fbpx

Erstatning efter trafikulykke

Du kan få erstat­ning efter en trafi­ku­lykke, hvis du kan bevise, du har pådra­get dig en personskade som følge af et trafikuheld.

De fleste skader sker som følge af en bilu­lykke, men du kan blandt andet også få erstat­ning, hvis din skade skyl­des en motor­cy­ke­lu­lykke, en bus- eller last­bil­u­lykke, eller hvis du er blevet kørt ned på cykel eller mens du var gående.

Vi anbe­fa­ler dog først og frem­mest, at du tænker på din helbre­delse og på hurtigst muligt at få din normale hver­dag til at fungere igen – det er langt det bedste i længden.

Desværre er fuld helbre­delse ikke altid en mulig­hed. Mange får varige gener og funk­tions­tab, der kan betyde længe­re­va­rende syge­mel­ding, tab af job, eller mang­lende mulig­hed for at vende tilbage til arbejds­mar­ke­det på normale vilkår.

I disse tilfælde bør du søge speci­a­li­se­ret hjælp for få afdæk­ket, om du har krav på erstatning.

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi mere end 25 års erfa­ring med erstat­nings­sa­ger, herun­der sager om erstat­ning efter trafi­ku­lykke. Du er derfor velkom­men til at kontakte os og få en vurde­ring af dine mulig­he­der. Det koster dig ikke noget.


Reglerne for at få erstatning efter en trafikulykke

Der er forskel­lige regler for at få erstat­ning efter en trafi­ku­lykke. Mulig­he­derne for erstat­ning er forskel­lig alt efter, om du har været invol­ve­ret i et trafi­kuheld med en anden bil, om du har været fører af bilen, eller om du blot har været passager.

 

Objektivt ansvar

Har du været invol­ve­ret i en trafi­ku­lykke med et motor­kø­re­tøj — eksem­pel­vis en bil, last­bil, motor­cy­kel, bus eller knal­lert —  gælder der objek­tivt ansvar. Det bety­der, at du kan rette henven­delse til modpar­tens forsik­rings­sel­skab og kræve erstat­ning for de skader, du er påført. Det gælder også, selvom det er dig, der er skyld i ulykken.

 

Soloulykke

Har du som passa­ger været ude for en trafi­ku­lykke, hvor kun den bil, du befandt dig i, var invol­ve­ret (solou­lykke) kan du også rejse krav mod bilens ansvars­for­sik­ring. Det gælder dog ikke, hvis du er passa­ger og ejer af bilen.

 

Førerforsikring

Er du deri­mod fører af bilen og invol­ve­ret i en solou­lykke, kan du kun få erstat­ning, hvis din ansvars­for­sik­ring omfat­ter en ”fører­for­sik­ring”.

 

Flugtbilist eller ikke forsikret modpart

Hvis du har været invol­ve­ret i en trafi­ku­lykke med en flugt­bi­list eller en bilist, som ikke er forsik­ret, kan du få erstat­ning via DFIM. Det bety­der, at du kan have krav på erstat­ning efter et trafi­kuheld, selvom du ikke kender regi­stre­rings­num­mer eller navn på modparten.

 

Erstatning efter trafikulykke

 

Erstatning for piskesmæld

Piskes­mæld er en typisk skade ved et trafi­kuheld – også kaldet whiplash.

Et piskes­mæld opstår oftest ved påkør­sel bagfra, hvor hove­det bliver kastet frem og tilbage.

Et piskes­mæld kan være særde­les inva­li­de­rende, fordi det bl.a. kan medføre kroni­ske nakkes­mer­ter og kogni­tive symp­to­mer i form af træt­hed og koncentrationsbesvær.

Alli­ge­vel beteg­nes et piskes­mæld som en ”usyn­lig lidelse” forstået på den måde, at det er en lidelse uden objek­tive sygdom­s­tegn – et piskes­mæld kan altså ikke doku­men­te­res ved rønt­gen eller scanning.

Af den grund kan det være vanske­ligt at doku­men­tere, at man har fået et piskes­mæld, lige­som flere forsik­rings­sel­ska­ber er forbe­holdne for at aner­kende piskes­mæld som kronisk skade.

 

Dokumentation af skaderne

Det er derfor afgø­rende, du får doku­men­te­ret dine symp­to­mer hurtigst muligt og helst inden for 72 timer efter trafi­ku­lyk­ken ved at opsøge skadestuen eller egen læge.

Hvis du fort­sat ople­ver smer­ter, skal du også sørge for løbende at opsøge læge og/eller fysi­o­te­rapi eller kiro­p­rak­tor (enten ved henvis­ning eller via din forsik­ring). På den måde vil du få dine vedva­rende symp­to­mer og behand­lin­gen herfor doku­men­te­ret ved journaloptegnelser.

Har du brug for vores vurde­ring af dine mulig­he­der for at få erstat­ning ved piskes­mæld, er du velkom­men til at kontakte os .

 

Vigtige råd efter trafikulykken

Hvis du har været ude for et trafi­kuheld, så anbe­fa­ler vi, at du følger disse tre råd.

  • Få oplys­nin­ger om den anden parts ansvarsforsikring
    Har du været ude for en trafi­ku­lykke med et andet motor­kø­re­tøj, er det vigtigt, at du får oplys­nin­ger om den anden parts ansvars­for­sik­ring. Er dine skader påført af den anden part, er det nemlig vedkom­men­des ansvars­for­sik­ring, der skal udbe­tale erstat­ning for de skader, du er påført.
  • Doku­men­ter skaden
    For at få erstat­ning efter en trafi­ku­lykke, skal du bevise, at der er en sammen­hæng mellem trafi­ku­lyk­ken og den skade, du kræver erstat­ning for. For at bevise en årsags­sam­men­hæng kræves der typisk læge­lig doku­men­ta­tion. Det er derfor vigtigt, at du opsø­ger skadestue/egen læge efter din trafi­ku­lykke – eller snarest du mærker gener. Jo tidli­gere dine trafiks­ka­der kan konsta­te­res ved læge­lig under­sø­gelse, des bedre mulig­he­der har du for at få erstat­ning for dine skader.
  • Anmeld sagen til forsikringsselskabet
    Hvad enten du vil rejse krav mod modpar­tens ansvars­for­sik­ring, bilens ansvars­for­sik­ring eller din “fører­for­sik­ring”, er det vigtigt, du får anmeldt sagen til forsik­rings­sel­ska­bet. Når du har anmeldt din sag til forsik­rings­sel­ska­bet, vil den løbende foræl­del­ses­frist på 3 år fra skades­tids­punk­tet afbrydes.

 

Vi kan hjælpe dig med at få erstatning

Erstat­nings­sa­ger — og særligt sager om erstat­ning efter en trafi­ku­lykke — rejser mange udfor­drin­ger. Hos Elmer Advo­ka­ter ved vi, hvad der kræves for at få erstat­ning. Og lige så vigtigt ved vi, hvilke fald­gru­ber du bør undgå.

Er du util­freds med det tilbud, du har fået af ansvars­for­sik­rin­gen, anbe­fa­ler vi derfor, at du får hjælp af en af vores advo­ka­ter til at opgøre dit krav.

Desu­den kan vi under­søge, om du kan have krav på ydel­ser fra private ulyk­kes­for­sik­rin­ger eller tab af erhverv­sevne forsik­rin­ger. Vores erfa­ring og posi­tion som aner­kendte speci­a­li­ster gør det muligt at opnå gode forligs­mæs­sige løsnin­ger med forsik­rings­sel­ska­berne — hvil­ket i læng­den kan være det bedste resultat.

Skulle det være nødven­digt, kan vi dog hjælpe med at føre sag ved domsto­lene, hvil­ket vi har stor erfa­ring med ved by‑, lands- og Højesteret.

Har du spørgs­mål eller brug for hjælp til en sag om erstat­ning efter et trafi­kuheld, er du derfor velkom­men til at kontakte os og få en vurde­ring af dine muligheder.

Det koster dig ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal hjælpe dig med, og hvad det skal koste.

 

Joachim Faber-Rod

Associeret partner

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev