EU domstolen giver HK fuldt medhold

HK har i dag af EU domsto­len fået fuldt medhold i de spørgs­mål, som var stil­let Domsto­len om forstå­el­sen af handi­cap­be­gre­bet og de foran­stalt­nin­ger, som en arbejds­gi­ver skal træffe for, at handi­cap­pede ikke diskrimineres.

Dommen kan læses her.

Advo­kat Jacob Golds­ch­midt, Elmer & Part­nere, var den ene af de 2 advo­ka­ter, der for HK førte sagen ved EU domsto­len. Dommen gennem­gås på gå-hjem-møde den 18. april 2013.

Jacob Goldschmidt

Partner