ERSTATNING FOR ERHVERVSEVNETAB

Du kan være beret­ti­get til erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab, hvis du som følge af din skade ikke er i stand til at tjene det samme som før skaden.

Det gælder både, hvis du har været ude for en privat personskade, eller hvis du har været ude for en arbejds­skade.

Da erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning ofte er en stor og betyd­nings­fuld erstat­nings­post, er det vigtigt, at dit erhverv­sev­ne­tab fast­sæt­tes korrekt.

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi mere end 25 års erfa­ring med erstat­nings­ret. Kontakt os derfor, hvis du har spørgs­mål eller brug for hjælp. Det koster ikke noget.

 

BEREGNING AF ERHVERVSEVNETAB

Dit erhverv­sev­ne­tab skal fast­sæt­tes til mini­mum 15 %, før du kan have krav på erstat­ning.

Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring (AES) bereg­ner din erhverv­sev­ne­tabs­pro­cent ved at sammen­ligne din evne til at tjene penge før og efter din skades indtræ­den.

Her vil der tages hensyn til dine mulig­he­der for at tjene penge ved et arbejde, der med rime­lig­hed kan forlan­ges efter dine evner, alder og mulig­he­der for erhvervs­mæs­sig omsko­ling og genop­træ­ning mv.

 

MIDLERTIDIG AFGØRELSE OM ERHVERVSEVNETAB

Der er forskel på om der træf­fes afgø­rel­ser om det midler­ti­dige erhverv­sev­ne­tab alt afhæn­gigt, om din skade er en privat personskade eller en arbejds­skade.

Personskade: Der træf­fes ingen deci­de­rede afgø­rel­ser om det midler­ti­dige erhverv­sev­ne­tab, hvis din skade er en privat personskade. Men hvis din modpart kan fore­tage et forsvar­ligt skøn over det midler­ti­dige erhverv­sev­ne­tab, så kan din modpart vælge at udbe­tale erstat­ning herfor.

Forde­len for modpar­ten ved at lave et sådant forsvar­ligt skøn over det midler­ti­dige erhverv­sev­ne­tab er, at plig­ten til at betale tabt arbejds­fortje­ne­ste stop­per.

Arbejds­skade: Hvis din erhvervs­mæs­sige situ­a­tion ikke er ende­ligt afkla­ret efter din arbejds­skade, f.eks. fordi du er i et ressour­ce­for­løb hos kommu­nen, så kan der træf­fes afgø­relse om et midler­ti­digt erhverv­sev­ne­tab.

Ved vurde­rin­gen af det midler­ti­dige erhverv­sev­ne­tab ser man dog på, hvad den ende­lige situ­a­tion må anta­ges at blive, hvor­for det skal kunne sand­syn­lig­gø­res, at du vil lide et varigt erhverv­sev­ne­tab på mindst 15 %.

Senere kan din sag tages op igen. Her kan man enten træffe en ny midler­ti­dig afgø­relse, eller om muligt en ende­lig afgø­relse. Den midler­ti­dige erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning udbe­ta­les som en løbende skat­teplig­tig ydelse.

 

ENDELIG AFGØRELSE OM ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

Når din erhvervs­mæs­sige situ­a­tion er ende­ligt afkla­ret, kan der træf­fes ende­lig afgø­relse om dit erhverv­sev­ne­tab.

Konsta­te­res det, at dit erhverv­sev­ne­tab er på mini­mum 15 %, har du krav på erstat­ning.

Er dit erhverv­sev­ne­tab på mindre end 50 %, så udbe­ta­les din erstat­ning normalt som et skat­te­frit engangs­be­løb.

Hvis dit erhverv­sev­ne­tab er på 50 % eller mere, så vil din erstat­ning udbe­ta­les som en løbende skat­te­fri måned­lig ydelse.

Er du tilkendt et erhverv­sev­ne­tab på 65 %, så kan du dog vælge at få 50 % udbe­talt som et engangs­be­løb, og få de reste­rende 15 % udbe­talt som en løbende ydelse.

Oven­stå­ende gælder dog kun for arbejds­ska­desa­ger. Er din skade en privat personskade, så udbe­ta­les erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­nin­gen altid som et engangs­be­løb, medmin­dre man indgår en aftale om andet.

 

DIFFERENCEKRAV

Erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning kan både fast­sæt­tes efter erstat­nings­ansvars­lo­ven (efter en privat personskade) og arbejds­ska­desik­rings­lo­ven (efter en arbejds­skade).

Ofte er erstat­nin­gen højere efter erstat­nings­ansvars­lo­ven end arbejds­ska­desik­rings­lo­ven – forskel­len heri­mel­lem kalder man et diffe­ren­ce­krav.

Da du kan været beret­ti­get til erstat­ning efter begge regel­sæt – ofte hvis der kan place­res et ansvar for din arbejds­skade – er det altså ikke uden betyd­ning at under­søge mulig­he­derne for at anvende reglerne efter erstat­nings­ansvars­lo­ven.

Spørgs­mål om diffe­ren­ce­krav er dog meget kompli­ce­ret. Kontakt derfor en af vores advo­ka­ter og få den rette rådgiv­ning.

 

ERHVERVSEVNETABSERSTATNING EFTER PRIVAT PERSONSKADE

Har du fået konsta­te­ret et varigt erhverv­sev­ne­tab på mindst 15 %, vil din erstat­ning, som følge af den private personskade, bereg­nes såle­des:

  • din løn i året inden skaden x erhverv­sev­ne­tabs­pro­cen­ten x 10.

Er din løn året inden skaden eksem­pel­vis 325.000 kr. årligt, og har du fået konsta­te­ret et erhverv­sev­ne­tab på 30%, så vil din erstat­ning være: 325.000 x 0,30 x 10= 975.000 kr.

Årsløn­nen fast­sæt­tes som udgangs­punkt ud fra din fakti­ske indtje­ning i året inden skaden. Såfremt denne indkomst ikke er retvi­sende, kan årsløn­nen dog fast­sæt­tes skøns­mæs­sigt.

Dette kan f.eks. være fordi, du i året før skaden har været midler­ti­digt uden for arbejds­mar­ke­det eller arbej­det midler­ti­dig på nedsat tid.

Erstat­nin­gen nedsæt­tes i øvrigt med 1 % for hvert år, du var ældre en 29 år, da skaden indt­rå­dte. Hvis du var fyldt 55 år på skades­tids­punk­tet, nedsæt­tes erstat­nin­gen med yder­li­gere 2 % for hvert år, du var ældre end 54 år.

Erstat­nin­gen nedsæt­tes dog ikke yder­li­gere efter det fyldte 69. år.

 

ERHVERVSEVNETABSERSTATNING EFTER ARBEJDSSKADE

AES fore­ta­ger forskel­lige bereg­nin­ger af dit erhverv­sev­ne­tab alt efter, hvor­dan din situ­a­tion ser ud efter din arbejds­skade.

Der eksem­pel­vis forskel på, hvor­dan AES bereg­ner din erhverv­sev­ne­tabs­pro­cent, hvis du ikke er i arbejde efter din arbejds­skade, hvis du har fået tilkendt et fleksjob, eller hvis du har været nødsa­get til at gå ned i tid.

Eksem­pel 1: Du får tilkendt fleksjob efter din arbejds­skade.

Din løn inden skaden var 325.000 kr. om året. Efter din arbejds­skade tilken­des du et fleksjob, hvor du får en løn på 200.000 kr. om året inklu­sive kommu­nens tilskud til arbejds­gi­ver. Det giver en samlet lønned­gang på 125.000 kr. om året.

Dit erhverv­sev­ne­tab er såle­des: 125.000*100/325.000 = 38,5 %.

Afrun­det vil dit erhverv­sev­ne­tab fast­sæt­tes til 40 %.

Eksem­pel 2: Du må gå ned i tid efter din arbejds­skade.

Din løn inden skaden var 300.000 kr. om året. Efter din arbejds­skade må du gå ned i tid, hvil­ket bety­der at du kun kan tjene 225.000 kr. om året. Det giver en samlet lønned­gang på 75.000 kr. om året.

Dit erhverv­sev­ne­tab er såle­des: 75.000 x 100 / 300.000 = 25 %.

Du kan læse meget mere om de forskel­lige scena­rier på AES’ hjem­meside.

 

VI KAN HJÆLPE MED AT SIKRE ERSTATNING

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi mere end 25 års erfa­ring med erstat­nings­sa­ger.

Vi kan derfor hjælpe dig med at sikre erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning og give dig et fuldt over­blik over dine mulig­he­der.

Som nævnt er erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning ofte en økono­misk tung erstat­nings­post, hvor­for det er vigtigt, at du får fast­sat et korrekt erhverv­sev­ne­tab.

Deru­d­over kan du have krav på erstat­ning efter to forskel­lige regel­sæt, hvor erstat­nin­gen kan være højere efter den ene regel­sæt end efter det andet.

Vi anbe­fa­ler derfor, at du søger speci­a­li­se­ret hjælp, hvis din erhverv­sevne er begræn­set.

Skriv derfor til os, eller ring på +45 3367 6767, og få afkla­ret dine mulig­he­der. Det koster dig ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det skal koste.

Advokat Karsten Høj

Karsten Høj

Partner

Direkte: +45 3367 6785

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev