Erstatning efter trafikulykke

Erstatning efter trafikulykke

Du kan få erstat­ning efter en trafi­ku­lykke, hvis du kan bevise, du har pådra­get dig en personskade som følge af et trafi­kuheld.

De fleste skader sker som følge af en bilu­lykke, men du kan blandt andet også få erstat­ning, hvis din skade skyl­des en motor­cy­ke­lu­lykke, en bus- eller last­bil­u­lykke, eller hvis du er blevet kørt ned på cykel eller mens du var gående.

Vi anbe­fa­ler dog først og frem­mest, at du tænker på din helbre­delse og på hurtigst muligt at få din normale hver­dag til at fungere igen – det er langt det bedste i læng­den.

Desværre er fuld helbre­delse ikke altid en mulig­hed. Mange får varige gener og funk­tions­tab, der kan betyde længe­re­va­rende syge­mel­ding, tab af job, eller mang­lende mulig­hed for at vende tilbage til arbejds­mar­ke­det på normale vilkår.

I disse tilfælde bør du søge speci­a­li­se­ret hjælp for få afdæk­ket, om du har krav på erstat­ning.

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi mere end 25 års erfa­ring med erstat­nings­sa­ger, herun­der sager om erstat­ning efter trafi­ku­lykke. Du er derfor velkom­men til at kontakte os og få en vurde­ring af dine mulig­he­der. Det koster dig ikke noget.


Reglerne for at få erstatning efter en trafikulykke

Der er forskel­lige regler for at få erstat­ning efter en trafi­ku­lykke. Mulig­he­derne for erstat­ning er forskel­lig alt efter, om du har været invol­ve­ret i et trafi­kuheld med en anden bil, om du har været fører af bilen, eller om du blot har været passa­ger.

 

Objektivt ansvar

Har du været invol­ve­ret i en trafi­ku­lykke med et motor­kø­re­tøj — eksem­pel­vis en bil, last­bil, motor­cy­kel, bus eller knal­lert —  gælder der objek­tivt ansvar. Det bety­der, at du kan rette henven­delse til modpar­tens forsik­rings­sel­skab og kræve erstat­ning for de skader, du er påført. Det gælder også, selvom det er dig, der er skyld i ulyk­ken.

 

Soloulykke

Har du som passa­ger været ude for en trafi­ku­lykke, hvor kun den bil, du befandt dig i, var invol­ve­ret (solou­lykke) kan du også rejse krav mod bilens ansvars­for­sik­ring. Det gælder dog ikke, hvis du er passa­ger og ejer af bilen.

 

Førerforsikring

Er du deri­mod fører af bilen og invol­ve­ret i en solou­lykke, kan du kun få erstat­ning, hvis din ansvars­for­sik­ring omfat­ter en ”fører­for­sik­ring”.

 

Flugtbilist eller ikke forsikret modpart

Hvis du har været invol­ve­ret i en trafi­ku­lykke med en flugt­bi­list eller en bilist, som ikke er forsik­ret, kan du få erstat­ning via DFIM. Det bety­der, at du kan have krav på erstat­ning efter et trafi­kuheld, selvom du ikke kender regi­stre­rings­num­mer eller navn på modpar­ten.

 

Erstatning efter trafikulykke

 

Erstatning for piskesmæld

Piskes­mæld er en typisk skade ved et trafi­kuheld – også kaldet whiplash.

Et piskes­mæld opstår oftest ved påkør­sel bagfra, hvor hove­det bliver kastet frem og tilbage.

Et piskes­mæld kan være særde­les inva­li­de­rende, fordi det bl.a. kan medføre kroni­ske nakkes­mer­ter og kogni­tive symp­to­mer i form af træt­hed og koncen­tra­tions­be­svær.

Alli­ge­vel beteg­nes et piskes­mæld som en ”usyn­lig lidelse” forstået på den måde, at det er en lidelse uden objek­tive sygdom­s­tegn – et piskes­mæld kan altså ikke doku­men­te­res ved rønt­gen eller scan­ning.

Af den grund kan det være vanske­ligt at doku­men­tere, at man har fået et piskes­mæld, lige­som flere forsik­rings­sel­ska­ber er forbe­holdne for at aner­kende piskes­mæld som kronisk skade.

 

Dokumentation af skaderne

Det er derfor afgø­rende, du får doku­men­te­ret dine symp­to­mer hurtigst muligt og helst inden for 72 timer efter trafi­ku­lyk­ken ved at opsøge skadestuen eller egen læge.

Hvis du fort­sat ople­ver smer­ter, skal du også sørge for løbende at opsøge læge og/eller fysi­o­te­rapi eller kiro­p­rak­tor (enten ved henvis­ning eller via din forsik­ring). På den måde vil du få dine vedva­rende symp­to­mer og behand­lin­gen herfor doku­men­te­ret ved jour­na­l­op­teg­nel­ser.

Har du brug for vores vurde­ring af dine mulig­he­der for at få erstat­ning ved piskes­mæld, er du velkom­men til at kontakte os .

 

Vigtige råd efter trafikulykken

Hvis du har været ude for et trafi­kuheld, så anbe­fa­ler vi, at du følger disse tre råd.

  • Få oplys­nin­ger om den anden parts ansvars­for­sik­ring
    Har du været ude for en trafi­ku­lykke med et andet motor­kø­re­tøj, er det vigtigt, at du får oplys­nin­ger om den anden parts ansvars­for­sik­ring. Er dine skader påført af den anden part, er det nemlig vedkom­men­des ansvars­for­sik­ring, der skal udbe­tale erstat­ning for de skader, du er påført.
  • Doku­men­ter skaden
    For at få erstat­ning efter en trafi­ku­lykke, skal du bevise, at der er en sammen­hæng mellem trafi­ku­lyk­ken og den skade, du kræver erstat­ning for. For at bevise en årsags­sam­men­hæng kræves der typisk læge­lig doku­men­ta­tion. Det er derfor vigtigt, at du opsø­ger skadestue/egen læge efter din trafi­ku­lykke – eller snarest du mærker gener. Jo tidli­gere dine trafiks­ka­der kan konsta­te­res ved læge­lig under­sø­gelse, des bedre mulig­he­der har du for at få erstat­ning for dine skader.
  • Anmeld sagen til forsik­rings­sel­ska­bet
    Hvad enten du vil rejse krav mod modpar­tens ansvars­for­sik­ring, bilens ansvars­for­sik­ring eller din “fører­for­sik­ring”, er det vigtigt, du får anmeldt sagen til forsik­rings­sel­ska­bet. Når du har anmeldt din sag til forsik­rings­sel­ska­bet, vil den løbende foræl­del­ses­frist på 3 år fra skades­tids­punk­tet afbry­des.

 

Vi kan hjælpe dig med at få erstatning

Erstat­nings­sa­ger — og særligt sager om erstat­ning efter en trafi­ku­lykke — rejser mange udfor­drin­ger. Hos Elmer Advo­ka­ter ved vi, hvad der kræves for at få erstat­ning. Og lige så vigtigt ved vi, hvilke fald­gru­ber du bør undgå.

Er du util­freds med det tilbud, du har fået af ansvars­for­sik­rin­gen, anbe­fa­ler vi derfor, at du får hjælp af en af vores advo­ka­ter til at opgøre dit krav.

Desu­den kan vi under­søge, om du kan have krav på ydel­ser fra private ulyk­kes­for­sik­rin­ger eller tab af erhverv­sevne forsik­rin­ger. Vores erfa­ring og posi­tion som aner­kendte speci­a­li­ster gør det muligt at opnå gode forligs­mæs­sige løsnin­ger med forsik­rings­sel­ska­berne — hvil­ket i læng­den kan være det bedste resul­tat.

Skulle det være nødven­digt, kan vi dog hjælpe med at føre sag ved domsto­lene, hvil­ket vi har stor erfa­ring med ved by‑, lands- og Højeste­ret.

Har du spørgs­mål eller brug for hjælp til en sag om erstat­ning efter et trafi­kuheld, er du derfor velkom­men til at kontakte os og få en vurde­ring af dine mulig­he­der.

Det koster dig ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal hjælpe dig med, og hvad det skal koste.

 

Advokat Kira Kolby Christensen

Kira Kolby Christensen

Partner

Direkte: +45 3367 6793

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev