Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Spørgsmål

Vi har forsøgt at besvare de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når en mulig ny klient overvejer advokatbistand

Når man overvejer at søge advokatbistand, er det vores erfaring, at de spørgsmål, som rejser sig, i høj grad kredser sig om sagens økonomi, advokatens salær, sagsbehandlingstiden, gældende frister og afstanden mellem bopæl og advokatens kontor.

 

 

Hvis du har yderlige spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Arbejdsskade +

Koster det noget at ringe til os for at høre, om vi kan hjælpe dig? +
  Det er gratis at ringe til os for at høre, om vi kan hjælpe dig i din sag.

  Når du ringer, tager vi en kort drøftelse af din sag, og ofte er det nemmest, hvis du har mulighed for at sende os en kopi af en afgørelse eller andet relevant dokument, som vi kan læse igennem i forbindelse med drøftelsen.

  Hvis spørgsmålet om fri proces kan være relevant, kan du med fordel også have din årsopgørelse for 2 år tilbage ved hånden (også din eventuelle ægtefælles eller samlevers årsopgørelser). På den måde kan vi hurtigt afklare, om de økonomiske betingelser for fri proces er opfyldt.

  På baggrund af drøftelsen vil vi fortælle dig, om der kan være muligheder i din sag, hvorefter vi kan indgå en nærmere aftale om vores samarbejde og salæret.

Hvad koster det typisk at bruge Elmer Advokater i arbejdsskadesager? +
  Det er svært at sige noget om generelt. Det varierer meget fra sag til sag, men du kan ikke få dækket dine advokatudgifter i forbindelse med behandlingen ved arbejdsskademyndighederne.

  Hvis din arbejdsskadesag udspringer af en ulykke med en ansvarlige skadevolder, som er forsikringsdækket, vil forsikringen efter almindelig praksis delvist dække dine advokatudgifter. Størrelsen af dækningen er dog afhængig af om og i givet fald med hvor meget selskabet acceptere at udbetale dig i erstatning. Erstatningen kan være så høj, at dine udgifter bliver dækket i det hele.

  Har du fri proces til at føre retssag, får du ingen udgifter ved retssagen. Der kan til gengæld typisk ikke opnås retshjælpsdækning (forsikringsdækning) til sager, der udspringer af ansættelsesforhold. Denne undtagelse i retshjælpsdækningen omfatter også søgsmål, der udspringer af arbejdsskader, og som ønskes ført mod arbejdsskademyndighederne. Udspringer din arbejdsskade af ex en trafikulykke, kan dog opnås retshjælpsdækning til et søgsmål, der ønskes ført mod motoransvarsforsikringen.

Kan det betale sig at bruge Elmer Advokater i arbejdsskadesager? +
  Når du bruger Elmer Advokater, skal du betragte det som en investering i, at du med stor sandsynlighed får tilkendt mere i godtgørelse og erstatning, end du ellers ville have fået, og som er langt større end dine omkostninger for vores hjælp.

  Du får professionel hjælp på et meget højt plan, hvilket sikrer, at alle relevante forhold i din sag bliver vurderet og gjort gældende.

Hvad kan jeg regne med at få i erstatning? +
  Anerkendes din skade som en arbejdsskade, er du ofte som minimum berettiget til at få dækket dine omkostninger til behandling og medicin samt berettiget til godtgørelser for varigt mén.

  Godtgørelse for varigt mén er en ikke-økonomisk kompensation for de ulemper, som skaden medfører i din dagligdag.

  Er følgerne af skaden så omfattende, at de begrænser dine muligheder for at arbejde og dermed dine muligheder for at tjene penge, enten midlertidigt eller varigt, har du mulighed for at få tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne.

  Er en person afgået ved døden som følge af en arbejdsskade, har man som efterladt mulighed for erstatning.

  Er der en ansvarlig skadevolder, har man ud over mulighederne for erstatning efter arbejdsskadesikringsloven mulighed for erstatning efter erstatningsansvarsloven, nemlig godtgørelse for hver sygedag, kaldet godtgørelse for svie og smerte, samt mulighed for at få erstattet månedlige indtægtstab i en midlertidig periode umiddelbart efter skaden, kaldet erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  I nogle tilfælde er der også mulighed for at få en højere erstatning for tab af erhvervsevne efter erstatningsansvarsloven end efter arbejdsskadesikringsloven, de såkaldte differencekrav.

Hvor lang tid varer en Arbejdsskadesag? +
  En arbejdsskadesag kan ofte føles som en langvarig proces. Nogle gange kan den vare flere år.
  Dels skal vi ofte vente lang tid på sagernes behandling hos myndighederne, og hvis sagen skal indbringes for domstolene, er der ofte også lang ventetid der.

  Vi bestræber os altid på at bidrage til, at din sag bliver behandlet så hurtigt som muligt. Vi er meget opmærksomme på, at der bag enhver sag befinder sig en person, som efter en arbejdsskade meget ofte har oplevet en stor negativ omvæltning i sit liv, og som gerne vil have en afklaring på sin fremtid, herunder særligt de økonomiske forhold.

Forsikring +

Koster det noget at ringe til os for at høre, om vi kan hjælpe dig? +
  Det er gratis at ringe til os for at høre, om vi kan hjælpe dig i din sag. Hvis selskabet har afvist dit krav på forsikringsdækning, tager vi en kort drøftelse af din sag, herunder om selskabets afvisning er tvivlsom. Derefter kan vi – om relevant – indgå en nærmere aftale om vores samarbejde og salæret.

  Det er en fordel, hvis du har de forsikringsbetingelser, som tvisten vedrører, klar ved hånden. Det er også en fordel at have din årsopgørelse for 2 år tilbage ved hånden (også din eventuelle ægtefælles eller samlevers årsopgørelser). På den måde kan vi hurtigt afklare, om de økonomiske betingelser for fri proces er opfyldt.

Hvad koster det typisk at bruge Elmer Advokater i forsikringssager? +
  Det er svært at sige noget om generelt. Det varierer meget fra sag til sag, og du skal være opmærksom på, at du ikke kan få fri proces eller retshjælpsdækning til den korrespondance/forhandling, der føres med forsikringsselskabet uden der er anlagt retssag.

  Beslutter selskabet at imødekomme kravet om udbetaling af ydelser, vil de dog bidrage til dækning af din udgift til advokat, hvorved dit krav bliver mindre. Inden sag bliver startet op, oplyser vi dig også altid om den forventede pris. Du kender derfor omkostningsrisikoen og vil ikke blive mødt med uventede regninger.

  Har du fri proces til at føre retssag, får du ingen udgifter med retssagen. Har du retshjælpsdækning, vil du som oftest skulle dække 10 % af de samlede omkostninger (selvrisiko) ligesom retshjælpsforsikringen operer med en maksimumdækning. Dine potentielle omkostningsrisiko vil derfor afhænge af retshjælpsdækningens betingelser og de forventede omkostninger med sagen, i fald du taber den.

Kan det betale sig at bruge Elmer Advokater i forsikringssager? +
  Du skal betragte en aftale med os som en investering. Vi kan være med til at sikre, at får tilkendt forsikringsydelser, som du ellers ikke ville have fået. Værdien af ydelserne kan være langt større end dine omkostninger for vores hjælp.

  Du får professionel hjælp på et meget højt plan, hvilket sikrer, at alle relevante forhold i din sag bliver vurderet og gjort gældende.

Hvor lang tid varer en forsikringssag? +
  At føre sag føles ofte som en langvarig proces. Nogle gange kan den vare flere år. Dels skal vi ofte vente lang tid på sagernes behandling hos Forsikringsankenævnet, og hvis sagen skal indbringes for domstolene, er der ofte også lang sagsbehandlingstid der.

  Vi bestræber os altid på at bidrage til, at din sag bliver behandlet så hurtigt som muligt. Vi er meget opmærksomme på, at der bag enhver sag befinder sig en person, som gerne vil have en afklaring, fordi sagen har væsentlige økonomiske konsekvenser.

Har jeg en forsikringssag? +
  Som forsikringstager påhviler det dig at bevise, at der er indtrådt en forsikringsbegivenhed. Ved et indbrudstyveri skal du for eksempel kunne bevise, at der har været indbrud, hvilke ting, der er blevet stjålet, og tingenes værdi. Hvis ikke du kan finde dokumentation, bliver det vanskeligt at føre sagen videre med succes.

  Også ved erhvervsevnetabsforsikringer er det dig der skal føre bevis for, at du opfylder betingelsen om henholdsvis 50 % eller 2/3 tab af erhvervsevne. Det kræver i høj grad lægelig dokumentation sammenhold med også dokumentation for kommunale arbejdsprøvninger mv.

Hvad med frister? +
  Der gælder særlige frister for at anmelde krav under forsikringen, og der gælder særlige forældelsesfrister. Hvis fristerne overskrides, mister du kravet på forsikringsdækning. Du bør derfor altid – før du får en skade - sætte dig ind i dine forsikringsbetingelser, så du ikke risikerer at miste et potentielt krav på ydelser.

Hvad skal jeg gøre som det første, hvis jeg får en skade? +
  Får du en skade (person- eller materiel skade), og kan skaden være omfattet af en forsikring, skal du anmelde skaden til selskabet. Det gøres nemmest via selskabets hjemmeside, men du kan også ringe til selskabet. Når du anmelder, bør du oplyse nummeret på forsikringspolicen.

  Er du forsikret mod tab af erhvervsevne, skal du registrere dit sygefravær. Du bør også kontakte din læge og kommunen, hvis din helbredsmæssige situation bevirker, at du ikke længere kan udføre dit hidtidige arbejde.

Hvornår skal jeg kontakte advokat? +
  Det kan være en god idé allerede at få professionel hjælp til at formulere anmeldelsen. Når selskabet skal vurdere, om du er berettiget til dækning, lægger de nemlig stor vægt på, hvordan skaden er beskrevet i anmeldelsen.

Personskade +

Koster det noget at ringe til os for at høre, om vi kan hjælpe dig? +
  Det er gratis at ringe til os for at høre, om vi kan hjælpe dig i din sag.

  I sager med en ansvarlig skadevolder eksempelvis i sager om erstatning efter trafikulykke, tilbyder vi ofte advokatbistand på ”Ingen erstatning – ingen regning” vilkår, hvis vi aftaler, at vi skal løse sagen.

  Hvis skadevolder eller dennes ansvarsforsikringsselskab har afvist at betale dig erstatning, tager vi en kort drøftelse af din sag, herunder om selskabets afvisning er tvivlsom. Derefter kan vi – om relevant – indgå en nærmere aftale om vores samarbejde og salæret.

  Det er en god ide, hvis du har selskabets eller skadevolders brev om afvisning klar ved hånden, samt eventuelle speciallægeerklæringer og skadestuejournaler. Det er også en fordel at have din årsopgørelse for 2 år tilbage ved hånden (også din eventuelle ægtefælles eller samlevers årsopgørelser). På den måde kan vi hurtigt afklare, om de økonomiske betingelser for fri proces er opfyldt.

Hvad koster det typisk at bruge Elmer Advokater i erstatningssager ? +
  Det er svært at sige noget om generelt. Det varierer meget fra sag til sag, og du skal være opmærksom på, at du ikke kan få fri proces eller retshjælpsdækning til den korrespondance/forhandling, der føres med skadevolder eller ansvarsforsikringsselskabet uden, der er anlagt retssag.

  Beslutter selskabet at imødekomme kravet om udbetaling af erstatning ydelser, vil de dog bidrage til dækning af din udgift til advokat, hvorved din egenbetaling bliver mindre. Inden sag bliver startet op, oplyser vi dig under alle omstændigheder altid om den forventede pris. Du kender derfor omkostningsrisikoen og vil ikke blive mødt med uventede regninger.

  I sager med en ansvarlig skadevolder eksempelvis i sager om erstatning efter trafikulykke, tilbyder vi ofte advokatbistand på ”Ingen erstatning – ingen regning” vilkår, hvis vi aftaler, at vi skal løse sagen.

  Har du fri proces til at føre retssag, får du ingen udgifter ved retssagen. Har du retshjælpsdækning, vil du som oftest skulle dække 10 % af de samlede omkostninger (selvrisiko) ligesom retshjælpsforsikringen opererer med en maksimumdækning. Din potentielle omkostningsrisiko vil derfor afhænge af retshjælpsdækningens betingelser og de forventede omkostninger med sagen, i fald du taber den

Kan det betale sig at bruge Elmer Advokater i erstatningssager? +
  Du skal betragte en aftale med os som en investering. Vi kan være med til at sikre, at får tilkendt erstatning eller godtgørelse – eller en større erstatningsgodtgørelse – end ansvarsforsikringen ellers ville have været indstillet på at betale. Værdien af erstatningen kan langt overstige de omkostninger, du måtte have til vores bistand.

  Du får professionel hjælp på et meget højt plan, hvilket sikrer, at alle relevante forhold i din sag bliver vurderet og gjort gældende.

Hvor lang tid varer en erstatningssag? +
  At føre sag føles ofte som en langvarig proces. Nogle gange kan den vare flere år. Dels skal vi ofte vente lang tid på en lægelig afklaring af din helbredsmæssige tilstand, ligesom sagerne ofte forudsætter inddragelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med henblik på en vurdering af dit mén og/eller erhvervsevnetab, samt kommunens erhvervsmæssige afklaring af dig, hvis ikke du kan arbejde som før.

  Hvis sagen skal indbringes for domstolene, er der ofte også lang sagsbehandlingstid der.

  Vi bestræber os altid på at bidrage til, at din sag bliver behandlet så hurtigt som muligt. Vi er meget opmærksomme på, at der bag enhver sag befinder sig en person, som gerne vil have en afklaring, fordi sagen ikke bare har væsentlige økonomiske konsekvenser, men også personlige omkostninger.

Har jeg et erstatningskrav? +
  Det er dig som skadelidte, der skal bevise, at der er indtrådt en skade, som skadevolder er ansvarlig for, herunder også at der er årsagssammenhæng mellem den ansvarlige handling og de helbredsmæssige gener, du har. Hvis du er kommet til skade i trafikken ved involvering af et motoriseret køretøj, vil der ganske vist være objektivt ansvar, men også her skal du føre bevis for årsagssammenhæng mellem ulykken og dine helbredsmæssige gener.

  Du bør altid sørge for at få skadevolders identifikationsoplysninger, og du bør også hurtigst muligt kontakte skadestuen eller egen læge, hvis du har været ude for en ulykke med personskade til følge.

Hvad kan jeg få i erstatning? +
  Anerkendes ansvaret i din sag er du ofte som minimum berettiget til svie og smerte, som er en fast beløb der udbetales pr. dag, du er syg. Du vil også være berettiget til at få dækket dine omkostninger til behandling og medicin, i det omfang de ikke dækkes af det offentlige eller dine private ulykkesforsikringer.

  Indebærer din sygemelding, at du mister indtægt – eksempelvis fordi du bliver opsagt, eller fordi du får sygedagpenge og ikke løn, eller fordi du mister tillæg eller indkomst fra et timebetalt bierhverv – er du berettiget til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, som beregnes som forskellen mellem den løn, du kunne have fået, og den indtægt, du får. Man får udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, indtil man kan begynde at arbejde igen eller indtil det konstateres, at man har et varigt erhvervsevnetab. Man skal betale skat af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste på samme måde som af almindelig løn.

  Får du varige gener af skaden, vil du også være berettiget til godtgørelse for varigt mén, som er en økonomisk kompensation for de ulemper, skaden medfører i din dagligdag. Den opgøres efter en tabel og forudsætter typisk Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vurdering, hvis ikke parterne kan blive enige om størrelsen af ménet.

  Hvis du som følge af din skade slet ikke er – og heller ikke bliver – i stand til at arbejde som før skaden, kan du være berettiget til erstatning for erhvervsevnetab. Erhvervsevnetabet vurderes ved at sammenligne din indtægtsevne, hvis skaden ikke var sket, og din indtægtsevne med dine gener som følge af skaden. Hvis sammenligningen resulterer i, at du er påført et varigt indtægtstab, vil du være berettiget til erstatning forudsat, at indtægtsforskellen udgør minimum 15 %.

  Mister man sin ægtefælle eller samlever som følge af en skade, kan man kræve erstatning for tab af forsørger. Erstatningen svarer til 30 % af det beløb, den afdøde ville have fået ved100 % erhvervsevnetab. Derudover kan den efterlevende ægtefælle/samlever få et såkaldt overgangsbeløb. Efterlader afdøde sig børn under 18 år, har de også ret til erstatning. Erstatningsbeløbet vil svare til summen af de børnebidrag, som afdøde kunne være pålagt at betale, frem til barnet/børnene fylder 18 år. Forsørgertabserstatningen er skattefri.

Hvad med frister? +
  Du skal være opmærksom på, at dit krav på erstatning forældes 3 år efter skaden er sket.

  Har du været udsat for en hændelse/påvirkning, som har haft negativ indvirkning på dit helbred, uden du var klar over det, og hvor effekten på dit helbred først viser sig langt senere (eksempel ved asbest), vil forældelsesfristen dog først begynde at løbe fra det tidspunkt, hvor du burde være klar over en sammenhæng mellem dine helbredsgener og den påvirkning, du har været udsat for.

  Hvis skaden er anmeldt til et ansvarsforsikringsselskab, og er du i forhandling med selskabet om et krav, vil forældelsesfristen for dette krav dog blive suspenderet. Der vil derfor ikke indtræde forældelse, selvom der går mere end 3 år. Når du ikke til enighed med selskabet, og bliver forhandlingerne afsluttet med en afvisning af kravet, vil der indtræde forældelse 1 år fra det tidspunkt, at skadevolder eller dennes forsikringsselskab afviste kravet.

Hvad skal jeg gøre som det første, hvis jeg får en skade? +
  Får du en skade, skal du kontakte skadestue/læge og sikre dig skadevolders identifikationsoplysninger.

  Dernæst skal du anmelde skaden til ansvarsforsikringen og også til din eventuelle egen private ulykkesforsikring. Det kan også være, at du gennem dit arbejde er omfattet af en forsikringsordning, som giver ret til ydelser, og som du derfor kan anmelde skaden til. Du kan kontakte din HR-afdeling for oplysning om dette.

Hvornår skal jeg kontakte advokat? +
  Mange sager – hvor ansvaret anerkendes – giver ikke anledning til problemer, fordi man eksempelvis når at restituere sig og generne går, inden der opstår indtægtstab mv.

  Hvis ikke ansvaret anerkendes, eller hvis man ikke kommer på ret fod, men derimod oplever længerevarende sygemelding med indtægtstab til følge, anbefaler vi, at du søger juridisk bistand. Varige følger af en skade rejser nemlig erfaringsmæssigt en række spørgsmål (og også retstvister), som navnlig går på udmålingen af skadelidtes erstatning til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab.

Retssager +

Koster det noget at ringe til os for at høre, om vi kan hjælpe dig? +
  Det er gratis at ringe til os for at høre, om vi kan hjælpe dig i din sag. Her kan vi tage en kort drøftelse af din sag, herunder om du har en umiddelbar "god" eller "dårlig sag". Derefter kan vi – om relevant – indgå en nærmere aftale om vores samarbejde og salæret.

  Det er en god ide, hvis du har har undersøgt, om du har en retshjælpsforsikring, der dækker - eventuel har policen ved hånden, når du ringer til os. Det er også en god idé at have din årsopgørelse for 2 år tilbage ved hånden (også din eventuelle ægtefælles eller samlevers årsopgørelser). På den måde kan vi hurtigt afklare, om de økonomiske betingelser for fri proces er opfyldt.

Kan det betale sig at bruge Elmer Advokater i erstatningssager? +
  Du skal betragte en aftale med os som en investering. Vi kan være med til at sikre, at din retssag føres på bedst mulig vis. Drejer retssagen sig om et pengebeløb, kan værdien af en vundet sag overstige de omkostninger, du måtte have til vores bistand.

  Du får professionel hjælp på et meget højt plan, hvilket sikrer, at alle relevante forhold i din sag bliver vurderet og gjort gældende.

Hvor lang tid varer en retssag? +
  Retssager er langvarige og kan i nogle tilfælde vare op til flere år. Det gælder navnlig, hvis parterne er uenige om faktuelle forhold, som derfor kræver en nærmere afdækning ved syn og skøn. Mange retssager ligger derfor stille i længere perioder, mens retten og parterne afventer en erklæring fra skønsmanden, eller en erklæring fra eksempelvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og/eller Retslægerådet.

  Vi bestræber os altid på at bidrage til, at din sag bliver behandlet så hurtigt som muligt. Vi er meget opmærksomme på, at der bag enhver sag befinder sig en person, som gerne vil have en afklaring, fordi sagen ikke bare har væsentlige økonomiske konsekvenser, men også personlige omkostninger.

  Du må dog være indstillet på at skulle vente 1-2 år, før der foreligger en endelig dom fra byretten. Du skal samtidig være opmærksom på, at en sådan dom kan blive anket til landsretten, hvorved sagen kan tage endnu 1 år.

Kan jeg møde selv? +
  Man har ret til at møde i sin egen sag - altså uden advokatrepræsentation.

  At føre retssag er dog en svær disciplin, og det er vanskeligt at tilegne sig viden om retssagsførelse på anden måde, end ved at arbejde med det i det daglige.

  Eksempelvis er retsplejeloven - som er en samlet lov med de processuelle regler for alle typer retssager - en af de mest omfattende love i Danmark. Det er samtidig en helt essentiel vigtig lov at kende, hvis man vil føre retssag på bedste vis. Loven indeholder eksempelvis de væsentlige regler for, hvordan og hvornår man må føre bevis, og for hvordan og hvornår man kan fremprovokere bevis fra modparten. Derudover fastsætter loven en række betingelser for indholdet af en stævning og et svarskrift, ligesom der gælder en række regler for forberedelsen af sagen i øvrigt. Hvis ikke man har den nødvendige viden om - og også overblikket over - disse grundlæggende regler, bliver det vanskeligt at føre sin sag. I værste fald kan man risikerer at overskride elementære frister og derved fortabe en række rettigheder eller måske endda tabe hele sagen, fordi retten anvender muligheden for at give modparten ret efter reglerne om udeblivelse.

  Vi anbefaler derfor, at du søger advokatbistand, hvis du fører - eller ønsker at føre - retssag. Derved får du ikke blot tilført din retssag den nødvendige faglige viden. Du får samtidig - hvis du vælger en erfaren advokat - tilført din sag en strategisk indsigt og forståelse for det at føre et søgsmål.

Om os