fbpx

ERSTATNING FOR ERHVERVSEVNETAB

Du kan være berettiget til erstatning for erhvervsevnetab, hvis du som følge af din skade ikke er i stand til at tjene det samme som før skaden.

Det gælder både, hvis du har været ude for en privat personskade, eller hvis du har været ude for en arbejdsskade.

Da erhvervsevnetabserstatning ofte er en stor og betydningsfuld erstatningspost, er det vigtigt, at dit erhvervsevnetab fastsættes korrekt.

Hos Elmer Advokater har vi mere end 25 års erfaring med erstatningsret. Kontakt os derfor, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp. Det koster ikke noget.

 

BEREGNING AF ERHVERVSEVNETAB

Dit erhvervsevnetab skal fastsættes til minimum 15 %, før du kan have krav på erstatning.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) beregner din erhvervsevnetabsprocent ved at sammenligne din evne til at tjene penge før og efter din skades indtræden.

Her vil der tages hensyn til dine muligheder for at tjene penge ved et arbejde, der med rimelighed kan forlanges efter dine evner, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling og genoptræning mv.

 

MIDLERTIDIG AFGØRELSE OM ERHVERVSEVNETAB

Der er forskel på om der træffes afgørelser om det midlertidige erhvervsevnetab alt afhængigt, om din skade er en privat personskade eller en arbejdsskade.

Personskade: Der træffes ingen deciderede afgørelser om det midlertidige erhvervsevnetab, hvis din skade er en privat personskade. Men hvis din modpart kan foretage et forsvarligt skøn over det midlertidige erhvervsevnetab, så kan din modpart vælge at udbetale erstatning herfor.

Fordelen for modparten ved at lave et sådant forsvarligt skøn over det midlertidige erhvervsevnetab er, at pligten til at betale tabt arbejdsfortjeneste stopper.

Arbejdsskade: Hvis din erhvervsmæssige situation ikke er endeligt afklaret efter din arbejdsskade, f.eks. fordi du er i et ressourceforløb hos kommunen, så kan der træffes afgørelse om et midlertidigt erhvervsevnetab.

Ved vurderingen af det midlertidige erhvervsevnetab ser man dog på, hvad den endelige situation må antages at blive, hvorfor det skal kunne sandsynliggøres, at du vil lide et varigt erhvervsevnetab på mindst 15 %.

Senere kan din sag tages op igen. Her kan man enten træffe en ny midlertidig afgørelse, eller om muligt en endelig afgørelse. Den midlertidige erhvervsevnetabserstatning udbetales som en løbende skattepligtig ydelse.

 

ENDELIG AFGØRELSE OM ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

Når din erhvervsmæssige situation er endeligt afklaret, kan der træffes endelig afgørelse om dit erhvervsevnetab.

Konstateres det, at dit erhvervsevnetab er på minimum 15 %, har du krav på erstatning.

Er dit erhvervsevnetab på mindre end 50 %, så udbetales din erstatning normalt som et skattefrit engangsbeløb.

Hvis dit erhvervsevnetab er på 50 % eller mere, så vil din erstatning udbetales som en løbende skattefri månedlig ydelse.

Er du tilkendt et erhvervsevnetab på 65 %, så kan du dog vælge at få 50 % udbetalt som et engangsbeløb, og få de resterende 15 % udbetalt som en løbende ydelse.

Ovenstående gælder dog kun for arbejdsskadesager. Er din skade en privat personskade, så udbetales erhvervsevnetabserstatningen altid som et engangsbeløb, medmindre man indgår en aftale om andet.

 

DIFFERENCEKRAV

Erhvervsevnetabserstatning kan både fastsættes efter erstatningsansvarsloven (efter en privat personskade) og arbejdsskadesikringsloven (efter en arbejdsskade).

Ofte er erstatningen højere efter erstatningsansvarsloven end arbejdsskadesikringsloven – forskellen herimellem kalder man et differencekrav.

Da du kan været berettiget til erstatning efter begge regelsæt – ofte hvis der kan placeres et ansvar for din arbejdsskade – er det altså ikke uden betydning at undersøge mulighederne for at anvende reglerne efter erstatningsansvarsloven.

Spørgsmål om differencekrav er dog meget kompliceret. Kontakt derfor en af vores advokater og få den rette rådgivning.

 

ERHVERVSEVNETABSERSTATNING EFTER PRIVAT PERSONSKADE

Har du fået konstateret et varigt erhvervsevnetab på mindst 15 %, vil din erstatning, som følge af den private personskade, beregnes således:

  • din løn i året inden skaden x erhvervsevnetabsprocenten x 10.

Er din løn året inden skaden eksempelvis 325.000 kr. årligt, og har du fået konstateret et erhvervsevnetab på 30%, så vil din erstatning være: 325.000 x 0,30 x 10= 975.000 kr.

Årslønnen fastsættes som udgangspunkt ud fra din faktiske indtjening i året inden skaden. Såfremt denne indkomst ikke er retvisende, kan årslønnen dog fastsættes skønsmæssigt.

Dette kan f.eks. være fordi, du i året før skaden har været midlertidigt uden for arbejdsmarkedet eller arbejdet midlertidig på nedsat tid.

Erstatningen nedsættes i øvrigt med 1 % for hvert år, du var ældre en 29 år, da skaden indtrådte. Hvis du var fyldt 55 år på skadestidspunktet, nedsættes erstatningen med yderligere 2 % for hvert år, du var ældre end 54 år.

Erstatningen nedsættes dog ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

 

ERHVERVSEVNETABSERSTATNING EFTER ARBEJDSSKADE

AES foretager forskellige beregninger af dit erhvervsevnetab alt efter, hvordan din situation ser ud efter din arbejdsskade.

Der eksempelvis forskel på, hvordan AES beregner din erhvervsevnetabsprocent, hvis du ikke er i arbejde efter din arbejdsskade, hvis du har fået tilkendt et fleksjob, eller hvis du har været nødsaget til at gå ned i tid.

Eksempel 1: Du får tilkendt fleksjob efter din arbejdsskade.

Din løn inden skaden var 325.000 kr. om året. Efter din arbejdsskade tilkendes du et fleksjob, hvor du får en løn på 200.000 kr. om året inklusive kommunens tilskud til arbejdsgiver. Det giver en samlet lønnedgang på 125.000 kr. om året.

Dit erhvervsevnetab er således: 125.000*100/325.000 = 38,5 %.

Afrundet vil dit erhvervsevnetab fastsættes til 40 %.

Eksempel 2: Du må gå ned i tid efter din arbejdsskade.

Din løn inden skaden var 300.000 kr. om året. Efter din arbejdsskade må du gå ned i tid, hvilket betyder at du kun kan tjene 225.000 kr. om året. Det giver en samlet lønnedgang på 75.000 kr. om året.

Dit erhvervsevnetab er således: 75.000 x 100 / 300.000 = 25 %.

Du kan læse meget mere om de forskellige scenarier på AES’ hjemmeside.

 

VI KAN HJÆLPE MED AT SIKRE ERSTATNING

Hos Elmer Advokater har vi mere end 25 års erfaring med erstatningssager.

Vi kan derfor hjælpe dig med at sikre erhvervsevnetabserstatning og give dig et fuldt overblik over dine muligheder.

Som nævnt er erhvervsevnetabserstatning ofte en økonomisk tung erstatningspost, hvorfor det er vigtigt, at du får fastsat et korrekt erhvervsevnetab.

Derudover kan du have krav på erstatning efter to forskellige regelsæt, hvor erstatningen kan være højere efter den ene regelsæt end efter det andet.

Vi anbefaler derfor, at du søger specialiseret hjælp, hvis din erhvervsevne er begrænset.

Skriv derfor til os, eller ring på +45 3367 6767, og få afklaret dine muligheder. Det koster dig ikke noget.

 

Ingen erstatning – ingen regning

I sager med en ansvarlig skadevolder eksempelvis i sager om erstatning efter trafikulykke, tilbyder vi ofte advokatbistand på ”Ingen erstatning – ingen regning” vilkår, hvis vi aftaler, at vi skal løse sagen.

Se mere om erstatning efter trafikulykke.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev