Erhvervsforsikringer

OVERSIGT OVER ERHVERVSFORSIKRINGER

Profes­sio­nel ansvarsforsikring/rådgiveransvarsforsikring

 • dækker erstat­nings­krav, som virk­som­he­den bliver ansvar­lig for som følge af forkert eller mangel­fuld rådgiv­ning af sine kunder.

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring

 • dækker det tab, som en direk­tør eller et besty­rel­ses­med­lem kan påføre virk­som­he­den ved at begå fejl eller ved at forsømme sit arbejde.

Bygnings­for­sik­ring

 • dækker skade på virk­som­he­dens bygnin­ger i tilfælde af brand, tyveri og vand­skade mm.

Brand­for­sik­ring

 • dækker skade på virk­som­he­dens løsøre i tilfælde af brand, lynnedslag eller eksplosion

Syge­drift­stabs­for­sik­ring

 • dækker virk­som­he­dens tab af omsæt­ning og faste udgif­ter i tilfælde af medar­bej­de­res sygefravær

Erhverv­sev­ne­tabs­for­sik­ring

 • dækker i tilfælde af, at en medar­bej­der mister sin erhverv­sevne helt eller delvist. Hvis ansæt­tel­ses­for­hol­det fast­hol­des, og hvis virk­som­he­den fort­sat beta­ler fuld løn, er der i visse forsik­rin­ger mulig­hed for, at forsik­ring­sy­del­sen kan udbe­ta­les til virksomheden.

Bil- og lastvognsforsikring

 • dækker ansvar for skader, som virk­som­he­dens biler og last­vogne påfø­rer andre. Hvis der er tegnet kasko­for­sik­ring, dækker forsik­rin­gen også skader på virk­som­he­dens egen bil eller lastvogn.

Rets­hjælps­for­sik­ring

 • dækker sagsom­kost­nin­ger ved en rets­sag, som er opstået i forbin­delse med udøvelse af virk­som­he­den, både når du er sagsø­ger og når du er sagsøgt.

Produktansvars­for­sik­ring

 • dækker virk­som­he­dens erstat­nings­ansvar for skade på person eller ting, der er forvoldt af virk­som­he­dens produkter.

Erhvervsansvars­for­sik­ring

 • dækker virk­som­he­dens erstat­nings­ansvar for skade på perso­ner eller ting, hvis skaden sker under udøvelse af akti­vi­te­ter i forbin­delse med drif­ten af virk­som­he­den. Desu­den dækker forsik­rin­gen erstat­nings­ansvar, som virk­som­he­den bliver pålagt som ejer eller bruger af en bygning eller et grunda­real, der benyt­tes ved virk­som­he­dens drift.

Drift­stabs­for­sik­ring

 • dækker virk­som­he­dens drift­stab og merom­kost­nin­ger, som følger af, at virk­som­he­dens løsøre eller bygnin­ger rammes af brand‑, tyveri‑, vand­skade mm.

Christian Skovgaard

Advokat

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev