der hjem­mesi­den, og hvor­dan de besø­gende har inter­a­ge­ret med annon­cer før de besø­ger hjem­mesi­den. Dette bliver anvendt af Google, til at vise rele­vante reklamer.
ads/ga-audiencesDenne cookie bliver sat af Google AdWords, med henblik på at obser­vere besø­gende på tværs af hjem­mesi­der. Formå­let er at vise rele­vante annon­cer for den besø­gende, som dermed er mere værdi­fulde for udgi­vere og tredjeparts-annoncører. Denne cookie har samme varig­hed som den givne session. 
_gat_gtag_UA_*Denne cookie er sat af Google, og dens formål er at skelne mellem forskel­lige brugere.

 

Hvis du ikke ønsker, at Google Analy­tics skal indsamle date om din adfærd, så kan du instal­lere et plug-in til din brow­ser. Via dette plug-in frabe­der du Google Analy­tics at anvende data fra den speci­fikke brow­ser. Bruger du flere forskel­lige brow­sere, så skal det instal­le­res på hver enkelt browser.

 

Kira Kolby Christensen

Partner

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev