Disclaimer

Disclaimer

Oplys­nin­ger på webs­i­tet er kun bereg­net til at give læse­ren gene­rel vejled­ning af inter­esse og til eget brug.

Da der jævn­ligt fore­kom­mer ændring i love, regler og forord­nin­ger, lige­som der ligger en gene­rel risiko for mang­lende opda­te­ring i elek­tro­nisk kommu­ni­ka­tion, kan der opstå forsin­kelse, udela­del­ser eller unøj­ag­tig­he­der i oplys­nin­gerne på dette website.

Oplys­nin­ger vide­re­gi­ves derfor ikke ud fra den forstå­else, at forfat­terne og udgi­verne yder juri­disk, regn­skabs­mæs­sig, skat­te­mæs­sig eller anden profes­sio­nel rådgiv­ning eller tjene­stey­delse. Før du træf­fer nogle beslut­nin­ger eller forholds­reg­ler, bør du derfor rådføre dig med en advo­kat fra Elmer Advokater.

Selvom vi på alle måder har forsøgt at sikre, at oplys­nin­ger inde­holdt på dette webs­ite er indhen­tet fra påli­de­lige kilder, er Elmer Advo­ka­ter ikke ansvar­lige for even­tu­elle udela­del­ser eller fejl. Eller for de resul­ta­ter som opnås ved brug af oplysningerne.

Alle eksterne oplys­nin­ger, der kan hentes via dette webs­ite, er anvendt, som de fore­lig­ger, uden garanti for nøjag­tig­hed, fuld­stæn­dig­hed, rettig­hed eller for de resul­ta­ter, som kan opnås ved at benytte oplys­nin­gerne, og uden nogen former for garan­ti­for­plig­telse – udtryk­ke­lig eller impli­cit – herun­der men ikke begræn­set til garan­ti­for­plig­telse vedrø­rende præsta­tion, salg­bar­hed og brug­bar­hed til et særligt formål.

Nogle links fra dette webs­ite har forbin­delse til andre webs­i­tes som vare­ta­ges af tred­je­part, hvor­for Elmer Advo­ka­ter ikke har nogen kontrol over disse.

 

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev