ERSTATNING FOR ERHVERVSEVNETAB

Du kan være beret­ti­get til erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab, hvis du som følge af din skade ikke er i stand til at tjene det samme som før skaden.

Det gælder både, hvis du har været ude for en privat personskade, eller hvis du har været ude for en arbejds­skade.

Da erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning ofte er en stor og betyd­nings­fuld erstat­nings­post, er det vigtigt, at dit erhverv­sev­ne­tab fast­sæt­tes korrekt.

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi mere end 25 års erfa­ring med erstat­nings­ret. Kontakt os derfor, hvis du har spørgs­mål eller brug for hjælp. Det koster ikke noget.

 

BEREGNING AF ERHVERVSEVNETAB

Dit erhverv­sev­ne­tab skal fast­sæt­tes til mini­mum 15 %, før du kan have krav på erstatning.

Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring (AES) bereg­ner din erhverv­sev­ne­tabs­pro­cent ved at sammen­ligne din evne til at tjene penge før og efter din skades indtræden.

Her vil der tages hensyn til dine mulig­he­der for at tjene penge ved et arbejde, der med rime­lig­hed kan forlan­ges efter dine evner, alder og mulig­he­der for erhvervs­mæs­sig omsko­ling og genop­træ­ning mv.

 

MIDLERTIDIG AFGØRELSE OM ERHVERVSEVNETAB

Der er forskel på om der træf­fes afgø­rel­ser om det midler­ti­dige erhverv­sev­ne­tab alt afhæn­gigt, om din skade er en privat personskade eller en arbejdsskade.

Personskade: Der træf­fes ingen deci­de­rede afgø­rel­ser om det midler­ti­dige erhverv­sev­ne­tab, hvis din skade er en privat personskade. Men hvis din modpart kan fore­tage et forsvar­ligt skøn over det midler­ti­dige erhverv­sev­ne­tab, så kan din modpart vælge at udbe­tale erstat­ning herfor.

Forde­len for modpar­ten ved at lave et sådant forsvar­ligt skøn over det midler­ti­dige erhverv­sev­ne­tab er, at plig­ten til at betale tabt arbejds­fortje­ne­ste stopper.

Arbejds­skade: Hvis din erhvervs­mæs­sige situ­a­tion ikke er ende­ligt afkla­ret efter din arbejds­skade, f.eks. fordi du er i et ressour­ce­for­løb hos kommu­nen, så kan der træf­fes afgø­relse om et midler­ti­digt erhvervsevnetab.

Ved vurde­rin­gen af det midler­ti­dige erhverv­sev­ne­tab ser man dog på, hvad den ende­lige situ­a­tion må anta­ges at blive, hvor­for det skal kunne sand­syn­lig­gø­res, at du vil lide et varigt erhverv­sev­ne­tab på mindst 15 %.

Senere kan din sag tages op igen. Her kan man enten træffe en ny midler­ti­dig afgø­relse, eller om muligt en ende­lig afgø­relse. Den midler­ti­dige erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning udbe­ta­les som en løbende skat­teplig­tig ydelse.

 

ENDELIG AFGØRELSE OM ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

Når din erhvervs­mæs­sige situ­a­tion er ende­ligt afkla­ret, kan der træf­fes ende­lig afgø­relse om dit erhvervsevnetab.

Konsta­te­res det, at dit erhverv­sev­ne­tab er på mini­mum 15 %, har du krav på erstatning.

Er dit erhverv­sev­ne­tab på mindre end 50 %, så udbe­ta­les din erstat­ning normalt som et skat­te­frit engangsbeløb.

Hvis dit erhverv­sev­ne­tab er på 50 % eller mere, så vil din erstat­ning udbe­ta­les som en løbende skat­te­fri måned­lig ydelse.

Er du tilkendt et erhverv­sev­ne­tab på 65 %, så kan du dog vælge at få 50 % udbe­talt som et engangs­be­løb, og få de reste­rende 15 % udbe­talt som en løbende ydelse.

Oven­stå­ende gælder dog kun for arbejds­ska­desa­ger. Er din skade en privat personskade, så udbe­ta­les erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­nin­gen altid som et engangs­be­løb, medmin­dre man indgår en aftale om andet.

 

DIFFERENCEKRAV

Erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning kan både fast­sæt­tes efter erstat­nings­ansvars­lo­ven (efter en privat personskade) og arbejds­ska­desik­rings­lo­ven (efter en arbejdsskade).

Ofte er erstat­nin­gen højere efter erstat­nings­ansvars­lo­ven end arbejds­ska­desik­rings­lo­ven – forskel­len heri­mel­lem kalder man et differencekrav.

Da du kan været beret­ti­get til erstat­ning efter begge regel­sæt – ofte hvis der kan place­res et ansvar for din arbejds­skade – er det altså ikke uden betyd­ning at under­søge mulig­he­derne for at anvende reglerne efter erstatningsansvarsloven.

Spørgs­mål om diffe­ren­ce­krav er dog meget kompli­ce­ret. Kontakt derfor en af vores advo­ka­ter og få den rette rådgivning.

 

ERHVERVSEVNETABSERSTATNING EFTER PRIVAT PERSONSKADE

Har du fået konsta­te­ret et varigt erhverv­sev­ne­tab på mindst 15 %, vil din erstat­ning, som følge af den private personskade, bereg­nes således:

  • din løn i året inden skaden x erhverv­sev­ne­tabs­pro­cen­ten x 10.

Er din løn året inden skaden eksem­pel­vis 325.000 kr. årligt, og har du fået konsta­te­ret et erhverv­sev­ne­tab på 30%, så vil din erstat­ning være: 325.000 x 0,30 x 10= 975.000 kr.

Årsløn­nen fast­sæt­tes som udgangs­punkt ud fra din fakti­ske indtje­ning i året inden skaden. Såfremt denne indkomst ikke er retvi­sende, kan årsløn­nen dog fast­sæt­tes skønsmæssigt.

Dette kan f.eks. være fordi, du i året før skaden har været midler­ti­digt uden for arbejds­mar­ke­det eller arbej­det midler­ti­dig på nedsat tid.

Erstat­nin­gen nedsæt­tes i øvrigt med 1 % for hvert år, du var ældre en 29 år, da skaden indt­rå­dte. Hvis du var fyldt 55 år på skades­tids­punk­tet, nedsæt­tes erstat­nin­gen med yder­li­gere 2 % for hvert år, du var ældre end 54 år.

Erstat­nin­gen nedsæt­tes dog ikke yder­li­gere efter det fyldte 69. år.

 

ERHVERVSEVNETABSERSTATNING EFTER ARBEJDSSKADE

AES fore­ta­ger forskel­lige bereg­nin­ger af dit erhverv­sev­ne­tab alt efter, hvor­dan din situ­a­tion ser ud efter din arbejdsskade.

Der eksem­pel­vis forskel på, hvor­dan AES bereg­ner din erhverv­sev­ne­tabs­pro­cent, hvis du ikke er i arbejde efter din arbejds­skade, hvis du har fået tilkendt et fleksjob, eller hvis du har været nødsa­get til at gå ned i tid.

Eksem­pel 1: Du får tilkendt fleksjob efter din arbejdsskade.

Din løn inden skaden var 325.000 kr. om året. Efter din arbejds­skade tilken­des du et fleksjob, hvor du får en løn på 200.000 kr. om året inklu­sive kommu­nens tilskud til arbejds­gi­ver. Det giver en samlet lønned­gang på 125.000 kr. om året.

Dit erhverv­sev­ne­tab er såle­des: 125.000*100/325.000 = 38,5 %.

Afrun­det vil dit erhverv­sev­ne­tab fast­sæt­tes til 40 %.

Eksem­pel 2: Du må gå ned i tid efter din arbejdsskade.

Din løn inden skaden var 300.000 kr. om året. Efter din arbejds­skade må du gå ned i tid, hvil­ket bety­der at du kun kan tjene 225.000 kr. om året. Det giver en samlet lønned­gang på 75.000 kr. om året.

Dit erhverv­sev­ne­tab er såle­des: 75.000 x 100 / 300.000 = 25 %.

Du kan læse meget mere om de forskel­lige scena­rier på AES’ hjem­meside.

 

VI KAN HJÆLPE MED AT SIKRE ERSTATNING

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi mere end 25 års erfa­ring med erstatningssager.

Vi kan derfor hjælpe dig med at sikre erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning og give dig et fuldt over­blik over dine muligheder.

Som nævnt er erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning ofte en økono­misk tung erstat­nings­post, hvor­for det er vigtigt, at du får fast­sat et korrekt erhvervsevnetab.

Deru­d­over kan du have krav på erstat­ning efter to forskel­lige regel­sæt, hvor erstat­nin­gen kan være højere efter den ene regel­sæt end efter det andet.

Vi anbe­fa­ler derfor, at du søger speci­a­li­se­ret hjælp, hvis din erhverv­sevne er begrænset.

Skriv derfor til os, eller ring på +45 3367 6767, og få afkla­ret dine mulig­he­der. Det koster dig ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det skal koste.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev