LØFTESKADER

Mange menne­sker ople­ver at komme til skade ved udfø­relse af løft på arbej­det. Der kan være tale om løft af perso­ner eller genstande, og for begge dele gælder, at der ved udfø­rel­sen af løftet kan ske alvor­lige skader, især i ryggen.

Løfteska­der kan aner­ken­des som arbejds­ska­der og derved give ret til erstat­ning og godt­gø­relse efter arbejds­ska­desik­rings­lo­ven. Når arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne skal vurdere om en løfteskade kan aner­ken­des som en arbejds­skade, lægges vægt på, om løfte­si­tu­a­tio­nen har været egnet til at frem­kalde den opstå­ede skade. I denne vurde­ring indgår en række forhold, hvor især neden­stå­ende kan nævnes:

  • Byrdens vægt, form og størrelse
  • Mulig­he­derne for at hånd­tere byrden
  • Belast­nings­for­hol­dene. Her lægges vægt på om løftet er fore­gået under akavede forhold, om der har været forhold, som har kompli­ce­ret løftet, eller om hændel­sen er sket hurtigt, og forbe­re­del­sen derfor har været vanskelig

Såfremt Arbejds­ska­desty­rel­sen og/eller Anke­sty­rel­sen finder, at løftet ikke har været egnet til at medføre skaden, bliver skaden ikke aner­kendt, og der tilken­des ikke erstat­ning. Der vil ofte være tale om en kompli­ce­ret vurde­ring, hvor flere forhold spil­ler ind.

 

VI KAN HJÆLPE DIG MED DIN LØFTESKADE

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi behand­let et stort antal sager om løfteska­der, hvor skade­lidte ikke har været enig i Arbejds­ska­desty­rel­sens eller Anke­sty­rel­sens vurde­ring. Dette har både været i forhold til spørgs­må­let om aner­ken­delse af løfteska­den som en arbejds­skade, men også i forhold til efter­føl­gende udmå­ling af erstat­ning og godt­gø­relse, hvor arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne eksem­pel­vis har gjort fradrag i erstat­nin­gen under henvis­ning til forud­be­stå­ende skader eller sygsomme. I mange tilfælde er det lykke­des os at få ændret vurde­rin­gen til gavn for den skade­lidte enten ved klage til Anke­sty­rel­sen eller at anlægge sag ved domsto­lene og her få medhold i påstand om aner­ken­delse eller erstatning.

Elmer Advo­ka­ter har derfor stor erfa­ring med sager om løfteska­der, og vi kan hjælpe dig under alle faser af sagen, hvad enten der skal udar­bej­des klage til Anke­sty­rel­sen, eller der skal anlæg­ges en rets­sag. Du er altid velkom­men til at kontakte os og høre nærmere om mulig­he­derne for bistand i din sag.

Søren Kjær Jensen

Partner

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev